شیخ محمد صالح پردل

وبلاگ عاشقان شیخ محمد صالح پردل

شعری در مورد قیامت و نامه اعمال
ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢۱   کلمات کلیدی:


بشنو از قرآن چه نیکو دم زند
زخمه بر ساز دل آدم زند،
تا کند بیدارش از خواب گران
از قیامت گوید و احوال آن ،
با سکوتت نغمه قرآن شنو
آنچه می گوید به گوش جان شنو،
از مزمّل از نباء از انفطار
گوش کن غوغای محشر آشکار،
سوره زلزال و طور و قارعه
یا که تکویر و قیامت ، واقعه،
چون که هر یک وصف محشر را کنند
خود قیامت زان سخن برپا کنند،
این زمین در آن زمین پر بلا
ناگهان چون زلزلت زلزالها،
از درونش اخرجت اثقالها
با تعجب قال الانسان مالها،
مردگان خیزند برپا کله
تا همه مردم یرو اعمالهم،
هر که دارد ذره خیراً ، یره
تا که دارد ذره ای شرّاً ، یره،
آن زمان خورشید تابان ((کوّرت))
کوههای سخت و سنگین((سعّرت))
آبها در کام دریا ((سجّرت))
آتش دوزخ به شدّت ((سعّرت))،
پس در آن هنگام جنّت ((أزلفت))
خود بداند هر کسی((ما احضرت))،
نامه کردار و گفتار بشر
خود بُود روشنگر هر خیر وشر ،
نامه ای با جان او آمیخته
می شود بر گردنش آویخته،
نامه یا نقش دقیق نفس او
یا که از هر لحظه عمرش عکس او،
نامه رد یا قبول بندگی
یا سرافرازی و یا شرمندگی،
حکم عزّت یا عذاب هر کس است
خود نمودار حساب هر کس است،
نامه اعمال اصحاب یمین
اهل تقوی اهل ایمان و یقین،
روز محشر باشد اندردست راست
صاحب این نامه از غمها جداست،
این جواز ره گشای جنّت است
او برات جاودانه رحمت است،
نامه اعمال اصحاب شمال
آن تبهکاران بس افسرده حال،
باشد اندر دست چپ روز شمار
رمز محکومیّت اصحاب نار
نامه شرمندگی و حسرت است
حکم بدکاران دور از رحمت است،
۰با چنین قرآن که باشد رهنمود
دیگر ای مردم ((فأین تذهبون))،
تا ((حِسان)) داری مجال و نیست دیر
دامن قرآن و سنت را بگیر.


ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻮﺑﻪ
ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٧   کلمات کلیدی:

شرایط توبه:

ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻮﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺍﺳﺖ :

ﺷﺮﻁ ﺍﻭﻝ : ﺩﺭ ﺗﻮﺑﻪ ﺍﺵ ﺑﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺧﻼﺹ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻭﯼ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺭﯾﺎﺀ ﯾﺎ
ﻧﯿﮑﻨﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻠﯽﺩﻧﯿﻮﯼ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﻘﻮﺍﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﺧﻮﻑﺍﺯ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﺧﺮﻭﯼ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺛﻮﺍﺏ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮﺩ، ﺍﻭ ﺩﺭ
ﺗﻮﺑﻪ ﺍﺵ ﺍﺧﻼﺹ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺷﺮﻁ ﺩﻭﻡ : ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﻧﺎﺩﻡ ﻭ
ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺍﯾﮑﻪ ﺩﺭ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺩ ﺣﺴﺮﺕ ﻭﺣُﺰﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ،ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﻣﺮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﭙﻨﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻼﺹﺷﻮﺩ .

ﺷﺮﻁ ﺳﻮﻡ : ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺁﻥﺍﺻﺮﺍﺭ ﻧﻮﺭﺯﺩ، ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﻭ ﺗﺮﮎ ﻭﺍﺟﺒﯽ ﺍﺳﺖﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ، ﻭ ﺍﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﺶ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﻞ ﺣﺮﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺸﯿﺪﻩﻭ ﺩﻭﺭﯼ ﮐﻨﺪ، ﻭ ﺍﮔﺮ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﺀ ﮐﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻼﻟﯿﺖﺑﻄﻠﺒﺪ .

ﺷﺮﻁ ﭼﻬﺎﺭﻡ : ﻋﺰﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﮔﺮ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺁﻥ ﻧﺸﻮﺩ، ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﺶﻋﺰﻡ ﻣﺆﮐﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺮﺍﻍ ﺁﻥ ﮔﻨﺎﻫﯽ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻭ ﺷﺮﻁ ﭘﻨﺠﻢ : ﺗﻮﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺎﺷﺪ،ﺍﮔﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮﺑﻪﺍﺵ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ،

ﻭ ﻓﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺖ : ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﻡ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻧﯽﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ (ﺑﺠﺎﯼ ﻣﺸﺮﻕ) ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﻣﻐﺮﺏﻃﻠﻮﻉ ﮐﻨﺪ ( ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻗﯿﺎﻣﺖﺍﺳﺖ) ، ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﻗﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ، ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ : « ﯾَﻮْﻡَ ﯾَﺄْﺗِﯽﺑَﻌْﺾُ ﺁﯾَﺎﺕِ ﺭَﺑِّﮏَ ﻻ ﯾَﻨْﻔَﻊُ ﻧَﻔْﺴﺎً ﺇِﯾﻤَﺎﻧُﻬَﺎ ﻟَﻢْ ﺗَﮑُﻦْ ﺁﻣَﻨَﺖْﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﺃَﻭْ ﮐَﺴَﺒَﺖْ ﻓِﯽ ﺇِﯾﻤَﺎﻧِﻬَﺎ ﺧَﯿْﺮﺍً» ( ﺍﻧﻌﺎﻡ158) . ﯾﻌﻨﯽ : «ﺭﻭﺯﯼ ﭘﺎﺭﻩﺍﯼ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯼ
ﭘﺮﻭﺩﮔﺎﺭﺕ ( ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ) ﻓﺮﺍ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﺍﻣّﺎ
ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﯾﻤﺎﻥﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ، ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﯾﻤﺎﻥ
( ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻩﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ) ﺧﯿﺮﯼ ﻧﯿﻨﺪﻭﺧﺘﻪﺍﻧﺪ،
ﺳﻮﺩﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ

والله اعلم


حکم دروغ گفتن به شوخی چیست؟
ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٧   کلمات کلیدی:


جواب:

علیکم السلام...

ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ
ﺍﺳﺖ، ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩ : « ﺇِﻥَّ
ﺍﻟﺼِّﺪْﻕَ ﯾَﻬْﺪِﯼ ﺇِﻟَﯽ ﺍﻟْﺒِﺮِّ، ﻭَﺇِﻥَّ ﺍﻟْﺒِﺮَّ ﯾَﻬْﺪِﯼ ﺇِﻟَﯽ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ،ﻭَﺇِﻥَّ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞَ ﻟَﯿَﺼْﺪُﻕُ، ﺣَﺘَّﯽ ﯾَﮑُﻮﻥَ ﺻِﺪِّﯾﻘًﺎ، ﻭَﺇِﻥَّ ﺍﻟْﮑَﺬِﺏَﯾَﻬْﺪِﯼ ﺇِﻟَﯽ ﺍﻟْﻔُﺠُﻮﺭِ، ﻭَﺇِﻥَّ ﺍﻟْﻔُﺠُﻮﺭَ ﯾَﻬْﺪِﯼ ﺇِﻟَﯽ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ،
ﻭَﺇِﻥَّ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞَ ﻟَﯿَﮑْﺬِﺏُ ﺣَﺘَّﯽ ﯾُﮑْﺘَﺐَ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﮐَﺬَّﺍﺑًﺎ ».
ﺑﺨﺎﺭﯼ ( 6094) ﻭﻣﺴﻠﻢ (2607 ) .

ﯾﻌﻨﯽ : « ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮﯾﯽ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﯼ ﻧﯿﮑﯽ،ﺭﻫﻨﻤﻮﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻭ ﻧﯿﮑﯽ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ. ﻭ ﺷﺨﺺ، ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﯼ ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ. ﻭﻫﻤﺎﻧﺎﺩﺭﻭﻏﮕﻮﯾﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﯼ ﻓﺴﻖ ﻭ ﻓﺠﻮﺭ
ﺳﻮﻕ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﻭ ﻓﺴﻖ ﻭ ﻓﺠﻮﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ. ﻭ ﺷﺨﺺ، ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍ ﺯﻩ ﺍﯼ ﺩﺭﻭﻍ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﯼ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﯾﺎﻥﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ».

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻻﯾﻞ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﻉ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺣﺎﻻﺕ ﻭﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ
ﺍﻣﺎﻡ ﻧﻮﻭﯼ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ " ﺭﯾﺎﺽﺍﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ " ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،

ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﺍﺩﻟﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ : « ﺑﺪﺍﻧﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺍﺻﻞ ﺩﺭﻭﻍﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺣﺎﻻﺕ ﻭ ﺭﻭﯼ
ﺷﺮﻃﻬﺎﺋﯽ ﺭﻭﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ " ﺍﺫﮐﺎﺭ " ﺫﮐﺮ
ﻧﻤﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺁﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ : ﺳﺨﻦ ﻭﺳﯿﻠﻪﺍﯾﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭﻭﻍ
ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺪﻭﻥ
ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ، ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺩﺭﻭﻍ ﺟﺎﺋﺰ ﻭ ﺭﻭﺍﺳﺖ .ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻭ ﻣﺒﺎﺡ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ، ﻫﻢﻣﺒﺎﺡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ، ﻭﺍﺟﺐﺍﺳﺖ .

ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻇﺎﻟﻢ ﻭ ﺳﺘﻤﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﺪ، ﯾﺎ ﻣﺎﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﺪ،ﯾﺎ ﻣﺎﻟﺶ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺨﺼﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻭﯼﺳﺆﺍﻝ ﺷﺪ، ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻭ ﺁﻧﺮﺍﻣﺨﻔﯽ ﺑﺪﺍﺭﺩ .
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﻫﺮﮔﺎﻩ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻭﺩﯾﻌﺖ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩﺑﺎﺷﺪ ﻭﻇﺎﻟﻤﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﺪﺍﺭﺩ .ﻭ ﻣﺤﺘﺎﻁ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﯾﻪ ﮐﻨﺪ،

ﻭ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺗﻮﺭﯾﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺗﺶ ﻣﻘﺼﺪﺻﺤﯿﺤﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ، ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﺍﺳﺖ.

ﻭ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺗﻮﺭﯾﻪ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﺭﻭﻏﯽ ﺭﺍ
ﺫﮐﺮ ﻧﻤﻮﺩ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭ ﻋﻠﻤﺎﺀﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚﺍﻡ ﮐﻠﺜﻮﻡ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺟﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﮐﻪ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺭﺳﻮﻝﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩ :
« ﻟَﯿْﺲ ﺍﻟﮑَﺬَّﺍﺏُ ﺍﻟَّﺬﯼ ﯾُﺼﻠﺢُ ﺑﯿْﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱ، ﻓﯿﻨﻤِﯽ ﺧَﯿْﺮﺍً
ﺃﻭ ﯾﻘﻮﻝُ ﺧَﯿْﺮﺍً» ﻣﺘﻔﻖٌ ﻋﻠﯿﻪ .

« ﮐﺬّﺍﺏ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﯽ
ﺁﻭﺭﺩ، ﭘﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ، ﯾﺎ ﺧﺒﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ».

ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺘﺶ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﮐﻪ : «
ﻗﺎﻟﺖ : ﺃﻡُّ ﮐُﻠْﺜُﻮﻡ : ﻭﻟَﻢ ﺃﺳْﻤﻌْﻪُ ﯾُﺮْﺧِّﺺُ ﻓﯽ ﺷَﯽﺀٍ ﻣِﻤَّﺎﯾﻘُﻮﻝُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺇﻻَّ ﻓﯽ ﺛﻼﺙ : ﺗَﻌْﻨﯽ : ﺍﻟﺤَﺮْﺏ، ﻭﺍﻹﺻْﻼﺡَﺑﯿْﻦ ﺍﻟﻨَّﺎﺱ، ﻭﺣﺪﯾﺚَ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞَ ﺍﻣْﺮَﺃَﺗَﻪ، ﻭﺣﺪﯾﺚ ﺍﻟﻤﺮْﺃَﺓِ
ﺯﻭْﺟَﻬَﺎ ».

ﺍﻡ ﮐﻠﺜﻮﻡ ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﮔﻔﺖ : ﻭ ﻧﺸﻨﯿﺪﻡ ﺩﺭﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ، ﺭﺧﺼﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ :
ﺩﺭ ﺟﻨﮓ،

ﻭ ﺁﺷﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ
ﻣﺮﺩﻡ،
ﻭ ﺳﺨﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻭ ﺳﺨﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ
ﺷﻮﻫﺮﺵ» .

ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﯾﺎﺽ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ .

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮﻕ، ﺳﺨﻨﯽ ﺍﺯ ﻋﻠﯽ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﯿﻄﺎﻟﺐﺭﻭﺍﯾﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ : «ﺇِﺫَﺍ ﺣَﺪَّﺛْﺘُﮑُﻢْ ﻋَﻦْ ﺭﺳﻮﻝﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓَﻸﻥْ ﺃَﺧِﺮَّ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ
ﺃَﺣَﺐُّ ﺇِﻟَﯽَّ ﻣِﻦْ ﺃَﻥْ ﺃَﮐْﺬِﺏَ ﻋَﻠَﯿْﻪِ، ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺣَﺪَّﺛْﺘُﮑُﻢْ ﻓِﯿﻤَﺎﺑَﯿْﻨِﯽ ﻭَﺑَﯿْﻨَﮑُﻢْ، ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟْﺤَﺮْﺏَ ﺧَﺪْﻋَﺔٌ » ﺑﺨﺎﺭﯼ ( 3611)ﻭﻣﺴﻠﻢ (1066

ﯾﻌﻨﯽ : « ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ، ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﺳﺨﻨﯽﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖﻧﺪﻫﻢ. ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟﻨﮓ، ﻓﺮﯾﺐ ﻭ ﺧﺪﻋﻪ ﺍﺳﺖ ».

ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺩﺭ "ﺯﺍﺩﺍﻟﻤﻌﺎﺩ " ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : « ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪﺣﻖ ( ﭘﺎﯾﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺍﺵ) ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﺟﺎﯾﺰﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻮﯾﺪ،
ﺑﺸﺮﻃﯿﮑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﺸﻮﺩ ».

ﻋﻠﻤﺎﯼ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﺼﻮﺹ ﺷﺮﻋﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :

1- ﺩﺭﻭﻍ ﺩﺭ ﺫﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺣﺮﺍﻡ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥﻣﻔﺴﺪﻩ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

2- ﺍﮔﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺩﻓﻊ ﻣﻔﺴﺪﻩ ﺍﯼﺑﺰﺭﮒ، ﻭ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪﻥ ﻓﺘﻨﻪ ﺍﯼ ﮔﺮﺩﺩ، ﻭ ﯾﺎﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻋﺎﯾﺪ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﮐﻨﺪ، ﭼﻮﻥﻣﻔﺎﺳﺪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ، ﺣﺮﻣﺘﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﭘﺲ ﺍﺻﻞ ﺑﺮ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ
ﮐﺒﯿﺮﻩ ﺍﺳﺖ، ﺯﯾﺮﺍ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻔﺎﺳﺪﻣﯽ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ، ﺍﻣﺎ ﺷﺎﺭﻉ ﺣﮑﯿﻢ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ– ﮐﻪ ﻓﻮﻗﺎ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ –ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺒﺎﺡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﺯ ﺗﻮﺭﯾﻪ ﺑﺠﺎﯼ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺗﻮﺭﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﺯ
ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻼﻡ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ
ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺁﻥ ﺳﺨﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ،

ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﮕﻮﯾﺪ :
ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺩﯾﻨﯽ ﺍﻡ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺭﯾﻪ ﺍﺳﺖ .

🚫ﺍﺯ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﺭﺿﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ : « ﺇﻥ ﻓﯽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﯾﺾ ﻟﻤﻨﺪﻭﺣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﮑﺬﺏ :

ﺑﯽﮔﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﻬﺎﯼ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ، ﮔﺮﯾﺰﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍﺍﺳﺖ» . " ﺻﺤﯿﺢ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ " ( 381 ).

اگرمنظورتون از دروغ گفتن ..شیرین سخنی، مزاح و شوخی... اگر حقیقت و راست باشد اشکالی ندارد به خصوص زمانی که زیاد گفته نشود و پیامبر صلی الله علیه و سلم شوخی می کرد و جز حق نمی گفت.

اما شوخی ای که دروغ باشد جایز نیست؛‌ چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: [ وَیْلٌ لِلَّذِی یُحَدِّثُ فَیَکْذِبُ لِیُضْحِکَ بِهِ الْقَوْمَ، وَیْلٌ لَهُ، وَیْلٌ لَهُ]
« وای بر کسی که سخنی می گوید و دروغ می گوید تا مردم را بخنداند ، وای بر او ،‌ وای بر او»

ابو داود 4990 و تر مذی 2315  


ماه رمضان بر شما مبارک باد:
ساعت ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۸   کلمات کلیدی:

ماه رمضان بر شما مبارک باد:


رسول الله (ﷺ) صحابه را به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بشارت می داد.
سیدنا ابو هریرة رضی الله عنه می گوید: هنگامی که رمضان فرا رسید رسول الله (ﷺ) فرمود: " قَدْ جَاءَکُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَکٌ".
همانا رمضان بر شما فرارسید, ماهیست مبارک.
( الله آن را بر ما و شما مبارک گرداند).

فضیلت ماه رمضان


ماه مبارک رمضان در حقیقت یکی از نعمات بزرگ پروردگار بوده که به منظور شستشوی وجود مان از گناهان به ما اعطاء گردیده است، لذا به هر خواهر و برادر با درک ماست تا از این لحظات گرانبها و از این شانس طلایی به منظور محو نمودن اشتباهات، خطاها و گناهانی که از ما سر زده است استفاده نماید ، و با باز گشت این ماه مبارک و پر فیض همزمان با آنکه از فواید طبی آن برخوردار می‌شویم، از فواید دنیوی و اخروی آن نیز مستفید گردیم.
درمورد فضیلت رمضان پیامبر اکرم ص فرموده اند روزه وسیله محافظت از آتش است وبهشت را دری است بنام (ریّان ) فقط روزه داران ازآن در وارد بهشت میشوند ونیز رسول الله ص فرموده است کسیکه روزه ماه مبارک رمضان را خاص برای خوشنودی ورضای پرودگاربه اراده ثواب روزه بگیردتمام گناهان پیشین آن بخشیده میشود وبوی دهان روزه دار درنزد پرورگار ازبوی مشک وعنبر محبوبتر است ماه مبارک رمضان ماهی است که رحمت خداوند ج بالای همه انسان ها شرف نزول میکند عمل خیر مسلمان درماه رمضان ده برابر ثواب داده میشود ثواب تمام عبادت توسط فرشته ها داده میشود اما ثواب روزه را خداوند ج خودش میدهد کوشش شود که این ماه رحمت ازنزد ما وشما به هدر نه رود رسول اکرم ص میفرماید هرروزه داری دروقت افطار اگر دعا کند دعای آن شخص رد نمیشود . رسول اکرم میفرمایند روزه دار دوبار خوشحال میشود یکی دروقت افطار ودیگر زمانیکه با پرورد گار خویش ملاقی شود ازروزه اش شادمان میشو د


آیا اسلام توسل را جایز نمی داند؟انواع توسل جایز کدامند؟
ساعت ۳:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٦   کلمات کلیدی: توسل ،انواع توسل جایز


الحمدلله، توسل دارای دو قسم است؛ قسم اول آن صحیح است و آن متوسل شدن به وسیله صحیحی است که انسان را به مطلوب می رساند و آن نیز دارای انواعی است: نوع اول: توسل به اسماء خداوند متعال و آن به دو صورت می باشد:حالت اول این است که به صورت عام روی می دهد و مثال آن آنگونه است که در حدیث ابن مسعود _ رضی الله عنه _ در دعای حزن و نارحتی آمده است:**اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدِکَ وَابْنُ أَمَتِکَ نَاصِیَتِی بِیَدِکَ مَاضٍ فِیَّ حُکْمُکَ عَدْلٌ فِیَّ قَضَاؤُکَ أَسْأَلُکَ بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ لَکَ سَمَّیْتَ بِهِ نَفْسَکَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِکَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِی کِتَابِکَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَکَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِیعَ قَلْبِی…**رواه امام احمد (بار الها من بنده تو و فرزند بنده و کنیز تو هستم. پیشانیم به دست توست و حکم تو بر من جاری شده و قضای تو در مورد من عدل است. به واسطه همه اسمهایی که خود را با آنها نام نهاده اید یا در کتابت نازل کرده اید یا به یکی از مخلوقات آموخته اید و یا برای خود در علم غیب برگزیده اید از تو می خواهم که قرآن را بهار دلم قرار دهی…). در اینجا به صورت عام به اسمهای خداوند متوسل شده است چنانکه می فرماید:**أَسْأَلُکَ بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ لَکَ سَمَّیْتَ بِهِ نَفْسَکَ** (به واسطه هر اسمی که خود را با آن نامیده ای و نام توست از تو مسئلت می خواهم.)صورت دوم توسل به نام های پروردگار به صورت خاص می باشد چنانکه انسانی به یک اسم خاص پروردگار برای یک احتیاج مخصوص که با آن اسم تناسب دارد متوسل می شود مثال آن همان چیزی است که درحدیث ابوبکر صدیق _ رضی الله عنه _ آمده است چنانکه از رسول الله _صلی الله علیه و سلم_ می خواهد دعایی را به وی آموزش دهد تا در نماز آن را بخواند آنگاه می فرماید:**قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی ظُلْمًا کَثِیرًا وَلَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِی مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِکَ وَارْحَمْنِی إِنَّک أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ **متفق علیه (بگو:خداوند من به نفس خویش ظلم زیادی کردم و کسی جز تو گناهان را نمی بخشد از نزد خود بخشش و مغفرت را شامل حالم کن و به من رحم نما که تو غفور و رحیم می باشی.) درخواست بخشش و رحمت را به واسطه دو اسم از نامهای پروردگار که غفور و رحیم می باشد و با درخواست نیز مناسبت دارد از پروردگار می نماید.این نوع توسل داخل در فرموده خداوند متعال می باشد که می فرماید:*وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی فَادْعُوهُ بِهَا*اعراف 180 «خداوند دارای نامهای نیکوست بواسطه آنها او را بخوانید.» دعا کردن در اینجا شامل هر دو نوع دعا کردن اعم از دعای درخواست و دعای عبادت می باشد. نوع دوم: توسل نمودن به صفات پروردگار می باشد و این هم مثل توسل به اسمهای پروردگار دارای دو صورت می باشد:صورت اول از آن بدین شکل می باشد که به عموم صفات پروردگار برای رسیدن به مطلوب متوسل می شود چنانکه نفری بگوید: خداوندا من به واسطه صفات بلند مرتبه ات از تو درخواست می نمایم.صورت دوم حالت مخصوص به خود دارد چنانکه برای رسیدن به مقصود از خداوند متعال به واسطه یکی از صفاتش توسل می جوییم چنانکه در حدیث آمده است:**اللَّهُمَّ بِعِلْمِکَ الْغَیْبَ وَقُدْرَتِکَ عَلَی الْخَلْقِ أَحْیِنِی مَا عَلِمْتَ الْحَیَاةَ خَیْرًا لِی وَتَوَفَّنِی إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَیْرًا لِی**رواه نسائی (پروردگارا به خاطر علم غیبت و قدرتت بر ایجاد و آفریدن از تو می خواهم مرا تا آن زمان که می دانی زندگی برایم بهتر است زنده بداری و مرا آن زمان که مردن برایم بهتر است بمیرانی.) در اینجا به علم و قدرت که دو صفت پروردگارند مناسب طلب نیز هستند توسل شده است. و همچنین از آن جمله توسل به صفت فعلیه است مانند:**اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی إبراهیم وعلی آل إبراهیم** (خداوندا بر محمد و آله محمد درود فرست همانگونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی.) نوع سوم از توسل مشروع این است که: انسان به واسطه ایمان به خداوند و رسولش _صلی الله علیه و سلم_ به پروردگار متعال توسل نماید. چنانکه کسی بگوید: پروردگارا من به تو ایمان آورده و به رسول تو مؤمن هستم بنابراین از من درگذر و مرا در زندگی موفق بدار. یا می گوید: خداوندا به واسطه ایمانی که به تو و رسولت دارم از تو می خواهم…… و از جمله فرموده خداوند متعال است که می فرماید:*إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَآَیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ (190) الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَی جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) رَبَّنَا إِنَّکَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِی لِلْإِیمَانِ أَنْ آَمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآَمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَکَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ*آل عمران 190- 193 «همانا در خلقت آسمانها و زمین و پدید آمدن شب و روز نشانه هایی برای صاحبان خرد هست. کسانی که خداوند را ایستاده، نشسته و در حالت درازکش یاد می کنند و در خلقت آسمانها و زمین به تفکر می پردازند و می گویند: پروردگارا اینها را به باطل نیافریدی تو پاک و منزه هستی پس ما را از عذاب آتش محفوظ بدار. پروردگارا تو هر کس را داخل آتش گردانی یقیناً رسوایش کرده ای و باری ظالمان یاوری نیست. پروردگارا همانا ما ندای منادی که به ایمان دعوت می کرد را شنیدیم که می گفت به پروردگار خود ایمان آورید. پس ایمان آوردیم. خداوندا از گناهان ما درگذر و بدیهای ما را بپوشان و با نیکوکاران ما را بمیران.» در اینجا به وسیله ایمان به خداوند متوسل شده است تا از گناهان او درگذرد بدیهای او را بزداید و با نیکوکاران او را بمیراند. نوع چهارم: به واسطه عمل صالح برای رسیدن به خداوند متوسل شده است چنانکه در آن حکایت سه نفری که برای گذراندن شبی به غاری پناه بردند. دهنه غار به واسطه سنگ بزرگی بسته شده طوری که خروج از آن برایشان ناممکن گردید. هرکدام از آنها به عمل صالحی که انجام داده بودند توسل نمودند. یکی از آنها به خوبی اش در حق پدر و مادر، دومی به عفت و پاکی که در زندگی اش تحقق یافته و سومی به پرداخت کامل حق کارگرش توسل می نمایند و هرکدام از آنها اظهار می دارند پروردگارا اگر من این کار را فقط به خاطر تو کرده ام در این وضعیتی که ما هستیم گشایش و فرحی را برایمان محقق دار. سنگ بزرگ تکان خورده و از گرفتاری نجات می یابند. این مورد نمونه ای از توسل به خداوند متعال به واسطه عمل صالح است. نوع پنجم: انسان به واسطه بیان حال خویش به خداوند متعال توسل می کند و احتیاجات خویش را بیان می دارد. از آن جمله سخن موسی _ علیه السلام _ می باشد چنانکه آمده:*رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ*قصص 24 «پروردگارا براستی که من برای آنچه بسویم فرستاده ای محتاجم.» به واسطه بیان حالش به خداوند متوسل می شود و نزدیک به همین معنی سخن زکریا _ علیه الصلاة و السلام _ می باشد که قرآن بازگو می نماید:*رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا وَلَمْ أَکُنْ بِدُعَائِکَ رَبِّ شَقِیًّا*مریم 4 «پروردگارا استخوانهایم سست شده و موهایم سفید گشته اند و هرگز از دعای تو ناامید نبوده ام.» نوع ششم: متوسل شدن به دعای مرد صالحی است که امید به قبولی دعایش باشد. اصحاب _ رضی الله عنهم _ از رسول الله _صلی الله علیه و سلم_ به صورت عام و به صورت خصوصی درخواست دعا کرده اند و برای رسیدن به خواسته خویش به دعای پیامبر _صلی الله علیه و سلم _ نزد خداوند متوسل می شدند. در صحیحین از انس بن مالک _ رضی الله عنه _  روایت است در روز جمعه ای هنگام ایراد خطبه توسط رسول الله _صلی الله علیه و سلم_ مردی وارد مسجد شد و گفت: ای رسول خدا_ صلی الله علیه و سلم_ مالها نابود و راهها بسته شدند از خداوند بخواه که بارانی بباراند. رسول الله _صلی الله علیه و سلم_ دو دستش را بالا برد و گفت:**اللهم اغثنا** (پروردگارا برایمان باران بباران) و این دعا را سه بار تکرار فرمودند. هنوز از منبر پایین نیامده بود، آنقدر بارید که باران ریش پیامبر _صلی الله علیه و سلم _ را خیس کرده بود و یک هفته کامل باران بارید. در جمعه دیگر همان نفر یا نفری دیگر در حالیکه رسول الله _صلی الله علیه و سلم_ خطبه می خواند آمد و گفت: ای رسول خدا_ صلی الله علیه و سلم_ مالها غرق شدند و ساختمانها ویران، از پروردگار بخواه که باران را باز دارد، آنگاه رسول الله _صلی الله علیه و سلم_ دو دستش را بالا برد و فرمود:**اللهم حوالینا ولا علینا** (پروردگارا آن را بر ما باز دار و بر اطرافمان بباران.) به هر طرف از آسمان که رسول الله _صلی الله علیه و سلم_ اشاره می نمودند ابرها پراکنده می شدند چنانکه مردم از مسجد خارج شدند در حالیکه هوا کاملاً آفتابی بود. و وقایع متعددی وجود دارند که در آنها بصورت خاص اصحاب از رسول الله _صلی الله علیه و سلم_ درخواست دعا نموده اند از آن جمله موردی است که در آن رسول الله _صلی الله علیه و سلم_ می فرماید: هفتاد هزار نفر از امت من بدون حساب و کتاب وارد بهشت می شوند و بعد در موردشان می فرماید که آنها:**لَا یَسْتَرْقُونَ وَلَا یَتَطَیَّرُونَ وَلَا یَکْتَوُونَ وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ**متفق علیه (درخواست رقیه نمی کنند{دعا خواندن برای بهبودی را رقیه می گویند. مترجم} و فال بد نمی زنند و از داغ کردن پرهیز می نمایند{نوعی طبابت بوده است.مترجم} و تنها بر خدا توکل می کنند.){اینها به معنی پرهیز از اسباب نیستند بلکه اخلاص در توکل بر خدا را مد نظر دارد.مترجم } عکاشه بن محصن بعد از شنیدن آن برمی خیزد و می گوید: ای رسول خدا برایم درخواست کن که خداوند مرا از جمله آن افراد قرار دهد. آنگاه رسول الله _صلی الله علیه و سلم_ فرمودند: تو از آنها هستی. این نوع توسل نیز جایز است که نفری از فردی که امید قبولی دعایش هست درخواست کند که از خداوند برایش درخواست رفع حاجت نماید و چیزی که در اینجا هست این مورد است که درخواست کننده باید قصدش از اینکار هم نفع رسانی به خود و هم به برادرش باشد که برای او دعا می کند تا اینکه دعا صرفاً برای او نباشد چون در صورت قصد نفع رسانی دعا برای خود و برادرت باشد اینکار احسان در حق اوست چون هرگاه انسانی در نبود فردی برایش دعا کند ملائکه برایش آمین می گویند و دعا می کنند که مثل آن نیز برای تو باشد و او نیز به واسطه این دعا از جمله نیکوکاران خواهد شد و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدینبرگرفته از: مجموع الفتاوای ابن عثیمین،جلد دومسایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت


چگونه سلول های مغزی با گوش دادن به آیات الله متأثر می شوند؟
ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٥   کلمات کلیدی: گوش دادن به آیات الله ،سلول های مغزی

چگونه سلول های مغزی با گوش دادن به آیات الله متأثر می شوند؟ آیا قرآن درمانی تفسیر علمی نیز دارد؟ آیا قرآن دارای نیروی اعجاب انگیز و پنهانی است؟….
داستانی که برای خود من اتفاق افتاده است
در واقع تجاربی که در اثنای حفط قرآن کسب کردم، مرا بر آن داشت تا این مقاله را بنویسم. در آن هنگام که ۲۴ ساعت شبانه روز را همنشین قرآن بودم و حتی به هنگام خوابیدن نیز رادیو قرآن را گوش می دادم و طبعا از اینکه آموزش در خواب راهی مدرن برای آموزش است، کاملا بی خبر بودم.
پس از گذشت ماه ها تغییر بزرگی را در درونم احساس کردم، حس می کردم که تمام سلول های مغزم با شنیدن هر آیه می لرزد و با شنیدن هر آیه واکنش نشان می دهد. در آن زمان قرآن را فقط از طریق شنیداری و با چندین بار تکرار حفظ می کردم و به نظرم این بهترین روش برای من بود زیرا که پس از شنیدن آیات، به آسانی آن ها را به خاطر می سپردم.
تقریبا بیست سال پیش بود که با یکی از دوستانم در مورد تأثیر قرآن بر سلول های مغز سخن می گفتم. اما وقتی در مورد تلاش های دانشمندان برای درمان بیماری های سخت با استفاده از فرکانس هایی صوتی مثل موسیقی، مقالاتی خواندم، بسیار شگفت زده شدم!
امروزه بسیاری از درمان گران صوتی مثل آنی ویلیامز آمریکایی که بیمارانش را با صدای موسیقی درمان می کند، به نتایج مهمی در این رابطه دست یافته اند. اما این نتایج به سبب عدم تأثیر مطلوب موسیقی بر سلول ها، بسیار محدود است.
با توجه به اظهارات گذشته وی اذعان داشت که در درمان سرطان کلن و تومور های بدخیم مغزی و بیماری های دیگر با موسیقی به نتایج ارزنده ایی دست یافته است!
برادر خواننده ام، یاد آوری تأثیرات عدیده ی قرآن پس از تداوم در گوش دادن به آن، خالی از لطف نیست. و هم اکنون بیشتر از هر وقت دیگری احساس توانمندی می کنم و حس می کنم که ایمنی بدنم به شدت افزایش یافته است. همچنین این موضوع به طور محسوسی بر روابط اجتماعی من تأثیر مثبت گذاشته است و خلاقیتم را بیدار نموده است. و این مقاله ی کوتاهی که می نویسم چیزی نیست به جز تأثیر شگفت انگیز خواندن قرآن!
خواننده ی گرامی! با توجه به تجربه ی شخصی ام، شنیدن قرآن به شکل مستمر خلاقیت انسان را بیش از پیش تقویت می کند و این همان چیزی است که برای من اتفاق افتاد. به طوری که در گذشته قادر به نوشتن یک جمله ی صحیح نبودم اما هم اکنون برای نگاشتن یک تحقیق یا مقاله ی علمی فقط یک یا دو روز از وقتم را به آن اختصاص می دهم.
در واقع فواید گوش سپردن به قرآن به درمان بیماری ها محدود نمی شود، بلکه به پیشرفت و تکامل انسان و بهبود روابط اجتماعی وی نیز، تأثیر انکار ناپذیری می گذارد، همچنین باعث افزایش خلاقیت و پدید آمدن افکاری نو است. این نوشته برگرفته از تجربه ی شخصی من در این زمینه است، خواننده ی گرامی تو نیز می توانی امتحان کنی و به نتایج شگفت انگیزی دست یابی.
حقایق علمی
در سال ۱۸۳۹، دانشمندی به نام “هنریک ویلیام دوف” کشف کرد که امواج صوتی خاصی روی مغز تأثیر مثبت و یا منفی می گذارد. و هنگامی که گوش را در معرض امواج صوتی قرار داد، مشاهده کرد که سلول های مغزی به این امواج واکنش نشان می دهند.
سپس در یافتند که سلول های مغز در حالت لرزش، طول حیاتشان افزایش می یابد، و هر سلول با نظم خاص خودش می لرزد و سلول های اطرافش را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بی شک هر یک از اتفاقاتی که برای انسان رخ می دهد بر سلول های مغزی نیز تأثیر می گذارد، و این در حالی است که هر اتفاق بدی، منجر به ایجاد اختلال در نظم نوسان سلول ها می شود.سلول مغزی در حالت لرزش دائمی، این سلول دارای برنامه ای بسیار پیچیده است که طبق آن با بلیون ها سلول اطراف خود هماهنگی شگفت انگیزی به وجود آورده است که خود این گواه بر قدرت و عظمت خالق تبارک و تعالی دارد. و هر مشکل روحی می تواند خللی بر اجرای این برنامه داشته باشد که در نتیجه ی این خلل، ایمنی سلول کاهش می یابد و زمینه ی هجوم بیماری ها به آن فراهم می گردد.
زیرا که عمل کرد سلول ها در رساندن اطلاعات به صورت لرزش و تولید رشته های عصبی است که با توجه به آن، قادر به صحبت، حرکت، ایستادن و برخورد با دیگران هستیم.
هنگامی که بعضی از رویداد های منفی و ترسناک و یا بعضی مشکلات در زندگی انسان رخ می دهد، باعث ایجاد نوعی ناهماهنگی در سلول های مغزی می شود. و این ناهماهنگی و به هم ریختگی بسیار خسته کننده و دشوار است، زیرا که مغز انسان کار اضافه بر سازمانی را انجام می دهد که هیچ فایده ای ندارد.سلول های مغزی جنین قبل از تولد، شروع به لرزش می کند! او دارای مغزی متوازن و سلول هایی بشاش و هماهنگ در کار و نوسان با یکدیگرند! اما پس از به دنیا آمدن و خارج شدن از آن محیط، تمام اتفاقاتی که در این دنیا برایش می افتد بر مغز و حرکت لرزشی آن تأثیر می گذارد. در حالی که بعضی از سلول های مغزی تحمل امواج بلند را ندارد و سیستم لرزشی اش مختل می شود، این امر سبب بسیاری بیماری های روانی و همچنین جسمی می گردد.دانشمندان کشف کرده اند که نوار DNA که درون هر سلول وجود دارد نیز به صورت معینی نوسان و لرزش دارد و این نوار ضروری و مهم که اطلاعات وراثتی را حمل می کنند، تحت تأثیر هر اتفاق و یا مشکل و یا ویروس و بیماری قرار می گیرند. دانشمندان می گویند نوسان این نوار (DNA) هنگامی که بدن مورد هجوم بیماری ها و ویروس ها قرار می گیرد، کاهش می یابد. بازگرداندن این نوار به حالت اولیه ی خود توسط امواج صوتی خاصی امکان پذیر است. و دانشمندان تأکید می کنند که این امواج می توانند نوار DNA را به حالت فعال و نوسان اولیه ی خود باز گردانند. اما نباید فراموش کرد که امواجی منفی و مضری هم باعث آزار این نوار وراثتی میشود.
امروزه بسیاری از پزشکان به درمان بیماری های سختی مثل سرطان و بیماری های دیگری که علم پزشکی قادر به درمان آن نیست، با استفاده از لرزش های صوتی، می پردازند. هم چنین با استفاده از این امواج بیمار یهای مثل اختلال در گیجگاه و نگرانی و آشفتگی و مشکلات بی خوابی را نیز درمان کرده اند. هم چنین درمان و اصلاح عادات بد مثل کشیدن سیگار و اعتیاد و… با استفاده از این امواج ممکن است.
درمان چیست؟
با توجه به آزمایش های گوناگون، به این نتیجه می رسیم که قطعا قرآن بهترین درمان برای بیماری هاست. اما در این جا می خواهم نمونه هایی از درمان توسط قرآن که پس از ناامیدی کامل پزشکان از درمان آن بیماری، صورت گرفته است را ذکر نمایم. زیرا که گوش سپردن به قرآن و تلاوت آیات مبارکه ی آن باعث بازگشت توازن سلول ها و تجدید قبای آن برای انجام دادن وظیفه ی اصلی اش می گردد.
الله تعالی داخل هر یک از این سلول ها سیستم نوسانی برای انجام دادن کارمخصوصی، قرار داه است. از آن جا که سلول ها زبان کلامی را نمی فهمند، پس می توان با استفاده از زبان نوسانی و لرزش ها با آن ها ارتباط بر قرار کرد، همانطور که تلفن های همراه، امواج الکترومغناطیسی را گرفته و امواج دیگری را آزاد می کند. برادرم، تصور کن که میلیون ها سلول در بدنت با هماهنگی و سیستم خاصی نوسان و لرزشی دارد که بشر از فهم و درک و تقلید آن عاجز است. و اگر فقط یکی از این سلول ها دچار اختلال شود، نظام کلی بدن را مختل می کند. الله بلند مرتبه و منزه، تمام این نعمت ها را در اختیارمان گذاشته است تا سپاسگذار نعماتش باشیم. آیا ما قدر نعمت های بی پایانش را می دانیم؟تصویری از سلول های مغزی که مناطق آسیب دیده ی آن با رنگ فرمز مشخص شده است. این مناظق دارای فعالیت بسیار کم و نیروی کمی دارد که در شرف نابودی است، اما پس از قرار دادن این سلول ها در معرض امواج صوتی مشخصی، سلول شروع به لرزش و فعالیت کرد. (منبع: National Research Council of Canada)
خاصیت شفا دهندگی آیات قرآنی!
امروزه دانشمندان بر این باورند که تمام رفتار های ما نوسان های خاصی را به سلول هایمان منتقل می کنند، و بر این امر تأکید می کنند که اگر انسان به طور دایمی در معرض این امواج صوتی قرار بگیرد حرکت سلول های مغزش به کلی تغییر می کند. به عبارتی دیگر این تغییر در امواج نوسانی سلولی پدید می آید.
در این جا اشاره ای دارم به امواجی که باعث نوسان و لرزش سلول ها به صورت طبیعی، فعال و مثبت می شود و نیروی مثبت سلول ها را افزایش می دهد، و البته امواجی هم هستند که باعث آزار سلول ها و حتی باعث مرگ می شوند! امروزه امواج مثبت برای دانشمندان بحث برانگیز شده است که چگونه می توانند امواج صوتی که برای مغز مفید است را تشخیص دهند؟
با متمرکز شدن روی آیات قرآن دریافتم که این آیات دارای نظام عددی دقیقی است، اما زبان اعداد تنها زبانی نیست که قرآن دارد، بلکه این آیات شامل چیزی است که می توان آن را برنامه و یا اطلاعات نامگذاری کرد که این اطلاعات قادر به برقراری ارتباط با سلول ها است. در واقع قرآن دارای زبان سلول هاست.
شاید خواننده گرامی، گمان کند که این سخن، سخنی است غیر علمی، اما بنده آیات زیادی را یافته ام که نشانگر این است که قرآن حاوی اطلاعات بسیاری است، دقیقا مثل موج رادیو که یک موج عادی است اما روی آن می توانند اطلاعات و صدا ها و موزیک و … را منتقل کنند.
الله تعالی می فرماید: اگر به وسیله ی قرآن، کوه‌ها به حرکت در آیند یا زمین ها قطعه قطعه شوند، یا به وسیله ی آن با مردگان سخن گفته شود، (باز هم ایمان نخواهند آورد!) ولی همه کارها در اختیار خداست! [سوره ی رعد:۳۱]
اگر عمیقاً در این آیات بیندیشیم شاید این سؤال برایمان پیش بیاید که چگونه قرآن باعث حرکت کوه ها می شود؟ یا چگونه زمین را قطعه قطعه می کند؟ یا چگونه با مردگان سخن می گوید؟ در واقع واضح است که زبانی که مردگان را مخاطب قرار می دهد امر الله تعالی است و هیچ کسی فرمان بردار نیست مگر کسی که الله اراده کند.
اما در مورد کوه ها… امروزه ما می دانیم که صفحه های زمین به صورتی آهسته یعنی تقریبا سالانه چند سانتیمتر، در حال حرکت است که کوه ها نیز به همراه آن حرکت می کنند. این حرکت در نتیجه ی امواج حرارتی است که از قسمت گداخته ی زیر پوسته ی زمین، تولید می شوند. بنا بر این می توان بیان کرد که قرآن دارای خاصیتی است که می تواند با امواج حرارتی ارتباط برقرار کند و با تحریک آن سرعت فعالیت و حرکتش را افزایش دهد و یا قادر است که شکاف ها و زلزله هایی در زمین ایجاد کند که سبب از هم گسیختگی پوسته ی زمین و تکه تکه کردن آن شود. این همان نیروی خارق العاده ای است که الله اجازه نداده است تا به آن دست یابیم، اما با توجه به مشاهدات می توانیم به این خاصیت قرآن و عظمت آن پی ببریم. حال سؤالی پیش می آید که آیا این کتاب که چنین نیروی خارق العاده ای دارد، قادر به شفای بیمار ضعیفی نیست؟
پس از بیان این سخنان یادآور می شوم که الله تعالی در قرآن می فرماید که قرآن درمان است، و این بدان معنی است که قرآن حاوی اطلاعاتی است که سلول های آسیب دیده را ترمیم کرده و بسیاری از بیماری هایی را که پزشکان از درمان آن عاجزند را درمان می کند.
ساده ترین راه درمان برای تمام بیماری ها
برادر عزیز! با اطمینان کامل و بر حسب تجربه ام به تو می گویم که تغییری کوچک و بسیار ساده در زندگی ات، نتایج بسیار بزرگ و شگفت انگیزی خواهد داشت به طوری که تمام زندگی ات را تحت شعاع خود قرار خواهد داد، همان طور که زندگی مرا قبل از تو، به طور کامل دگرگون ساخت. حال دستور العمل دست یابی به این تغییر به این صورت است که در حد توان در تمام ساعات روز به قرآن گوش دهی. صبح، ظهر، شب و حتی هنگام خواب و در تمام اوقات.
بی شک گوش دادن به قرآن برای تو هزینه ای در بر نخواهد داشت و برای این کار کافیست یک کامپیوتر و یا یک ظبط صوت و یا حتی یک فلاش پلیر با گوشی اش داشته باشی. یا اینکه از طریق تلویزیون و یا رادیو نیز می توانی فقط به برنامه هایی که مربوط به قرآن است، گوش فرا دهی.قرآن عبارت است از امواج صوتی که دارای فرکانس و طول موج مشخص است، و این امواج رشته های نوسانی تولید می کنند که بر سلول های مغزی تأثیر می گذارد و باعث برگرداندن توازن و هماهنگی آن ها می شود که این نیز سبب افزایش چشم گیر نیروی دفاعی آن در مقابل بیماری هایی هم چون سرطان می گردد، همان طور که می دانیم بیماری سرطان چیزی نیست به جز اختلال در عملکرد سلول ها، پس شنیدن قرآن باعث می شود برنامه و نظم سلول ها دوباره بازگردد. درست مثل عملکرد ما به هنگام ویروسی شدن رایانه یمان که اول فرمتش می کنیم و بعد برنامه ی جدیدی را جایگزین آن می کنیم و باعث سریع تر و بهتر شدن عملکرد رایانه می شویم، این کاری است که بشر می تواند به آسانی انجام دهد، پس دیگر در مورد برنامه ای که کلام الله داراست چه می توان گفت؟
تأثیر شگفت انگیز گوش سپردن به قرآن
قطعا گوش سپردن به قرآن به صورت مداوم دارای فواید زیر می باشد:
_ افزایش قدرت دفاعی بدن.
_ افزایش خلاقیت.
_ افزایش حافظه .
_ درمان بیماری های مزمن و سخت.
_ ایجاد تغییری ملموس در رفتار و هم چنین افزایش قدرت تعامل با دیگران و جلب اعتماد آن ها.
_ آرامش روان و درمان استرس های عصبی.
_ درمان واکنش های سریع و عصبانیت زود هنگام .
_ افزایش قدرت تصمیم گیری درست.
_ تمام مسایلی که باعث ترس و نگرانی تو می شوند را فراموش خواهی کرد.
_ پیشرفت شخصیت انسان و دستیابی به شخصیتی قوی تر.
_ افزایش فن بیان و سرعت کلام.
_ درمان بسیاری از بیماری های عادی مثل لکنت زبان، زکام و سردرد.
_ پیش گیری از بیماری های خطرناکی مثل سرطان.
_ ترک عادات بد مثل پرخوری و یا استعمال دخانیات.
خواننده ی گرامی: تمام این وقایع روزی برای خود من اتفاق افتاد. آن روزی که سیگار می کشیدم، تصور این که روزی بتوانم ترکش کنم برایم دشوار بود. اما بعد از استمرار در گوش دادن به قرآن نه تنها بدون هیچ زحمتی سیگار را ترک کردم بلکه در عجب بودم که چرا و چگونه زندگی ام اینقدر تغییر کرده است؟ اما پس از مطالعه ی راهکارهای مدرن درمانی و به خصوص درمان از طریق صدا و امواج صوتی، به راز تغییر بزگ زندگیم پی بردم. که آن راز بزرگ همان گوش دادن به قرآن است… و هیچ کاری برای من آسان تر از گوش دادن مستمر به قرآن کریم نیست.
این گفتگو و بحث ایمانی را که خودم با تمام وجود درک کردم و با آن زندگی کردم را را با این سخنان پایان می دهم که با گوش دادن به قرآن هرگز وقتت تلف نمی شود و بلعکس حس می کنی چقدر وقت اضافه داری! وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: صدقه از مال کم نمی کند. ما هم می توانیم بگوییم که گوش سپردن به قرآن وقتمان را نمی گیرد و اگر ما تمام وقتمان را برای گوش دادن به قرآن سپری کنیم، باز هم شاهد برکتی خواهیم بود که الله تعالی در وقتمان گذاشته است و به ما توفیق انجام اعمال صالح را عطا نموده است و بسیاری از مشکلات و کمبود وقتمان را حل کرده است و تو خواهی دید، عملی را که قبلا روزها برای انجام دادنش وقت می گذاشتی، پس از گوش سپردن به قرآن و وقت گذاشتن برای آن، همان کار را در عرض چند دقیقه انجام خواهی داد.
از الله تعالی می خواهیم که قرآن را شفایی برای قلب هایمان و نوری در دنیا و آخرتمان قرار دهد. تا ما را با رحمت و لطف بی پایانش شاد گرداند. اوست که با کتاب رحمت و شفایش بر ما منت نهاده و در این آیه این گونه ما را مخاطب قرار داده است: (یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ* قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِکَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ) [یونس: ۵۷-۵۸].
ای مردم! اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است؛ و درمانی برای آنچه در سینه‌هاست؛ (درمانی برای دلهای شما) و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان!
بگو: «به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند؛ که این، از تمام آنچه گردآوری کرده‌اند، بهتر است!»


بهشت و جهنم
ساعت ٦:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢   کلمات کلیدی:

جهنم هفت در دارد و در هر دری هفتاد هزار کوه است و در هر کوهی هفتاد هزار شعبه است.

در هر شعبه ای هفتاد هزار وادی است و در هر وادی هفتاد هزار شقه است و در هر شقه هفتاد هزار خانه است و در هر خانه هفتاد هزار مار است که بلندی هر مار به اندازه سه روز راه است و نیش های آن ها به اندازه درخت خرماست.

این مارها به انسان ها حمله می کنند و می درند و گوشت های بدن ایشان را متلاشی می کنند . اهل عذاب با مشاهده این مارها به نهر هایی از آتش که در روی زمین جهنم در جریان است و مملوع از زهر مار و عقرب است پناهنده می شوند و خودشان را به درون این نهرها می اندازند.

این نهرها هم به قدری عمیق هستند که اهل عذاب وقتی داخل این نهرها افتادند 70 جریف پایین می روند و هر جریف 70 سال راه است 
از پیامبر اکرم (ص) روایت شده که فرمود:

در جهنم یک وادی از آتش است که اهل جهنم از حرارت آن روزی ۷۰ هزار بار به خدا پناه می برند. و در آن وادی ، اتاقی از آتش است و در آن اتاق چاهی از اتش است و در آن چاه ، تابوتی از آتش است و در داخل آن تابوت، ماری از آتش است که ۱۰۰۰ نیش دارد و طول هر نیش آن ۵۰۰ متر است، و لذا خداوند به پیامبر می فرماید: بگو پناه می برم به آفریدگار فلق.

یک طایفه از کسانی که اهل این چاه هستند، شرابخواران می باشند.

فلق یعنی صدع، صدع به معنای سوراخ در یک چیز سفت و محکم است و مراد این است که در جهنم ، چاهی است که در آن ۷۰ هزار خانه است و در آن خانه ۷۰ هزار اتاق است و در آن اتاق ۷۰ هزار سیاهی است و در آن سیاهی ۷۰ هزار ظرف سم است که همه اهل جهنم باید از اینجا عبور کنند.

از جمله طبقه هفتمین – تابوت - جای مخربین و بدعتگذاران است.

در آن عقربی به نام عقرب جراره و ماری به اسم مار غاشیه می باشد که تا هفتصد سر برای او معلوم کرده اند. اما با این همه، عقرب های آن چنان الیم باشد که جهنمیان از زحمت آنها پناه به مار می آورند»

به استناد آیه شریفه " هل اتیک حدیث الغاشیه" از سوره 88 قرآن مجید (الغاشیه)، معانی آتش و آتش دوزخ و به عبارت اخری قیامت و رستاخیز از آن افاده می شود و با این تعریف و توصیف چنین نتیجه می گیریم که مراد از مار غاشیه همان مار قیامت و رستاخیز، یعنی ماری است که در جهنم به سر می برد تا به فرمان خدای تعالی گناهکاران را عذاب دهد.

حرف بهشت و جهنم:

همین الان که فرصت نفس کشیدن دارید برای انجام کار خیر و نیک کوشا باشید.

همین الان شروع کنید

یک راه ساده و موثر از نظر من نیکی به پدر و مادر است...


شیخ بزرگوار
ساعت ۸:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٠   کلمات کلیدی:


نقش حیا در جلوگیری از گناه
ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٠   کلمات کلیدی: حیا ،نقش حیا در جلوگیری از گناه

حیا

حیا یعنی شرم داشتن از ارتکاب اعمال زشت، گفتار زشت و اندیشه زشت است. و یکی از مهم ترین صفاتی است که تأثیر فراوانی در مراحل مختلف زندگی اخلاقی ما دارد. لذا حیا سبب می شود که انسان از ارتکاب بسیاری از منکرات و امور زشت باز آید، ونقش بزرگی در شکل دهی چگونگی ارتباط انسان با خدا و مردم دارد و سایر شعبه های دین را نیز تنظیم می کند. اگر حیا در زندگی فرد حاکم گردد، دیگر جایی برای دروغ گفتن، غیبت نمودن، نافرمانی والدین، ترک نماز و سایر احکام دین باقی نخواهند ماند. دعوت به داشتن حیا و پاسداری از آن، در واقع فراخوانی به ترک تمام معاصی و گناهان است.
لذا حیا یکی از صفات نفس پاک و بلکه در راس مکارم اخلاق می باشد، و زینت ایمان و شعار اسلام است چنانچه در حدیث آمده است *ان لکل دین خلقا و خلق الاسلام الحیاء* هر دین وصف و نشان منحصر به فردی دارد و نشان ممتاز اسلام “حیا” است .
ازآنجائیکه حیا فضایل زیادی دارد شریعت اسلام امر به این خلق پسندیده کرده و به آن تشویق نموده است. بلکه بعنوان یکی از نشانه های ایمان وملازم ایمان دانسته شده است، مانند دو چیزی که با یک ریسمان بسته شده اند. این دو در بود و نبود تابع یکدیگرند.پس هرگاه یکی از ان دو رفت دیگری نیز میرود.
میگویند: کسی که لباس حیا بر تن کند مردم عیب او را نمی بینند.
حیا در گفتار پیامبرصلی الله علیه وسلم…
در صحیح بخاری و مسلم آمده که پیامبر صلیه الله علیه وسلم فرمودند: الحیاء شعبة من الایمان. حیا جزیی از ایمان است.
ومیفرمایند:لا ایمان لمن لا حیاء له، ایمان ندارد کسی که حیا ندارد.
و در حدیث دیگر آمده: الحیاء والایمان قرنا جمیعا.فاذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا و ایمان در یک رشته و همدوش همدیگرند; چون یکی از آن دو رفت، دیگری هم می رود.
بنابراین، حیا ثمره ایمان است. هر چه ایمان انسان قوی تر باشد، حیائش بیش تر می شود و از ارتکاب کارهای زشت بیشتر احساس شرمندگی می کند . در مقابل هر چه ایمان انسان ضعیف تر باشد، گستاخی اش برای انجام گناه بیش تر خواهد شد.
و راز دانستن حیا از ایمان این است که هر یک از آنها انسان را به خیر دعوت میکنند و ازکارهایى بد و زشت انسان را دور میکنند ، واگر در انسانها جرات فحش وناسزاگویی موجود باشد دلیلش نبودن حیاست .چون پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید:
إن مما أدرک الناس من کلام النبوة الاولی: إذا لم تستح فاصنع ما شئت ، آنچه مردم از کلام انبیای پیش از من دریافته اند این است که اگر حیا نکردی هر چه می خواهی بکن.
. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به یک انصاری که از حیای برادرش ناراحت بود و او را سرزنش می کرد، چنین فرمودند: دعه فإن الحیاء من الایمان (متفق علیه) او را به حالش رها کن زیرا حیا جزیی از ایمان است.
در روایت عمران بن حصین به نقل از آن حضرت صلی الله علیه وسلم چنین آمده است: «الحیاء لایأتی إلاّ بخیر، حیا فقط خیر و خوبی را به ارمغان می آورد.
وفرمودند: ما کان الفحش فی شیئ إلا شأنه و ما کان الحیاء فی شیئ إلاّ زانه، بی شرمی در هرچیزی باشد آن را زشت و قبیح می گرداند و حیا در هر چیزی باشد آن را زیبا و آراسته می گرداند.
برداشت نادرست از حیاء
متأسفانه برداشت غلط از حیا سبب شده که بعضی آن را با کم رویی که یک مرض روحی و روانی است یکی به حساب می آورند، و به تحسین و تمجید از اشخاص کم رو می پردازند و عملاً راه اصلاح و درمان را به روی آنان می بندند. بعضی از آدمها از کارهای خیر واز گفتن حق و امر کردن به کارهای خیر و نهی از کارهای منکر جلوگیری میکنند به زعم حیا، واین بدون شک یک برداشت اشتباه از حیا است.
افضلترین همه خلایق حضرت محمدصلی الله علیه وسلم بیشتر از همه انسانها حیا داشت.اما از گفتن حق منع ننمود. وامر به معروف و نهی از منکر کرد و حتی از پایمال شدن حق ناراحت می شد.
کسی که چیزی را نمی داند عقلا وشرعا لازم است که به دنبال فراگیری آن برود، اگر دچار شرم و خجالت شود و نپرسد، مبتلا به حیای جهل است. بنابراین کوتاهی در دستیابی به علم و اطلاعات پذیرفته نیست، و چه بسا به جهت این سستی، در عالم آخرت مورد مؤاخذه و مجازات قرار گیرد.
حیا، از انجام معصیت و یا هر عمل زشتی، فضیلت است اما حیا، در فراگیری احکام دینی رذیلت است.
انواع حیا:
۱-حیا از خدا
۲-حیا از ملائکه
۳-حیا از مردم
۴-حیا از نفس
اولا: حیا از خدا؛ این نوع حیا بالاترین درجه حیاست. هر وقت در نفس بنده ثابت شد که خدا اورا می بیند و خداوند با او همراه است هر جا که باشد، در این صورت از کوتاهی از فرمان الهی حیاء می کند.واگر گناهی را انجام دهد.خداوند میفرماید: الم یعلم بان الله یری، العلق:۱۴ مگر ندانسته است که خدا میبیند؟ ومیفرماید: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید.*ق:۱۶ ما انسان را آفریدیم و وسواسهاى نفس او را مى‏دانیم، و ما به او از رگ قلبش نزدیکتریم!
وآیات دیگر که در مورد اطلاع خداوند از کارها و احوال بندگانش هست . واینکه خداوند مراقب بندگانش هست . در حدیث دیگر پیامبرصلی الله علیه وسلم به یارانش میگوید: استحیوا من الله حق الحیاء فقالوا یارسول الله انا نستحی قال لیس ذاکم ولکن من استحیا من الله حق الحیاء فلیحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى ولیذکر الموت و البلى ومن اراد الاخرة ترک زینة الدنیا فمن فعل ذلک فقد استحیا من الله حق الحیاء .
آن گونه که شایسته است از خدا حیا کنید، گفتیم ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم- بحمدلله- از خداوند شرم و حیا داریم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند: چنین نیست حیای شایسته و سزاوار حضرت حق آن است که سر را با آنچه در آن می پروراند، و شکم را با آنچه در خود جای داده است حفظ کنی، و از مرگ و فرسودگی یاد کنی. کسی که قصد آخرت را دارد، زینت‏های دنیا را ترک می کند و آخرت را بر دنیا ترجیح می دهد. پس هر کس چنین کند او به راستی آن گونه که سزاوار است از خداوند حیا کرده است .
یک روز مردی با یک زنی خلوت کرد و اورا به فحشاء دعوت داد، بهش گفت فقط ستاره ها مارا میبینند، زن گفت پس خالق ستاره ها کجاست؟
دوم: حیا از ملائکه؛ بعضی از اصحاب میگویند: کسانی با شما هستند که هرگز شمارا ترک نمیکنند، از آنان حیا کنید و با آنها محترم باشید . وخداوند هم در این مورد هشدار داده ومیفرماید: وان علیکم لحافظین.کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون الانفطار*۱۰-۱۲*
سوم: حیا از مردم؛ حفظ حقوق مردم نشانه حیاست. حیا از مردم آن است که انسان حقوق مردم را بشناسد و سلسله مراتب میان افراد را رعایت کند. از حذیفه بن یمان روایت شده که میفرماید:هیچ خیری در کسی نیست که از مردم حیا نمیکند.
وهمچنین پیامبرصلی الله علیه و سلم میفرماید: ما کرهت ان یراه الناس فلا تفعله اذا خلوت.هر چیزی که دوست نداشتی دیگران آن را از تو ببینند، در خلوت هم آن کار را انجام نده.
چهارم: حیا از نفس؛ هر کس از مردم حیا کرد و از خودش حیا نکرد، نفس خودش را کمتر از دیگران دانسته است. اگر انسان در خلوت چیزی را انجام داد که در آشکارا هرگز نمیتواند آن کار را انجام دهد این شخص هیچ ارزشی برای خودش قائل نشده است.


فقیرترین رئیس جمهور جهان درب منزلش را به روی 100 یتیم سوری می گشاید
ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۸   کلمات کلیدی: یتیم سوری

 

انتشار اخبار تحسین برانگیز درباره خوزه موجیتا رئیس جمهور اوروگوئه همچنان ادامه دارد. او در آخرین اقدام خود، ۱۰۰ کودک یتیم سوری را در خانه تابستانی خود به حضور خواهد پذیرفت.

به گزارش ... کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد روز شنبه ۲۴ مه ۲۰۱۴ اعلام کرد که رئیس جمهور اروگوئه در خانه خود ۱۰۰ کودک یتیم سوری را که در پی جنگ سوریه خانه و خانواده خود را از دست داده اند، استقبال خواهد کرد.

کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل گفته که هر کودک به همراه یکی از نزدیکانش حضور خواهد داشت.

گفتنی است که رئیس جمهور اوروگوئه با دریافت ۱۲هزار دلار در ماه تنها ۱۰٪ از این مبلغ را برای خود حفظ می کند.

وی با پرداخت ۱۱هزار از حقوق ۱۲ هزار دلاری خود به فقرا، دانشجویان نیازمند و امور خیریه، لقب فقیرترین رئیس جمهور جهان را از آن خود کرده است.

خوزه موجیتا همچنین حاضر نیست که در قصر ریاست جمهوری "رزیدنسیا دی سئوارز" که دارای 42 خدمه و کارمند است، زندگی کند. بلکه ترجیح می دهد در مزرعه کوچک متعلق به همسرش در حومه شهر مونته ویدیو، پایتخت اوروگوئه زندگی کند.

از سوی دیگر همسر رئیس جمهور اروگوئه گفته که این اقدام در جهت تشویق جامعه جهانی به توجه به فاجعه سوریه است. وی افزوده که رئیس جمهور اروگوئه در ابتدا می خواست برای دست زدن به این اقدام از پارلمان کشورش اجازه بگیرد، اما در پایان این تصمیم را به تنهایی گرفت.

مشهورترین عبارت رئیس جمهور اروگوئه این است که گفته است: « کسی که ثروت را دوست دارد ، جایی در جهان سیاست ندارد.»

او در همان منزل و در همان منطقه و با همان شیوه ای زندگی می کند که پیش از تصدی پست ریاست جمهوری اروگوئه زندگی می کرد.


آب زمزم و شگفتی هایش
ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۸   کلمات کلیدی: آب زمزم و شگفتی هایش

علیرغم استفاده مداوم از آب زمزم تا به حال این چاه خشک نشده است.
آب این چاه از زمان بوجود آمدن تا به حال دارای ترکیبات معدنی یکسان بوده است.
به گفته زائرانی که برای مناسک حج وعمره به خانه خدا مشرف شده اند واز این آب نوشیده اند اذعان داشته اند که آشمیدن این آب باعث شادابی ورفع خستگی در آنان گردیده است.
این آب در نقاط مختلف دنیا آزمایش شده ودارای تقاضای بالای در سطح جهان می باشد.
هیچ گونه ترکیبات شیمیایی ویا کلر جهت ضد عفونی به این آب اضافه نشده است.
برخلاف چاههای دیگر هیچگونه رشد وزندگی گیاهی وجانوری در این چاه وجود ندارد، وعلیرغم آن که این موضوع خود باعث طعم بد وبوی نامطبوع آب می گردد؛اما آب زمزم بدینگونه نمی باشد.
شگفتیهای آب زمزم
هرچند که برخی کوشش نموده اندکه آبهای معدنی شبیه ترکیبات آب زمزم بسازندولی تمام تلاش وسعی آنان بیهوده بوداست زیراکه آب زمزم ویژگی خاص دارد که خداوند درآن قرار داده است. وعلم به اثبات رسانده که آب زمزم باتمام آبهای جهان فرق دارد،باوجود دانسته شدن برخی ازمکونات(عناصرسازنده)خداوند ویژگی خاصی درآن قرار داده وسری در آن نهفته است که به آن پی نبرده اند دکتر محمد عزت مهدی استاد علم زمین شناسی درانستیتو تحقیقات زیست شناسی دانشگاه عین شمس قاهره,طی تحقیقاتی که درسالهای اخیرانجام داده است به این نتیجه رسیده که آب زمزم ویژگی های منحصر به فرد دارد که آن را از سایر آبهای جهان ممیز می گرداند.
برخی ازویژگی های که به آن اشاره نموده عبارت است از اینکه:
آب زمزم هرگز بد بو وگندیده نمی شود, مزه, رنگ وبوی آن هرگزتغیرنمی کند,وشبیه عسل می باشدکه عوامل آب وهوا بر آن تأثیر نمی گذارد، بر عکس تمام آبهای دیگر، مانند آب نهرها، دریاها، باران، وآبهای زیر زمینی،وسبب آن نیز به ترکیبات وعناصر شیمیایی آن بر می گردد که مانع رشد وفعالیت میکرب وباکتری وقارچها می شود.افزون بر آن آب زمزم بهترین وعظیم ترین آب معدنی است که در سطح جهان برای علاج وشفا از آن استفاده می شود.از اسرار وشگفتیهای دیگر زمزم این است که با وجود اینکه دارای املاح زیادی است طعم آن شیرین است، وهنگام نوشیدن شور بودنش محسوس نمی شود، اگر این نسبت املاح که در آب زمزم وجود دارد در آب دیگری وجود می داشت هرگز قابل شرب نبود.
آب زمزم در آزمایشگاههای جهانی
آب زمزم معجزه الهی است که سالانه بیش از صدها هزار نفر آز آن می نوشند، در سال ۱۹۷۱ میلادی در زمان حکومت ملک فیصل پادشاه عربستان؛ یک پزشک مصری چنین ادعا نمود که آب زمزم برای آشامیدن مناسب نیست، زیرا که کعبه در گودی وپایین تر از سطح دریا ودر مرکز شهر مکه واقع شده است، بنابراین فاضلاب های مکه همه بسوی چاه زمزم سرازیر می شود وآن را آلوده می سازد.
پس هنگامی که شاه فیصل از این موضوع آگاه شد؛ بلا فاصله دستور داد تا وزارت کشاورزی ومنابع آبی نمونه ای از آب زمزم را جهت آزمایش وصحت قابل شرب بودنش را به آزمایشگاههای اروپا ارسال نمایند این وزارتخانه تصفیه خانه ها ونیروگاههای موجود درجده را موظف نموده تا این کار را به انجام برسانند؛ ومهندس معین الدین احمد که به عنوان مهندس شیمی کارمند وزارت کشاورزی بود؛ موظف گردید که این امر را به انجام برساند.
مهندس معین الدین می گوید:
بخاطر دارم که آن زمان هیچ تصوری راجع به این که آب چاه ممکن است به چه صورت باشد؛ را نداشتم,.. هنگامی که به چاه رسیدیم؛ برایم مشکل بود باور کنم که این چاه که به اندازه یک حوض بود؛ وابعادی در حدود ۱۸ در ۱۴ فوت داشت، وهرساله حاجیان به اندازه میلیونها گالن آب ازآن برداشت می کنند همان چاهی است که قرنها پیش در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بوجود آمده است تحقیقاتم را با اندازه گرفتن ابعاد چاه شروع کردم،سپس از دستیارم خواستم تا عمق چاه را به من نشان دهد،وی ابتدا غسل وخود را تطهیر نمود،سپس به داخل چاه رفت وایستاد، سطح آب چاه درست تا بالای شانه هایش بود؛سپس برای یافتن هر گونه مجرا ولوله ای که آب را به داخل چاه بیاورد،از یک طرف به طرف دیگر چاه رفت،ولی موفق به یافتن هیچ مجرایی نشد،فکر دیگری ب ذهنم رسید،وآن اینکه ما می توانستیم به وسیله پمپ بزرگی که در چاه نصب شده بود، وبرای ذخیره کردن آب زمزم در مخزن می بود؛ آب را به سرعت کنار بزنیم، بدین صورت عمق آب موجود در چاه کم می شد ومی توانستیم مجرا دخول آب را مشاهده کنیم؛ ولی تعجب آور بود که در زمان پمپاژ کردن آب،چیزی مشاهده نکردیم، اما من به این مسئله واقف بودم که این روش راه حل یافتن ورودی آب به چاه است،لذا تصمیم گرفتیم دوباره این مرحله را تکرار نماییم، ولی این بار به دستیارم گفتم که د یک جا بایستد،وبا دقت هر اتفاق غیر معمول را در نظر بگیرد، او پس از مدتی دستانش را بلند کرد وفریاد زد: الحمد لله یافتم، سپس گفت: در بستر چاه حرکت شنها در زیر پایم؛ مکانی را که آب از آن تراوش می کند،احساس می کنم، آنگاه او در اطراف چاه قدم زد وهمان پدیده را جای جای چاه احساس
نمود، در واقع تراوش آب به چاه بطور یک نواخت درهر نقطه از بستر آن وجود داشت وباعث می شد تا سطح آب ثابت بماند.
مهندس معین الدین می افزاید:
پس از تکمیل مشاهداتم نمونه هایی از آب چاه را جهت انجام آزمایشات در آزمایشگاههای اروپایی برداشتم، وقبل از ترک مکه؛ پرسشهایی را در مورد دیگر چاههای موجود در اطراف مکه از مقامات مسئول نمودم، وآنها اظهار داشتند که تمامی آن چاهها تقریبا خشک هستند.پس از مراجعت به دفترم در جده یافته های خویش را برای مدیرم بازگو نمودم واو نیز با علاقه به آنها گوش می داد..نتایج آزمایشات به عمل آمده بر روی نمونه های آب زمزم در اینجا واروپا تقریبا یکسان بود، وتنها اختلاف مشاهده شده بین آب زمزم ودیگر آبها در مقدار کلسیم ومنیزیم آن است، که این مقدار در آب زمزم کمی بیشتر بوده وشاید بدین علت باشد که این آب باعث رفع خستگی حاجیان می گردد، اما نکته ای که بیشتر حائز اهمیت می باشد این است که این آب محتوی فلوراید ودارای خاصیت میکرب کشی قوی می باشد، علاوه بر این نتایج آزمایشات به عمل آمده در اروپا نشان می دهد که این آب برای آشامیدن بسیار مفید است؛ از این رو اظهارات دکتر مصری کاملا رد شد.هنگامی که نتایج آزمایشات به شاه فیصل گزارش شد، وی بسیار خرسند گردید ودستور داد این مطلب در مطبوعات اروپا منعکس گردد.در هر حال این مسئله موهبتی شد تا از طریق این تحقیقات به ترکیبات شیمیایی آب زمزم پی ببریم ودر حقیقت هر چه بیشتر راجع به آب زمزم تحقیق نمایید شگفتیهای بیشتری را در آن مشاهده خواهید کرد؛ تا آنجا که خود به اعجاز آن پی خواهید برد، آبی که خداوند به عنوان هدیه به مؤمنانی که از دور دست برای زیارت به این بیابان مشرف می شوند؛ارزانی داشته است.
در اینجا برخی از ویژگیهای آب زمزم را به اجمال بیان می کنیم:
علیرغم استفاده مداوم از آب زمزم تا به حال این چاه خشک نشده است.
آب این چاه از زمان بوجود آمدن تا به حال دارای ترکیبات معدنی یکسان بوده است.
به گفته زائرانی که برای مناسک حج وعمره به خانه خدا مشرف شده اند واز این آب نوشیده اند اذعان داشته اند که آشمیدن این آب باعث شادابی ورفع خستگی در آنان گردیده است.
این آب در نقاط مختلف دنیا آزمایش شده ودارای تقاضای بالای در سطح جهان می باشد.
هیچ گونه ترکیبات شیمیایی ویا کلر جهت ضد عفونی به این آب اضافه نشده است.
برخلاف چاههای دیگر هیچگونه رشد وزندگی گیاهی وجانوری در این چاه وجود ندارد، وعلیرغم آن که این موضوع خود باعث طعم بد وبوی نامطبوع آب می گردد؛اما آب زمزم بدینگونه نمی باشد


***عجب صبری خدا دارد***
ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٥   کلمات کلیدی:

خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدم ها
چه شـادی ها خورد بر هم چه بازی ها شـود رسـوا

یکی خندد ز آبادی، یکی گرید ز بربادی
یکی از جان کند شـادی، یکی از دل کند غوغا

چه کاذب ها شـود صادق، چه صادق ها شـود کاذب
چه عابد ها شـود فاسـق، چه فاسـق ها شـود ملا

چه زشـتی ها شـود رنگین چه تلخی ها شـود شیرین
چه بالا ها رود پائین، چه سـفلی ها شـود علیا

عجب صبری خدا دارد که پرده بر نمی دارد
و گرنه بر زمین افتد ز جـیب محتسـب مینا

شـبی در کنج تنهائی میان گریه خوابم برد
به بـزم قـدســــیان رفـتم ولی در عـالم رؤیــا

درخشـان محفلی دیدم چو بزم اختران روشـن
محمد(ص) همچو خورشـیدی نشـسـته اندر ان بالا

روان انبیاء با او، علی شـیر خدا با او
تمام اولیاء با او هـمه پاک و هـمه والا

ز خود رفتم در آن محفل تپیدم چون تن بسـمل
کَشـیدم ناله ای از دل زدم فـریاد واویلا

که ای فخـر رسـل احمد برون شـد رنج ما از حد
دلم دیگر به تنگ آمد ز بازی های این دنیا

زند غم بر دلم نشـتر ندارم صبر تا محشـر
بگو با عادل داور بگو با خالق یکـتا

چسـان بینم که نمرودی بسـوزاند خلیلی را
چسـان بینم که فـرعونی بپوشـاند ید بیضا

چسـان بینم که نا مردی چراغ انجمن باشـد
چسـان بینم جوانمردی بماند بیکـس و تنها

چسـان بینم بد اندیشی کند تقـلید درویشـان
چسـان بینم که ابلیسی بپوشـد خرقه ی تقوا

چسـان بینم که شـهبازی بدام عنکبوت افتد
چسـان بینم که خفاشـی کند خورشـید را اغوا

چسـان بینم که نا پاکی فریبد پاکبازان را
چسـان بینم که انسانی بخواند خوک را مولا

غریب و خانه ویرانم فـدایت این تن و جانم
مبادا نقد ایمانم رود از کف در ین سـودا

چه شـد تاثیر قرآنی چه شـد رسـم مسـلمانی
کجا شـد سـوره ی یاسـین کجا شـد آیه ی طه؟

به شـکوه چون لبم واشـد حکیم غزنه پیدا شـد
بگفتا بسـته کن دیگر دهان از شـکوه ی بیجا

عروس حضرت قرآن نقاب آنگه بر انداز
که دارالملک ایمان را مجـرد بیند از غوغا

به این آلوده دامانی به این آشـفته سـامانی
مزن لاف مسـلمانی مکن بیهوده این دعوا

مسـلمان مال مسـلم را به کام شـعله نسـپارد
مسـلمان خون مسـلم را نریزد در شـب یلدا

برو خود را مسـلمان کن پس فکر قرآن کن
سـفر در کشـور جان کن که بینی جلوه ی معـنا

سـنایی رفت و پنهان شـد مرا روِا پریشـان شـد
خـیال از اوج پایان شـد فـرو افتادم از بالا

نه محفل بود، نی یاران نه غمخوار گنهکاران
ز ابــر دیده ام بـاران، فـــرو بارید بی پروا

اطاقم نیمه روشـن بود کتابی چند با من بود
گشـودم گنج حافظ را که یابم گوهـر یکتا

یقینم شـد که حالم را لسـان الغـیب میداند
که در تفسـیر احوالم بگفـت آن شـاعر دانا

" الا یا ایهـا السـاقی ادر کاسـاً و ناولها
که عشـق آسـان نمود اول ولی افتاد مشـکلها "

شـب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانـند حال ما سـبکـسـاران سـاحلها

بگفتا حافظ اکنون کمی از حال میهن گوی
که ما در گوشـهء غـربت ازو دوریم منزلها

بگفتا خامه خون گرید گر آن احوال بنویسـم
به توفان مانده کشـتی ها به آتش رفته حاصلها

ز تیغ نامسـلمانان ز سـنگِ نا جوانمردان
فتاده هـر طرف سـرها شـکسـته هر طرف دلها

بگفتم چون کند مردم، بگـفـتا خود نمیدانی؟
" جرس فریاد می دارد که بر بندید محملها "


یکی از خداشناسان هم کوربود و هم کچل و ...
ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٥   کلمات کلیدی:

یکی از خداشناسان هم کوربود و هم کچل و هم ازهر دو دست و پا شل و به بیماری پیسی هم مبتلا بود و همیشه می گفت " الحمد لله الذی عافانی مما ابتلى به کثیراً ممن خلق وفضلنی تفضیلاً "حمد و ستایش الله را که من را از بسیاری از آنچه بندگانش را با آن آزموده نجات داده و من را بر بسیاری از بندگانش برتری داده است
مردی با تعجب گفت : تو را از چه نجات داده است ؟
کوری و پیسی و کچلی و مشلولی!!
گفت : وای بر تو ! خداوند به من زبانی داده که با آن دائما خدا را یاد می کنم
و قلبی عطا فرموده که همیشه شکر اومی کنم
و بدنی عطا فرموده که بر بلاها صبر میکند.


زنی که همیشه با آیات قرآن کریم سخن می گفت!!!
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۳   کلمات کلیدی: زنی که همیشه با آیات قرآن کریم سخن می گفت!!!


حضرت عبد الله بن مبارک می فرمایند:
باری به قصد سفر حج بیت الله زیارت مسجد نبوی به راه افتادم در مسیر راه چیز سیاهی از دور توجه ام را به خود جلب کرد، به سیاهی کنجکاو شدم، پیرزنی سالخورده است که لباس وچادر پشمی به تن دارد، با او سلام گفتم، در پاسخم،
گفت:« سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِیمٍ ﴿یس: ۵٨﴾ »از سوی پروردگار مهربان، درود وتهنیت گفته می شود.
به او گفتم: خدا بر تو رحم کند، اینجا چکار می کنی؟
گفت: « مَن یُضْلِلِ اللَّـهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ ﴿الأعراف: ١٨۶﴾» خدا هر که را گمراه سازد، هیچ راهنمائی نخواهد داشت. فهمیدم که او راهش را گم کرده است.
بنابراین از او پرسیدم به کجا می روی؟
گفت:« سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى»﴿الإسراء: ١﴾
تسبیح وتقدیس خدائی را سزا است که بنده خود را در شبی از مسجد الحرام به مسجد الأقصی برد.
چند روز است که اینجایی ؟
گفت:« ثَلَاثَ لَیَالٍ سَوِیّاً »﴿مریم: ١٠﴾ سه شبانه روز تمام.
گفتم:با تو غذائی نمی یبنم که بخوری؟
گفت:« هُوَ یُطْعِمُنِی وَیَسْقِینِ »﴿الشعراء: ٧٩﴾ آن کسی است که او مرا میخوراند ومینوشاند.
گفتم:با چه وضو می کردی؟
گفت:« فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَیَمَّمُواْ صَعِیداً طَیِّباً»﴿النساء: ۴٣﴾ وآبی نیافتید با خاک پاک تیمم کنید.
گفتم:با من غذا است آیا به خوردن آن میل داری؟
گفت:« ثمَّ أَتِمُّواْ الصِّیَامَ إِلَى الَّلیْل»﴿البقرة: ١٨٧﴾ سپس روزه را تا شب ادامه دهید.
گفتم:اکنون که رمضان نیست!
گفت:« وَمَن تَطَوَّعَ خَیْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاکِرٌ عَلِیمٌ»﴿البقرة: ١۵٨﴾ هر که به دلخواه خود کار نیکی را انجام دهد، بی گمان خداوند سپاسگذار وآگاه است.
گفتم:در سفر که روزه فرضی را هم خوردن جایز است!
گفت:« فَمَن تَطَوَّعَ خَیْرًا فَهُوَ خَیْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَیْرٌ لَّکُمْ ۖ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨۴﴾»﴿البقرة: ١٨۴﴾
وهرکس به میل خود،بیشترنیکى کند،پس آن براى اوبهتراست، و اگر بدانید، روزه گرفتن براى شما بهتر است.
گفتم:چرا مانند من سخن نمی گویی؟!
گفت:« مَا یَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ»﴿ق: ١٨﴾
آدمى‌ هیچ سخنى را به لفظ درنمى‌آورد مگر اینکه مراقبى آماده (فرشته) نزد او آن را(ضبط) مى‌کند
گفتم:از کدام قبیله هستی ؟
گفت:« وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ » ﴿الإسراء: ٣۶﴾ از چیزی دنباله روی مکن که از آن نا آگاهی.
گفتم: ببخشید ! اشتباه کردم.
گفت:« قَالَ لَا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّـهُ لَکُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ »﴿یوسف: ٩٢﴾
امروز هیچ گونه سرزنش و توبیخی نیست (و بلکه از شما در می‌گذرم و برایتان طلب آمرزش میکنم. ان شاءالله) خداوند شما را می‌بخشاید، چرا که او مهربانترین مهربانان است
گفتم:اگر میل داری بر شترم سوار شو تا به قافله ات برسی.
گفت:« وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللّهُ»﴿البقرة: ١٩٧﴾ وآن عمل نیکی را که انجام می دهید خداوند آنرا می داند.
عبد الله بن مبارک می گوید: شترم را خواباندم تا سوار شود.
گفت:« قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» ﴿النور: ٣٠﴾ به مومنان بگو نگاهایشان را پایین بیاندازند.
عبدد الله بن مبارک می گوید:من نیز نگاهم را پایین انداختم وبه او گفتم: سوار شو، اما هنگامی که می خواست سوار شود شتر رم کرد ولباسش پاره شد بلا فاصله
گفت: « وَمَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ »﴿الشورى: ٣٠﴾
آنچه از مصائب و بلا ها به شما می‌رسد، به خاطر کارهائی است که خود کرده‌اید. تازه خداوند از بسیاری (از کارهای شما) گذشت می‌کند (که شما از آنها توبه نموده‌اید و یا با کارهای نیک آنها را از نامه‌ی اعمال زدوده و پاک کرده‌اید)
هنگامیکه بر شتر سوار شد
گفت:« سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ » ﴿الزخرف: ١٣﴾
پاک ومنزه است خدایی که اینها را به فرمان ما در آورد، وگرنه ما بر( رام کردن ونگهداری ) آنها توانی نداشتیم وما به سوی پروردگار مان می گردیم.
ابن مبارک می گوید:مهار شتر را گرفته ودوان دوان به راه افتادم وجهت تحریک وسرعت شتر داد و فریاد سر می دادم.
گفت: « وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِکَ»﴿لقمان: ١٩﴾
ودر راه رفتنت اعتدال را رعایت کن و ( در سخن گفتن ) از صدای خود بکاه.
ـ سرعتم را کاسته وآهسته به راه ادامه دادم ودر مسیر راه اشعاری را با خود زمزمه می کردم.
گفت:« فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ »﴿المزمل: ٢٠﴾ پس آن مقدار قرآن را بخوانید که برایتان میسر است.
ـ پس از اینکه اندکی رفتیم ،پرسیدم :آیا شوهر دارید ؟
گفت:« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْیَاء إِن تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ » ﴿المائدة: ١٠١﴾
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد، شما را ناراحت می‌کند!
ـ از این پس ساکت شدم وتا به قافله نرسیدیم، سخنی نگفتم، هنگامی که با کاروان روبرو شدیم خطاب به او گفتم چه کسی از بستگان همراه کاروان است.
گفت:« الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا »﴿الکهف: ۴۶﴾ دارائی وفرزندان، زینت زندگی دنیایند.
ـ فهمیدم که فرزندانش در این کاروان حضور دارند.پرسیدم:کارشان در قافله چیست؟
گفت:« وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ » ﴿النحل: ١۶﴾و نشانه‌هایى دیگر نیز قرار داد، و آنان به وسیله ستارگان راه‌یابى مى‌کنند.
در یافتم که فرزندانش رهیاب کاروان اند، به سوی خیمه ها رفتم وگفتم: این ها خیمه های کاروان است بگو فرزندانت کیستند؟
گفت:« وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلاً » ﴿النساء: ١٢۵﴾ وخداوند ابراهیم را به دوستی بر گزیده است.
« وَکَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَکْلِیماً »﴿النساء: ١۶۴﴾وخداوند با موسی سخن گفته است.
« یَا یَحْیَى خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ » مریم: ١٢﴾ ای یحی کتاب را با قوت بگیر.
فورا! صدا زدم:ای ابراهیم وموسی ویحیی! دیری نگذشت جوانانی که همچون ماه می درخشیدند به سویم آمدند وپس از اینکه اندکی با هم نشستیم آن زن
گفت:« فَابْعَثُوا أَحَدَکُم بِوَرِقِکُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِینَةِ فَلْیَنظُرْ أَیُّهَا أَزْکَى طَعَاماً فَلْیَأْتِکُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ »﴿الکهف: ١٩﴾
سکه نقره ای را که با خود دارید به کسی از نفرات خود بدهید واو را روانه شهر کنید ، تا( برود) ببیند کدامین ایشان غذای پاکتر دارد، روزی وطعامی از آن بیاورد.
یکی از فرزندانش رفت وغذایی تهیه نمود وآنرا در جلویم نهاد.
زن گفت:« کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ » ﴿الحاقة: ٢۴﴾
در برابر کارهایی که در روز گاران گذشته انجام می داده اید، بخورید وبنوشید، گوارا باد!
فرزندان گفتند: این مادر ماست، وچهل سال است به جمله ای غیر از جملات قرآن سخن نگفته! تا مبادا کلمه نا جایز ونا شایسته ای از زبانش بیرون آید وباعث نارضایتی خداوند متعال قرار گیرد.
گفتم:« ذَلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَن یَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ »﴿الحدید: ٢١﴾
این فضل وکرم خدا است که آن را به هر کس که بخواهد می بخشد وخداوند دارای فضل وکرم بزرگی است.


تأملاتی ایمانی درسوره کهف
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٤   کلمات کلیدی: تأملاتی ایمانی درسوره کهف

شناسنامه سوره

سوره کهف در مکه و پس از سوره غاشیه نازل شده، داری 110 آیه، و در ترتیب مصحف بعد از سوره اسراء می باشد.

سبب‌ نامگذاری‌ آن‌ به ‌«کهف‌» بیان‌ داستان‌ شگفت‌انگیز اصحاب‌ کهف‌ (یاران‌ غار) در آن‌ است‌.

فضیلت سوره کهف

«هر کس‌ ده‌ آیه‌ اول‌ از سوره‌ کهف‌ را حفظ کند ـ در روایت‌ دیگری‌ آمده‌ است‌ ـ هر کس‌ ده‌ آیه‌ اخیر از سوره‌ کهف‌ را بخواند ـ از فتنه‌ دجال‌ ایمن‌ می‌ماند». (صحیح مسلم).

سنت‌ ‌ است‌ که‌ انسان‌ سوره‌ «کهف‌» را در روز و شب‌ جمعه‌ تلاوت‌ کند زیرا در حدیث‌ شریف‌ به‌ روایت‌ انس‌ از رسول‌ خدا صلی الله علیه وسلم آمده‌ است‌ که‌ فرمودند: «هرکس‌ سوره‌ کهف‌ را در روز جمعه‌ بخواند، این‌ سوره‌ فاصله‌ هر دو جمعه‌ را برای‌ او از نور روشن‌ می‌کند». در روایتی‌ دیگر آمده‌ است‌: «هر کس‌ کهف‌ را در شب ‌جمعه‌ بخواند، این‌ سوره‌ بین‌ او تا خانه‌ کعبه‌ را از نور روشن‌ می‌کند». (امام حاکم این دو حدیث را در مستدرک اورده وامام ذهبی ان راصحیح دانسته است).

مختصری از سوره

سوره کهف عبارت است از چهار داستان: داستان اصحاف کهف یا یاران غار- داستان صاحب دو باغ- داستان موسی و خضر- و چهارم داستان ذو القرنین.

همه این داستان ها منحصر به این سوره می باشد و در هیچ جای دیگر از قرآن تکرار نشده است.

هر چهار داستان داری یک محور اساسی است و آن هم بروز فتنه های چهار گانه در زندگی دنیا می باشد:

أزمایش و ابتلا در دین (در خلال داستان اصحاب کهف)

آزمایش در مال و نعمت ( در خلال داستان صاحب دو باغ)

آزمایش و ابتلا در علم ( در خلال داستان موسی و خضر)

آزمایش در قدرت و سلطنت (در خلال داستان ذو القرنین)

و در منتصف این داستان ها سخن از ابلیس و ذریه اش به میان می آید گویا همه ی این فتنه ها توسط شیطان زینت بخشیده می شود تا انسان در آن گرفتار آید.

)وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّیَّتَهُ أَوْلِیَاء مِن دُونِی وَهُمْ لَکُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلًا) آیة 50

وجالب اینجاست که این آیه در وسط سوره و بعد از داستان دوم ذکر شده است.

وآیا معقول هست انسان از دشمن قسم خورده اش تبعیت نماید؟

اینجاست که ما در خلال این داستان ها می اموزیم که چگونه از این فتنه ها عصمت پیدا کنیم و خویشتن را حفظ کنیم. و شیطان را مغلوب خویش سازیم

بس می توان گفت هدف اصلی سوره عصمت از فتنه ها است

خلاصه ای از چهار داستان

أولا: جوانان مومن و ابتلا و آزمایش در دین

اولین داستان، داستان جوانانی است که به خداوند تبارک وتعالی ایمان اوردند، واسلامشان را بر مردم عرضه نمودند ولی با مخالفت حاکم آن وقت مواجه شدند .

قرآن صراحتا بیان می دارد که این اشخاص از قشر جوان بودند: {إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ} .به راستی ایشان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند.

این جوانان مومن وقتی جور و ستم حاکم را دیدند از بین آنها هجرت کردند، و به غاری پناه گرفتند:

(إِذْ أَوَى الْفِتْیَةُ إِلَى الْکَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً وَهَیِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا)

«آن‌گاه‌ که‌ جوانان‌ به‌سوی‌ غار پناه گرفتند» بله اینگونه آنها از بیم‌ غارت‌ ایمان‌ خویش‌ از سوی‌ قوم‌ کافر خود، به‌ غاری‌ پناه‌ بردند.

«پس‌ گفتند: ای‌ پروردگار ما! از جانب‌ خود به‌ ما رحمتی‌ ببخش‌، و برای‌ ما در کار ما راهیابی‌ را آماده‌ ساز».یعنی‌: کاری‌ که‌ ما هم‌اکنون‌ بر آن‌ هستیم‌ به‌ سامان‌ برسان‌.

اینجا بود که خداوند رحمت خویش را بر آنها ارزانی داشت و در این غار سیصدو نه سال به خواب رفتند، و خداوند با معجزات زیادی آنان را تایید نمود:

(وَلَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًا)

هنگامی بر خواستند مشاهده نمودند تمام اهل شهر ایمان اورده و و اهل ایمان بر اهل کفر پیروز گشتندنکاتی بر کرفته از این داستان

1- داستان اصحاب کهف، داستان قربانی نفس در مسیر توحید و عقیده است. این داستان به ما می آموزد که فرد می بایستی دین خویش را در هر مکان و زمان حفظ نماید اگر چه به خاطر آن متحمل سختیها، یا هجرت از دیار و خانه خویش شود.

2- در نهایت داستان به ما می آموزد که با هم صحبت شدن صالحان، و یاد آوری روز آخرت می توان خود را از این فتنه ها نجات داد: (وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَیْنَاکَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا * وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکُمْ فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَکْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن یَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاء کَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا) آیة 28 – 29.

3- باید ىانست ابتلاء و آزمایش ىین به شکل های مختلف است گاهی وقت ها با آزار و اذیت

دوم: فتنه ی مال و ثروت در خلال داستان صاحب دو باغ

داستان صاحب دو باغ، داستان مردی است که خداوند نعمت هایش را بر او ارزانی داشت، اما او به نعمت های خداوند کفر ورزید، و روز معاد را انکار کرد:

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِیدَ هَذِهِ أَبَدًا (35) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّی لَأَجِدَنَّ خَیْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (36)

در پایان داستان به چگونگی رهایی از فتنه مال اشاره می شود و عصمت از آن را در فهم واقعی زندگی دنیاو یاد آوری روز آخرت می داند ومی فرماید:

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا کَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِیمًا تَذْرُوهُ الرِّیَاحُ وَکَانَ اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ مُقْتَدِرًا (45) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلًا (46)
سوم: فتنه علم در خلال داستان موسى و خضر
موسى علیه الصلاة والسلام فکر می کرد که او داناترین فرد زمین است لذلک خداوند به او وحی کرد که در فلان منطقه فردی داناتر از او وجود دارد، پس برای تعلیم و یادگیری به نزد خضر رفت، ولی نتوانست بر عملکردهای خضر صبر کند چون حکمت کارهای خضر را نمی فهمید و فقط به ظاهر توجه می کرد.
در این داستان نیز چگونگی عصمت از این فتنه بیان می شود و ان هم تواضع و عدم غرور به علم است: (قَالَ سَتَجِدُنِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِی لَکَ أَمْرًا)
چهارم: فتنه ی قدرت و سلطنت در خلال داستان ذو القرنین
داستان ذوالقرنین داستان پادشاه عادلی است که قدرت و سلطنت وی از مشرق تا مغرب ادامه داشت ولی او از این جایگاه برای انتشار دین خداوند استفاده نمود و خیر را انتشار می داد و از فساد جلوگیری می کرد.
ذو القرنین نمونه ی موفق در فتنه قدرت و سلطنت بود که بسیاری امثال او در این آزمایش شکست خورده و مسیر غیر حق را تبعیت نمودند.
اما برای عصمت از این فتنه، نیاز به اخلاص و تواضع در برابر خداوند متعال است: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالًا (103) الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا.

از شگفتی ها تربیتی این سوره

اگر به اسم سوره یعنی کهف یا به اصطلاح فارسی غار توجه کنیم در می یابیم که بین این اسم و موضوعات سوره مناسبت لطیف و زیبایی وجود دارد و آن هم این است که هر کس در این سوره تدبر داشته باشد و به ان پناه ببرد مانند غار محافظت کننده است، همان طور که غار انسان را از سرما و گرما محافظت می کند این سوره نیز انسان ها را از فتنه ها محافظت می کند.

غاری که قاری این سوره به ان پناه می برد غاری است معنوی که در عنایت و حفظ و پوشش خداوند متعال است.

از شگفتی های تربیتی سوره: تحرک و مسئولیت پذیری و مثبت گرایی است نه بی کار نشستن و تسلیم شدن.

مثلا در داستان اصحاب کهف انها تسلیم نشدند بلکه قیام کردند و حق را آشکار نمودند: (إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا).

و در داستان موسی و خضر می اموزیم که چگونه موسی علیه السلام که خودش نبی و رسول بود برای کسب علم تواضع به خرج داده و از خضر می خواهد تا او را به شاگردی بپذیرد:

(قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُکَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66) قَالَ إِنَّکَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا (67) وَکَیْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68) قَالَ سَتَجِدُنِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِی لَکَ أَمْرًا).

و در داستان ذو القرنین تحرک و مسئولیت پذیری وی برای ایجاد عدالت در زمین و جلوگیری از فساد در آن، برای ما به تصویر کشانده شده است.نتیجه گیری (پرسش های باقی مانده)

سوال اول: این چهار داستان چه ارتباطی با هم دارند؟ چرا ما هر روز جمعه این سوره را تلاوت می کنیم؟

این چهار داستان از فتنه های اساسی در زندگی انسان سخن می گوید: فتنه دین ، فتنه مال، فتنه علم ، فتنه قدرت و سلطه .

در خلال این داستان ها می اموزیم که چگونه خود را از این فتنه ها رهایی بخشیم و خویشتن را در غار رحمت یا همان پناهگاه الهی قرار دهیم.

قرائت این سوره در پایان هر هفته سبب متذکر شدن ما انسان ها از این فتنه ها در زندگی دنیا می شود، گویا می خواهد تا هر هفته با تلاوت این سوره و یاد اور شدن قصه های ان، ما را در مقابل این فتنه ها واکسانسیون کند. همان طور که گفتیم این چهار داستان از فتنه های اساسی در زندگی انسان سخن می گوید و مادامی که فرد راه های پیشگیری از آن را دائما متذکر می شود خطر افتادن در ان بسیار کمتر خواهد بود.

سوال دوم: این سوره جه ارتباطی با مسیح دجال دارد؟ و چگونه ما از این فتنه مصون می دارد؟

همه می دانیم فتنه ی دجال فتنه ی بسیار بزرگ است همان طور که در حدیث آمده است بین خلقت آدم تا قیام قیام قیامت، فتنه ی بزرگتر از ان نخواهد بود، و معظم این فتنه های که دجال به همراه دارد از چهار فتنه ی گفته شده در سوره کهف خارج نیست:

دجال مردم را در دینشان به فتنه می اندازد و از انان می خواهد تا به جای خدا، او را عبادت کنند، قرآن نیز به این فتنه در خلال داستان اصحاب کهف اشاره نموده، و ایستادگی ایشان را در مقابل کفر را ستوده است سپس طریق رهایی از آن را نیز متذکر شده است.

دجال با مال و ثروت اش مردم را به طرف خود می کشاند و انها را می فریباند، اینجاست که با یاد اور شدن داستان صاحب دو باغ ، راه های نجات از این فتنه را برایمان متذکر می شود.

دجال در علم نیز مردم را می فریباند وی با بیان اخبارهای شگفت زده ، انسان های زیادی را به طرف خود می کشاند.

در داستان موسی و خضر می خوانیم که آن چه که خضر داشت از جانب خداوند بود نه خویشتن، (فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا)

در حالی که دجال همه ی انها را به خود نسبت داده، و آن را از جانب خود می داند. بس فرق بین ان دو واضح و مشخص است.

دجال با قدرت و سلطه ی خویش بر زمین، بسیاری از انسان ها را تحت سیطره ی خود در می اورد، که با به کار گرفتن اندرزهای داستان ذو القرنین می توان خود را از این فتنه نیز رهایی بخشید.

پس هر فرد مسلمانی با قرائت سوره کهف و اندیشیدن در مفاهیمش ( به ویژه این چهار قصه) می تواند خود را از فتنه ی دجال مصون دارد.


آیا ثواب تلاوت قرآن به مردگان می‌رسد؟
ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٤   کلمات کلیدی: ثواب تلاوت قرآن ،تلاوت قرآن به مردگان

آیا ثواب تلاوت قرآن به مردگان می‌رسد؟

س : آیا ثواب تلاوت قرآن به مردگان می‌رسد؟و قرآن خواندن بر قبرستان‌ها برای مردگان تأثیری دارد؟ و آیا این عمل از قرآن و سنّت صحیح ثبوتی دارد؟ و آیا پول‌گرفتن برای قرآن خواندن جایز است؟ و آیا جلسات قرآن‌خوانی که برای اموات می‌گیرند، درست است؟ و آیا در تعزیه باید سوره‌ی فاتحه و اخلاص و یا سوره‌ای از قرآن خوانده شود؟

در پاسخ سؤال‌های مذکور یکی از علمای مصر به‌ نام محمد احمد عبدالسلام کتابچه‌ای به‌نام: (حکم القراءة للاموات هل یصل ثوابها إلیهم؟) نوشته است و پاسخ این سؤال‌ها را از قرآن، سنّت صحیح ، دیدگاه مفسّرین، محدّثین، علمای اصول و فقهاء توضیح داده و محمود مهدی استامبولی احادیث آن‌ را تخریج کرده و در پاورقی‌ها توضیحات بسیار مفیدی داده. و ما به دلیل اهمیت موضوع این رساله را ترجمه کردیم تا مورد استفاده‌ی همگان قرار گیرد.

پاسخ سؤالها را با روش زیارت پیامبرr از قبور شروع می‌شود.

روش پیامبر اکرمr در زیارت قبور

ابوداود در سننش روایت می‌کند که پیامبر اکرمr پس از دفن میّت می‌فرمود:«استغفروا لاخیکم و سلوا له التثبیت فإنه الان یسأل»[1](برای برادرتان طلب مغفرت کنید و از خداوند بخواهید که او را ثابت‌قدم بدارد؛ زیرا هم‌اکنون از او سؤال می‌شود). و پیامبراکرمr پس از آن‌که میّت را در لحد می‌گذاشت، می‌فرمود: «بسم الله‌و بالله و علی ملة رسول الله[2]»: (به‌نام  خدا، برای خدا و برملت رسول الله).

 در این روایات و غیر اینها، نیامده که پیامبرr بر سر قبری سوره‌ای را خوانده باشد و حتی هیچ یک از اصحاب هم ـ مانند قاریان امروزی ـ بر سر قبر و یا در تعزیه‌‌ها قرآن ‌نخوانده‌اند.

مسلم از ابوهریرهt روایت کرده که: (پیامبرr قبر مادرش را زیارت کرد وگریست و اطرافیانش را هم به گریه انداخت و فرمود: «استاذنت ربی فی أن استغفر لها فلم یاذن لی، و استاذنته فی ان ازور قبرها فاذن لی، فزوروا القبور.فانها تذکر الموت ـ وفی‌روایه ـ فان فیها عبره،فانها تزهد فی الدنیا و تذکر الاخرة»: (از پرورگارم خواستم که برایم اجازه دهد برای مادرم طلب استغفار کنم به من اجازه نداد و از او خواستم که به من اجازه دهد قبرش را زیارت کنم، به من اجازه داد، لذا قبرها را زیارت کنید، چون شما را به یاد مرگ می‌اندازد.ـ و در روایتی دیگر آمده ـ به زیارت قبرها برویدـ چون زیارت قبور موجب پند، عبرت وزهد در دنیا می‌شود و انسان را به یاد آخرت می‌اندازد).

بنابراین واضح است که پیامبر rهنگام زیارت قبور فقط براهل قبرستان سلام، دعای خیر وطلب استغفار می‌کرده و  درس عبرت‌می‌گرفته  وآنچه معقول است و روایات صحیح[3] آن را تایید می‌کند، همین است و بس. نه تلاوت قرآن! در قرآن وسنت صحیح هیچ دلیلی بر این که برای میت قرآن خوانده شود، وجود ندارد.

پس از مرگ چه چیزهایی به انسان فایده می‌رساند؟

آن‌چه شریعت اسلام درقرآن وسنّت صحیح رسول اللهr  مقرر کرده به میّت نفع می‌رساند، رسول اللهr در حدیث صحیحی می‌فرماید: «اذا مات الانسان انقطع عمله إلا بثلاث: صدقة جاریة، او علم ینتفع به، أو ولد صالح یدعو له[4]» : وقتی انسان می‌میرد، عملش قطع می‌شود. به‌جز سه چیز: (صدقه جاری، علمی که دیگران از آن استفاده ببرند و یا فرزند نیکوکاری که برایش دعای خیر کند). و آن‌چه در حدیث زیر آمده، پس از مرگ به انسان فایده می‌رساند، پیامبر  اکرمrمی‌فرماید: «إن مما یلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته: علماً علمه و نشره و ولداً صالحاً ترکه و مصحفاً ورثه، او مسجداً بناه، او بیتاً لابن السبیل بناه او نهراً اجراه، او صدقه اخرجها من ماله فی صحته و حیاته تلحقه بعد موته[5]»: (از آن‌چه از نیکی‌ها و عمل مؤمن پس از مرگش به او می‌رسد، این است: علمی که آن را آموزش و نشر داده است و فرزند صالحی که از خود به جای گذاشته و قرآنی که از او به ارث مانده یا مسجدی که بنا کرده یا منزلی که برای مجاهدان در راه خدا -یا مسافران-  ساخته، یا جوی آبی که برای استفاده‌ی عموم راه‌اندازی کرده و یا صدقه‌ای که در زندگی در حال صحتش در راه خدا داده، همه‌ی این‌ها پس از مرگ هم به مؤمن می‌رسد).

زنده‌کردن سنت حسنه‌ای که مردم پس از مرگ انسان هم به آن عمل کنند، نیز برای انسان مفید و سودمند است، رسول اللهr می‌فرماید: «من سنّ فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها و أجرمن عمل بها من بعده من غیر أن ینقص من اجورهم شیء[6]»: (هرکس در اسلام سنت حسنه‌ای زنده کند، پاداش آن و پاداش هرکس به آن عمل کند، بدون این‌که چیزی از پاداششان کم شود، به او داده می‌شود).

برای مطالعه کامل مقاله به ادامه مطلب بروید


نحوه ذبح اسلامی
ساعت ٧:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٤   کلمات کلیدی:

 

 

یکی از معجزات اسلام ، ذبح حیوانات است که هم جهت حلال شدن و هم جهت سلامت دام و هرچه بهداشتی تر شدن آن است.
شاید سوال کنید که جه معجزه ای در این وجود دارد !؟
وقتی در ذبح اسلامی رگ روی به گلو بریده شود ، مغز در آستانه اغماء میرود و دیگر احساس درد از حیوان از بین میرود !
شاید سوال کنید که چطور حیوان در حین ذبح شدن دست و با میزند ؟ آیا این نشانه درد نیست؟!
جواب : دست و پا زدن حیوان در حین بریده شدن رگ گلو نشانه درد نیست ، بلکه این رگ ارتباط غدایی بین مغز وخون است و با قطع شدن این ارتباط و کاهش غذا ، مغز به قلب دستور میدهد که هرچه سریعتر از تمام اعضاء برای او خون بفرستد ، قلب نیز با پمپ کردن خون از تمام اعضا ، آن عضو به دلیل اهمیت خون رسانی به مغز ، در اصل خود را فدای حیات مغز میکند و شروع به تشنج میکند و جالب اینجاست که خون از طریق همان رگ بریده شده از بدن خارج میشود و این باعث خروج مواد خونی و عدم لخته شدن خون در بافت ها میشود !
اما در کشور های غیر اسلامی ، او با ضربه ای حیوان را به حالت اغما میبرند که این باعث نیمه فعال ماندن گلبول های سفید و در نتیجه فعالیت میکروب ها و فاسد شدن بافت ها و به دلیل دیر خارج شدن خون لخته شده و خارج نمیشود که این میتواند منبع بزرگی برای رشد باکتری ها باشد.

 

مقاله از سایت: cloob.com


فایده علمی سجده به سوی قبله!
ساعت ۳:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٩   کلمات کلیدی:

بدن شما به طور روزانه مقداری امواج الکترومغناطیسی دریافت می کند.
شما امواج الکترومغناطیس

که از تجهیزات الکتریکی استفاده می کنید و نمی توانید از آنها فرار کنید
را دریافت می کنید و همچنین از طریق لامپ های روشن که حتی برای یک ساعت هم خاموشنمی شوند.شما منبعی هستید که مقدار زیادی امواج الکترومغناطیسی دریافت می کنید.
به عبارت دیگر شما با امواج الکترومغناطیسی شارژ می شوید بدون این که بفهمید.

یک دانشمند غیر مسلمان از اروپا تحقیقاتی را برای یافتن بهترین روش
جهت خارج کردن
امواج الکترومغناطیسی که به بدن آسیب
می رساند را انجام داد در نهایت تعجب به نتیجه ای عجیب رسید‌؛
نتیجه ای که برای او به عنوان یک دانشمند غیر مسلمان باور نکردنی
بود!
تحقیقات وی نشان می داد که سجده کردن به سمت کعبه مقدس
بهترین راه برای کاهش یافتن شدید سطح انرژی های منفی بدن
انسان است.
با گذاشتن پیشانی تان بیشتر از یک بار روی زمین،‌ زمین
امواج الکترومغناطیسی را تخلیه خواهد کرد.
این شبیه اتصال زمین به ساختمان هایی است که احتمال برخورد
سیگنال های الکتریکی مانند رعد و برق به آنها وجود دارد.
اتصال زمین باعث می شود که امواج از طریق زمین تخلیه شده و
آسیبی به مردم نرسانند.


آنچه این تحقیق را شگفت انگیزتر می کند‌، این است:

بهترین راه برای این که به این منظور پیشانی تان را بر خاک بگذارید،‌
حالتی است که رو به مرکز زمین باشید چرا که در این حالت
امواج الکترومغناطیسی بهتر تخلیه خواهند شد و لابد بیشتر تعجب
خواهیدکرد که بدانید بر اساس اصول علمی ثابت شده، ‌مرکز زمین
مکه است!

آری،‌ کعبه درست وسط زمین است. بنابراین سجده به سمت قبله
مسلمانان جهان،‌ بهترین راه
تخلیه سیگنال های مضر از بدن است.
این تحقیق سند محکمی است برای اثبات علمی بودن دستورات
اسلام. کسانی که در روز ۳۴ بار در رکعات ۱۷ گانه نمازشان سجده
می کنند،‌ بی شک بیش از هر کس دیگری انرژی های منفی کسب
شده در طول روز را تخلیه می کنند.

چنین است که نماز را آرامش دهنده قلب ها می خوانند و بر مرتب و
سر وقت خواندنش تاکید دارند. اگر انسان می توانست تمام
نامکشوفه های طبیعت را کشف کند، ‌حکمت احکام اسلامی هم
برایش گشوده می شد،‌ اما افسوس که علم آدمی ناقص است
و اسرار طبیعت بسیار.

 

کلمه {الله}آرامش بخش است!

یک پژوهشگر هلندی غیر مسلمان چندی پیش تحقیقی در دانشگاه
آمستردام انجام داده و به این نتیجه رسیده بود که ذکر کلمه جلاله
«الله» و تکرار آن و نیز صدای این لفظ،‌ موجب آرامش روحی شده و
استرس و نگرانی را از بدن انسان دور می کند.

این پژوهشگر غیر مسلمان هلندی طی گفتگویی در این باره گفت:
پس از انجام تحقیقاتی سه ساله که روی تعداد زیادی مسلمان که
قرآن می خوانند یا کلمه «الله» را می شنوند، به این نتیجه رسیدم
که ذکر کلمه «الله» و تکرار آن و حتی شنیدن آن،‌موجب آرامش روحی
شده و استرس و نگرانی را از بدن انسان دور می کند و نیز به تنفس
انسان نظم و ترتیب می دهد.

وی در ادامه افزود:« بسیاری از این مسلمانان که روی آنان تحقیق
می کردم، ‌از بیماری های مختلف روحی و روانی رنج می بردند.
من حتی در تحقیقاتم از افراد غیر مسلمان نیز استفاده کرده و آنان را
مجبور به خواندن قرآن و گفتن ذکر الله کردم و نتیجه باز هم همان بود.
خودم نیز از این نتیجه به شدت غافلگیر شدم،‌ زیرا تاثیر آن بر روی
افراد افسرده،‌ ناامید و نگران،‌ تاثیری چشمگیر و عجیب بود.»

این پژوهشگر هلندی همچنین گفت:« از نظر پزشکی برایم ثابت شد
حرف (الف)که کلمه الله با آن شروع می شود،‌ از بخش بالایی سینه
انسان خارج شده و باعث تنظیم تنفس می شود‌، به ویژه اگر تکرار
شود این تنظیم تنفس به انسان آرامش روحی می دهد. حرف (لام) که
حرف دوم الله است نیز باعث برخورد سطح زبان با سطح فوقانی دهان
می شود. تکرار شدن این حرکت که در کلمه الله تشدید دارد،‌
در تنظیم و ترتیب تنفس تاثیرگذار است. اما حرف (ها) حرکتی به ریه
می دهد و بر دستگاه تنفسی و  قلب تاثیر بسیار خوبی دارد و
موجب تنظیم ضربان قلب می شود.


به راستی که قرآن کریم در آیه ای کریمه می فرماید:
« الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، ألا بذکر الله تطمئن القلوب» 

منبع: راه موفقیت – شماره 


پاسخ به جوان مسلمان تندرو
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢۸   کلمات کلیدی:
شیخ محمد حسان بازگو می کند که روزی با یک جوان تندرو در حال بحث بودیم که از او پرسیدم :
آیا منفجر کردن یک مرکز فساد در کشوری اسلامی حلال است یا حرام؟
او هم در جواب گفت بدون شک حلال بوده و کشتن آنها نیز جایز است.
به او گفتم اگر در هنگام گناه آنها را بکشی تکلیف آنها چه میشود؟
جوان نیز گفت بدون شک به جهنم می روند
پرسیدم شیطان میخواهد آنها را کجا ببرد؟
جوان گفت به جهنم
به او گفتم پس شما با شیطان همدست هستید تا آنها را به جهنم ببرید!!!
بعد از آن رخدادی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و سلم) را بازگو نمودم که روزی از کنار جنازه یک نفر یهودی گذر نمود و بعد از آن شروع کردن به گریه نمودن، اصحاب پرسیدن که ای رسول الله (صلی الله علیه و سلم) چرا گریه می کنید؟ فرمود :او از دست من خارج شده و به جهنم می رود...
بعد من به جوان گفتم نگاه کن که شما چطور فکر می کنید و رسول الله (صلی الله علیه و سلم) چگونه سعی و تلاش می نمود که مردم را راهنمائی نموده و از عذاب جهنم نجات دهد.
شما در چه مسیری حرکت می کنید و رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) در چه مسیری . . . . .. .

 
ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱٦   کلمات کلیدی:

دانلود اهنگ زیبای آیه ی رحمت

http://uploadboy.com/o9qndpozbn5q.html

 

شیخ پردل-فقط الله(کلیپ بسیار تاثیر گذار

http://uploadboy.com/gfva9b6uwys1.html


*********ان شا’الله یا انشا’الله؟****
ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱٦   کلمات کلیدی:

*********ان شا’الله یا انشا’الله؟****

کلمه إنشاء به معنی خلق کردن و ایجاد کردن , به وجود آوردن , است آیا به این شیوه نوشتن درست است؟

در لفظ: (إن شاء) به خصوص در (إن شاء الله) خیلی فرق دارد با لفظ (إنشاء) در ظاهر و معنی نوشتن.با اندکی دقت پی به تفاوت آن خواهید برد.

در ظاهر: اول آن از دو کلمه تشکیل شده است: حرف شرط (إن) و فعل شرط (شاء). و قسمت دومشون یکی هست.
اما در معنی: معنی کلمه اول یعنی اینکه کاری را به خواست الله تبارک و تعالی واگذار می کنیم، و معنی دومی همانطور که در بالا گفتیم به معنی خلق کردن است. پس از اینجا مشخص می شود که نوشتن صحیح به صورت (إن شاء الله) است و اشتباه واضحی است که یک کلمه (إنشاء الله) بنویسیم.

پس ابراز (انشاءالله) در مواقعی که می خواهیم کاری را انجام دهیم، معنای ایجاد و خلق از سوی ما را القاء می کند، یعنی ما خداوند را ایجاد کرده ایم.(نعوذبالله)

«إن» در (ان شاء الله) حرف شرط و به معنای «اگر» و فعل «شاء» به معنای خواستن و مقدر کردن است.

و ما با نوشتن إن شاء الله به این صورت می گوییم( اگر خداوند مقدر فرمود؛ به خواست خدا).

مناسب است در اینجا چند نکته در مورد شأن و فضایل این کلمه بیان کنیم:

اولاً: الله تبارک و تعالی برای توجیحش در این باره این را نوعی ادب معرفی کرده . در قرآن کریم می فرماید:

وَلا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فَاعِلٌ ذَلِکَ غَداً إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ [الکهف:۲۳-۲۴].

و در مورد چیزى مگوى که من آن را فردا انجام خواهم داد مگر آنکه خدا بخواهد (۲۳، ۲۴ سوره کهف)

جصاص در کتاب احکام قرآن در مورد این استثناء می فرماید:

الله تبارک و تعالی به ما این را یاد داده است که برای خبر خوب در اموری که در آینده قرار بود اتفاق بیفتاد پس ذکر استثنایی که مشیت و خواست الله تبارک و تعالی باشد را بگوئیم.

دوماً: در بخاری و مسلم از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که: از پیامبر صلی الله علیه و سلم است که می فرماید: قال سلیمان بن داود نبی الله: لأطوفنّ اللیلة على سبعین امرأة کلهن تأتی بغلام یقاتل فی سبیل الله، فقال صاحبه، أو الملک: قل إن شاء الله، فلم یقل ونسی، فلم تأت واحدة من نسائه، إلا واحدة، جاءت بشق غلام، فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: ولو قال: إن شاء الله لم یحنث، وکان درکاً له فی حاجته.

حافظ در فتح می فرماید: بعضی بزرگان و اسلاف می فرمایند: .. أی لحاقاً وتحقیقاً لحاجته ومبتغاه.
قال الحافظ فی الفتح: قال بعض السلف: نبه صلى الله علیه وسلم فی هذا الحدیث على آفة التمنی، والإعراض عن التفویض، قال: ولذلک نسی الاستثناء لیمضی فیه القدر. انتهى والله اعلم

منبع:اســلام وب
ترجمه:وبلاگ لاتحزن


آیا میدانید ک.....
ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱٦   کلمات کلیدی:
آیا میدانید ک.....

کلمه مرد 24 بار در قرآن مقدس آمده است
همچنین کلمه زن نیز 24 بار در قرآن مقدس آمده است
سپس مطابق آنالیز آیات مختلف مشخص شد که این همسانی در تنقضات در تمامی قرآن کریم صادق است. قرآن مجید مشخص میکند که یک چیز با چیز دیگری (یا به عبارتی با متضاد خود و یا ریشهء خود) برابر است. در ادامه نتایج شگفت آور حاصل از محاسبهء کلمات عربی قرآن مجید و رمز اعداد را خواهید یافت.
کلمات و دفعات تکرار در جمع آیات قرآن مجید:

دنیا (یکی ازنامهای زندگی):115
آخرت (نامی برای زندگی پس از این جهان): 115

ملائکه: 88
شیاطین: 88

زندگی: 145
مرگ: 145

سود: 50
زیان: 50

ملت (مردم): 50
پیامبران: 50

ابلیس(پادشاه شیاطین): 11
پناه جوئی از شر ابلیس: 11

مصیبت: 75
شکر: 75

صدقه: 73
رضایت: 73

فریب خوردگان (گمراه شدگان): 17
مردگان (مردم مرده): 17

مسلمین: 41
جهاد: 41

طلا: 8
زندگی راحت: 8

جادو: 60
فتنه: 60

زکات: 32
برکت: 32

ذهن : 49
نور: 49

زبان: 25
موعظه (گفتار، اندرز): 25

آرزو: 8
ترس: 8

آشکارا سخن گفتن (سخنرانی): 18
تبلیغ کردن: 18

سختی: 114
صبر: 114

محمد (صلوات الله علیه): 4
شریعت (آموزه های حضرت محمد (ص)): 4

ونیز جالب خواهد بود به دفعاتی که کلمات زیر در قرآن ظاهر شده اند نگاهی داشته باشیم:

نماز: 5

ماه: 12

روز: 365

دریا : 32، زمین (خشکی): 13

آزمایش است،‌ کافر مشو....
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱   کلمات کلیدی: سحر ،جادو ،سحرو جادو ،رفع سحر

الحمد لله رب العلمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین وعلى آله الطیبین وصحبه أجمعین
وبعد :
یکی از مخاطرات بزرگی که جوامع را به فساد کشانده و خانواده ها را از یکدیگر جدا نموده و مردم را دچار بلا و امراض کرده سحر و پیامدهای ناپسند آن می باشد.
پس بسیار ضروری است که انسانها حقیقت آن را فهمیده ، خطراتش را بشناسند و از شر آن پرهیز نموده تا در انجام چیزی که حکمش را نمی دانند نیافتند.
برادر و خواهر گرامی این نکات مختصر را برایت بازگو می کنم تا انشاء الله با بعضی از جنبه ها یش آشنا شده و قسمتی از مخاطراتش را بدانی:
1- تعریف سحر و بیان حقیقت آن:
سحر : در لغت بر چیزی اطلاق می شود که پنهان بوده و سبب آن مخفی مانده باشد و به همین دلیل عرب در مورد اختفای شدید می گوید: مخفی تر است سحر.
و در اصطلاح شرعی چنانچه ابن قدامه (رح) در کتاب "المغنی" می گوید: عبارتست از گره یا وردی که نوشته یا گفته می شود و یا عمل چیزی که بر بدن ، قلب و یا عقل شخص مسحور به صورت غیر مستقیم تأثیر بگذارد. [المغنی 8/150].
- سحر دارای حقیقت و تأثیر است و چه بسا شخص سحر شده می میرد یا طبع و عادتش تغییر می کند . سحر در ناراحتی و از بین رفتن بدن دارای تأثیر بوده ،‌و این چیزی است که تمامی علما بر آن اتفاق داشته و قرآن و سنت صحیح برآن دلالت می کند .[ رجوع شود به المجموع للنووی: 19/240و الفروق للقرفی:4/149,وغیره]
- از جمله سحر آن است که بوسیله ساحر و با کمک شیطانی که او را در فساد و افساد یاری می کند صورت می پذیرد بگونه ای که نفس ساحر با نفس شیطان متحد شده و بدینوسیله فساد ایجاد می کند و این امر مبنی بر سخنان و اعمال مخصوصی می باشد که از ساحر صادر شده و با قدرت خداوند بر دیگران تأثیر می گذارد که این نوع اول سحر است.
و نوع دوم: طلسم. عملی است که ساحر به کمک شیطان یا بنا بر کار شیطان بر دستمال یا لباس یا فلزات و مانند اینها انجام می دهد به شکلی خاص و در زمانی خاص و با حجم و صورتی معین برای ضرر رساندن به یک فرد یا افراد یا آنچه که در اختیار دارد . این مهمترین نوع از انواع سحر است.
2- حکم سحر و بیان خطرات آن:
باید یقین داشت که سحر به وقوع نمی پیوندد مگر با یاری جستن از شیاطین و بندگی آنها با قول و فعل و انجام محرمات و خبائث و مانند آنها و تمامی اینها کفر و شرک می باشد که برای مسلمانی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد جایز نیست آن را انجام دهد.
دلایل کفر ساحر بسیار است که از جمله آنها:
الف: قال تعالى: (وَمَا کَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَکِنَّ الشَّیْاطِینَ کَفَرُواْ یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ )(102البقرة)
« و سلیمان کفر نورزید ولکن شیاطین کفر ورزیدند و به مردم سحر آموختند»
در استدلال به آیه می توان گفت که در این آیه حکم صادر شده کفر است، که بر سحر اطلاق شده و مبین این موضوع است که که علت کفر،‌سحر می باشد.
ب ـ قال تعالى: (وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَکْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَلاَ یَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِی الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ کَانُواْ یَعْلَمُونَ)(102البقرة)
«(هاروت و ماروت) به هیچ کس چیزی نمی آموختند مگر اینکه پیشاپیش به او می گفتند: ما وسیله آزمایش هستیم کافر نشو. از ایشان چیزهایی آموختند که با آن میان مرد و همسرش جدایی می افکندند و حال آنکه با چنین جادو نمی توانند به کسی زیان برسانند مگر اینکه با اجازه و اذن خدا باشد. و آنان قسمتهایی را فرا می گرفتند که برایشان زیان داشت و بدیشان سودی نمی رساند و مسلما می دانستند هر کسی خریدار اینگونه متاع باشد بهره ای در آخرت نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته اگر می دانستند»
دلالت آیه را از دو وجه می توان بررسی نمود:
تصریح در این امر که یادگیری آن کفر است. با این سخن خداوند که (فلا تکفر).
صدیق حسن خان می گوید « آیه بر این دلالت می کند که فراگیری سحر کفر است و ظاهر آیه بر عدم تفاوت بین معتقد و غیر معتقد و بین کسی که آنرا یاد می گیرد تا ساحر شود و کسی که آنرا برای دفع آن میاموزد، می باشد» [نیل المرام:21]
اینکه سحر هیچ نفعی ندارد و خداوند آنچه را که در آن نفعی نیست را برای بندگانش مباح ننموده.
و وجود نص بر اینکه هرکس آنرا فراگیرد در آخرت نصیبی نخواهد داشت و آنکس که در آخرت نصیبی ندارد کافر است.
ج ـ قال تعالى : (وَلا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَى)(69/طـه) « و ساحر هر کجا که رود رستگار نخواهد شد».
و نفی رستگاری در اینجا شامل هر رستگاری در دنیا و آخرت می شود و این دلیل بر کفر است زیرا رستگاری به صورت کلی از کسی نفی نمی شود مگر از شخص کافری که هیچ خیری در او نیست.
و علما بر حرمت آموزش و فراگیری سحر اجماع دارند. ابن قدامه رحمة الله می گوید: «آموزش و فراگیری سحر حرام است که اختلافی در این موضوع بین اهل علم سراغ ندارم»
و امام ذهبی رحمة‌الله در کتاب کبائر می گوید: « سومین گناه کبیره سحر است زیرا شخص ساحر ناچار است که کافر شود و خداوند متعال می فرماید: (وَلَکِنَّ الشَّیْاطِینَ کَفَرُواْ یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ )(102البقرة)...تا آنجا که می گوید: پس می بینی که خلق کثیری از گمراهان وارد سحر شده و گمان می کنند که فقط حرام است و نمی دانند که سحر کفراست و سیمیاء(نوعی سحر) را فرامی گیرند که عین سحر است و درباره عقد مرد با زنش که سحر است و در محبت مرد به زن یا نفرت از او با کلمات مجهولی که اکثر آن شرک و گمراهی است» [الکبائر/14]
و شیخ حافظ حکمی می گوید: و می دانیم که سحر انجام نمی شود مگر با کفر به خداوند متعال [ معارج القبول:1/512]
3- راه در امان ماندن از سحر:
بهترین راه علاج سحر این است که شخص قبل از وقوع از آن دوری کند چرا که پیشگیری بهتر از درمان است و ساحر انسان گمراهی است که از شر و فساد خوشش میاید و او برای عملی ساختن اغراض پلیدش از شیطان یاری می جوید و قرآن طریقه درامان ماندن مسلمان از شر شیطان و پیروان و یارانش را بیان نموده که از جمله آن:
1-خالص نمودن خویش و توحید فقط برای خداوند و تفکر در این موضوع که هر سببی مسببی دارد و هر آنچه که در ماحول او می گذرد در دست خداوند است و اینکه هیچ چیز به او نفع یا ضرری نمی رساند مگر با اذن و اراده خداوند متعال :(وَمَا هُم بِضَآرِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ )(102/البقرة)
« و آنها نمی توانند به احدی ضرر برسانند مگر با اذن خداوند»
2- پناه بردن به خداوند از شیطان
خداوند متعال می فرماید: (وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ*وَأَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَن یَحْضُرُونِ)(97-98/المؤمنون)
« و بگو پروردگارا خویشتن را از وسوسه های اهریمنان در پناه تو میدارم و خویشتن را در پناه تو می دارم از اینکه با من گرد آیند ».
3- تقوای خداوند و محافظت بر اوامر و نواهی او
خداوند متعال می فرماید: (وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا)(2/الطلاق)
« هر کس که تقوای خدا را پیشه کند برایش گشایشی حاصل می شود»
وقال تعالى: (وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ)(120/آل عمران) « و اگر صبرو تقوا پیشه کنید مکر آنها به شما هیچ ضرری نمی رساند براستی که خداوند به آنچه انجام می دهند احاطه دارد».
4- توکل بر خداوند و اعتماد بر او از قویترین راهها برای دفع هر شرور ازانسان می باشد و هرکس که بر خداوند توکل کند پس خداوند برای او کافی است و خداوند متعال می فرماید: (وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) (3/الطلاق)
5- محافظت بر اذکار روزانه از جمله اذکار صبح و شام و خواب و مانند آنها و صد مرتبه در روز لااله الا الله گفتن و قرائت دو آیه آخر سوره بقرة و خواندن آیة الکرسی و موارد دیگری که در کتاب و سنت برای محافظت انسان مؤمن وارد شده است.
4- روش علاج سحر:
خداوند هیچ مریضی را نازل نکرده مگر اینکه دوایی برای آن قرار داده و خداوند برای سحر هم همانند دیگر بیماریها داروهایی قرار داده تا بتوان آنرا برطرف نمود و از جمله آنها:
1-از بزرگترین اسباب و قویترین آنها : در خواست از خداوند متعال برای برطرف نمودن و رفع امراض یا آنچه که به او رسیده و پناه بردن صادقانه و از روی اخلاص و فراهم نمودن اسباب اجابت دعا و محلهای آن و خداوند متعال می فرماید: :( أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ ) (62/ النمل) « ( آیا بتها بهترند) یا کسی که به فریاد درمانده می رسد و بلا و گرفتاری را برطرف می کند هرگاه او را به کمک طلبد».
2- اوراد و رقیه شرعی بوسیله کلام خداوند و کلام رسول الله صلی الله و علیه وسلم و هر کلام شرعی که در آن شرک و کفر و پناه بردن به غیر خدا یا مانند آن نباشد و با زبان عربی فصیح و مفهوم باشد و اینکه اعتقاد داشته باشیم که این خود به خود هیچ تأثیری ندارد و سببی از اسباب می باشد.
3-بیرون آوردن سحر و باطل کردنش که با از بین بردن ماده خبیث و نابود کردن آن صورت می گیرد.
4- استعمال داروهای مباح که پزشکان و اهل علم آنرا تشخیص دهند مانند خوردن هفت خرمای مدینه هر روز صبح که از سحر قبل از وقوعش جلوگیری میکند و برای بعد از وقوعش هم سودمند می باشد چنانچه در صحیح بخاری از روسول الله صلی الله و علیه وسلم روایت شده که :" من اصطبح بسبع تمرات من عجوة ـ وفی روایة من تمر المدینة ـ لم یضره سحر ولا سم ذلک الیوم إلى اللیل". هر کس صبح هفت خرمای مدینه را بخورد در آن روز تا شب هیچ سحر یا سمی به او ضرر نمی رساند.
و همچنین آنچه که علما از به کار بردن برگ سدرسبز و دیگر چیزهایی که برای درمان سحر ذکر نموده اند . رجوع شود به سخنان ابن حجر در کتاب فتح الباری .[ فتح الباری: 10/233]
5- حجامت در مکانی که سحر به آن آسیب رسانده و اگر اثر آن در عضوی باشد که بتوان ماده آلوده را از آن خارج ساخت بسیار سودمند است.
ای برادر گرامی اینها اشاراتی بود حول این موضوع مهم که خطر آن عمومی شده و از خداوند متعال درخواست می کنم که من و شما را از شر اشرار و کید فجار در امان بدارد و ضرر کسانی که بوسیله سحر دچار آسیب شده اند را رفع بفرماید.
و صلی الله و سلم علی نبینا محمد.
فیصل بن عبدالله العمری
ترجمه : بیداری اسلامی

 


در پاسخ منکران خلفای راشدین
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۸   کلمات کلیدی:

در پاسخ منکران خلفای راشدین
در پاسخ منکران خلفای راشدین

ای که انکار نمایی عمر و عثمان را
تو چه دانی که چه قدر است و مقام ایشان را
آن عمر بود که ایران همه از کفر سترد
کرد آباد مر این مملکت ویران را
دین احمد ز عمر فرّ و ظفر یافت ولی
هجو گوئیش که دلشاد کنی شیطان را
کی تواند که کند غصب خلافت ز علی
آنکه از بهر وی ایثار نماید جان را
ذرّهایشان غصب وکینه نبوده به میان
بلکه بسیار محبّت بُد و مهر آنان را
قصّه میبافی و گوئی که دو دشمن بودند
کینه ورزی من و تو را ست نه مر ایشان را
گر ز ابرار نئی طعنه به ابرار مزن
ور خودت پاک نئی هجو مکن پاکان را
هر که داناست بلرزد تنش از نام عمر
وانکه نادان بُود از جهل کند ذم آنرا
آخر ای جاهل بیشرم نترسی ز خدای
که کنی لعنت و بهتان زنی آن سلطان را؟
خوی او همچو فرشتهست و دلش پر ز صفا
وین خوشایند نباشد به یقین دیوان را
سبّ و لعنش کنی از جهل و همیپنداری
که ز گفتار تو آید ضرر آن سلطان را
هر چه خواهی تو از این گفته بیهوده بگوی
عرعر خر چه زیان است شه شاهان را؟
نَبُد از عدل عدولش همه عُمر، عُمَر
بس کن این تهمت و این ناحق و این بهتان را
کی کند غصب خلافت ز کسی آنکه به عدل
دست از پشت ببسته است انوشروان را
ای که «لَولاَ عَلیٌ» را نشنیدی ز عمر
بس کن این کینه و این خصمی و این عدوان را
گر عمر قاتل زهراست -که خاکم به دهان-
کی علی دختر زهرا دهدش؟ یزدان را
داد عثمان سر و زر در ره اسلام و رسول
وقف دین کرد همه جاه و جلال و جان را
گر نبود آنهمه اخلاص و فضایل او را
پس دو دختر ز چه دادهست نبی عثمان را؟
در مدیحش نشنیدی ز پیمبر که خدای
بیحسابش بدهد روز جزا رضوان را؟
عیب در تست به وی نسبت معیوب مکن
نقص در تست به وی وصل مکن نقصان را
رکن دینند چهار اختر اصحاب رسول
دین نداری چو نداری تو سه از ارکان را
کی صحابه به ابوبکر همه روی آرند
گر بُده حقّ خلافت علی عمران را؟
ادّعائیش نبودهست علی در اینکار
بعدها اینهمه بهتان زدهاند آنان را
ورنه گر حقّ خلافت به علی بود، خدای
کی گذارد که ستاند دگری مر آن را؟
گر به فرمان خداوند خلافت او راست
زو بعید است که طاعت نکند فرمان را
باطل ار بود خلافت به ابوبکر، علی
جنگ میکرد که نابود کند بطلان را
خصم اصحاب نبی هر که بُوَد خصم نبی است
هرکه شد خصم نبی خصم بُوَد یزدان را
شیعه آنست که او راه علی را برود
نه کند هجو عتیق و عمر و عثمان را
چه بُوَد راه علی؟ پیروی آن سه دگر
کی علی خصم و عدو بود مر آن شاهان را؟
خصم بوبکر بُوَد خصم علی هم به یقین
که مجزّا نتوان کرد ز هم یاران را
گفت «صدّیقی» از این باب سخنها، لیکن
بس بعید است که در گوش رود نادان را


چرا در مذهب اهل سنت وفات و تولد بزرگان و ائمه را جشن نمی‌گیرند؟
ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۸   کلمات کلیدی: اهل سنت ،وفات و تولد بزرگان و ائمه ،شیخ محمد ضیایی ،مذهب اهل سنت

مطلب زیر سخنرانی شیخ محمد ضیایی در یکی از شب های رمضان سال ۱۴۱۴ هـ قـ – ۱۳۷۲ هـ.شـ می باشد که از روی نوار پیاده شده است و به همین علت کمی از نظر دستوری با یک مقاله متفاوت می باشد.الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلماما بعد:سوال: چرا در مذهب اهل سنت وفات و تولد بزرگان و ائمه را جشن نمی گیرند و برای آنها نوحه خوانی و سینه زنی نمی کنند؟جواب: در کلیه مذاهب اهل سنت بلا استثنا فقط احترام بزرگان مرحوم شده به سه چیز است:۱- نام آنها را به خوبی یاد کنیم : حضرت سیدنا علی کرم الله وجهه، حضرت سیدنا عمر رضی الله عنه، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم …۲- از خدا برای آن بزرگان درود و رحمت بخواهیم. اگر صحابه کرام است می گوییم: رضی الله عنه (خدا از او خشنود باد) اگر از پیامبران هستند بگوییم: علیه السلام (بر او سلام) اگر شخص رسول اکرم را نام بردید می گوییم: صلی الله علیه و سلم. اگر بعد از صحابه کرام از بزرگان نام بردید می گوییم: رحمة الله علیه.۳- گفتار و کردار آنها را مورد توجه قرار می دهیم و سعی می کنیم دنباله رو مخلص آنها باشیم.جز این سه چیز در مذهب اهل سنت چیزی بنام احترام شخص مرده وجود ندارد. خوب نیست! در مذهب وجود ندارد، مراسمی بنام سینه زنی و عزاداری در مذهب [اهل سنت] نداریم. نمی شود چیزی به مذهب چسبانید. می شود از خانه بیرون رفت [اما] نمی شود زمین، اتاق، و دیوار خانه را عوض کرد.این مطلب خیلی جالب است، خوب در مذهب وجود ندارد، حتی قول ضعیفی هم نیست، هیچ قولی وجود ندارد. این را برای ادای امانت عرض می کنم چون روز حساب ما مسئول گفتار خودمان هستیم. کار ما گویندگان مذهبی خیلی مشکلتر از کار عوام است.هر مذهبی در جامعه مسلمین یک خصوصیت و رنگ و شکل خاصی دارد. این خصوصیت و رنگ و ویژگی مذهبی [را] هیچ وقت نمی توان عوض کرد. در طول ۱۴۰۰ سال از زمانیکه فرق مختلف در اسلام به وجود آمدند، فِرَقی که بنام اهل سنت هستند چند خصوصیت داشته اند:۱- سواد اعظم امت اسلام بوده اند. در طول تاریخ ۹۰درصد بنام اهل سنت بوده اند.۲- نسبت به جهان خارج، سخنگوی جهان اسلام بوده اند. این حکومت های اهل سنت بوده اند که چه ظالم چه غیر ظالم، جزیه می گرفتند. این حکومت های اهل سنت بوده اند که بخارا و سمرقند را فتح کرده اند، فلسطین را از اول فتح کرده اند و بعد هم از صلیبی ها باز گرفتند. امپراطور چین فرستاده حکام اهل سنت را می پذیرفت. دربار واتیکان هم از سفرای خلفا استقبال می کرد، همان خلفای به اصطلاح ظالم.۳- از خصوصیت اهل سنت این است که هرگز در برابر مخالفان خود خشونت نشان نمی دهند. فحش را به فحش جواب نمی دهند. بدی را به بدی تلافی نمی کنند، تندی را با تندی پاسخ نمی گویند، خشونت را با خشونت جواب نمی دهند. این از ویژگی های اهل سنت بوده است در طول ۱۴۰۰ سال و این خصوصیت [را] نمی توان تغییرش داد.تا شما خود را سنی می دانید، نمی توانید در مقابل مخالفان خشونت نشان بدهید. این در مذهب نیست، خلاف مذهب است. به این دلیل در جامعه بزرگ امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در هر صد سال احزاب و گروه های مختلفی تند رفته اند، حرکت کرده اند، به آسمان ها پریده اند و یواش به زمین غلطیده اند، ولی اهل سنت [نه] به کهکشان ها پریده اند و [نه] در گودال ها فرو رفته اند. این شیوه اهل سنت است. ما اجازه نداریم در مقابل مخالفانمان پرخاش کنیم. چنین چیزی امکان ندارد، چون خلاف مذهب است.۴- اهل سنت همیشه عادت دارد حق و عقیده ی خود را، بدون تعرض به مسائل دیگران خیلی فشرده و خیلی واضح و صریح بیان می کند. اگر حق مذهب خود را درست یاد بگیرید؛ نیاز به این ندارید که به دیگران پرخاش کنید و یا پاسخ فحش بدهید. اصلا نیاز به این پیدا نمی کنید. شما آنچه به نظر خودتان حق است درست یاد بگیرید کافی است.۵- در خاتمه عرایضم یک مثال [می آورم]: موضع گیری اهل سنت در مقابل برادران و در مقابل امت اسلامی، در مقابل فرقه های اسلامی که زیر پرچم اسلام با اهل سنت یکی هستند چنین است: امت اسلام حکم تشکل یک خانواده دارد که بعد از فوت پدر خانواده ، وارثان بر سر تقسیم میراث اختلاف پیدا کرده اند.زنان، دختران و پدران امت مرحوم شده اند و این اختلاف را نتوانسته اند حل کنند تا [نوبت] به فرزندزادگان رسید. پسر زاده ها دو دسته شده اند: اکثریت می گویند: پدرانمان بر سر میراث اختلاف کرده اند حالا درست نیست آن اختلاف را بر ملا کنیم، همسایه ها را خبر دهیم، امت را هم خبر دهیم. خوب این اختلاف [را] داشته اند دیگر. خدا همه را ببخشد. این موضع گیری اهل سنت است.اما در داخل همین خانواده افرادی از نوادگان از پسران و دختران همان پدر مرحوم معتقدند خیر ما باید حق را بگوییم. باید این چیز را که می گوییم به همه اعلام کنیم که این خانواده مقدس نبوده و اکثریت نادرست و ظالم و خائن بوده اند! حالا این اختلاف بین اهل سنت است با دیگران. موضع گیری اهل سنت واضح است می گویند چون بر ملا کردن اختلاف ها، برملا کردن مسائلی که در صدر اسلام بوده، بعد از رحلت رسول الله بوده، موشکافی [آنها] بدی ها را چند برابر نشان می دهد این به نفع نیست.خلاصه مطلب:تکرار فحش، فحش است. یک وقت در مدینه منوره بودیم حدود ۳۲ سال قبل. کتابی به مرحوم شیخ عبدالرحیم انصاری رحمه الله ارائه دادند – آن مرحوم ۶ یا ۷ سال قبل در مدینه منوره درگذشتند و در بقیع دفن شدند، او از علمای بزرگ اهل سنت بندرعباس است. او در آغاز کشف حجاب هجرت کرد رفت، چون نتوانست بی حجابی را تحمل کند هجرت کرد رفت به مدینه – در محضر ایشان بودیم کتابی آوردند که خیلی بد و بیراه گفته بود به خلفای ثلاثه و از مسلمانان اهل سنت خواسته بود که در مقابل دلایلش دلیل بیاورند. گفته بود اگر اهل سنت جوابی دارند جواب بدهند.شیخ رحمة الله علیه کتاب را گرفت و گفت سبحان الله اهل سنت کی به فحش جواب داده اند. هرگز! ما اجازه نداریم جواب فحش بدهیم. ما آنچه در کتاب هایمان است مخلصانه بیان می کنیم. فضایل حضرت علی علیه السلام، فضایل حضرت عمر، فضایل بزرگان را بیان می کنیم. تاسف می خوریم به حال آن خواهران و برادرانی که تندرو هستند، گستاخانه و بدون توجه به مصلحت امت اختلافات را برملا می کنند.* ما جز اینکه دعا کنیم خدا هدایتشان کند، جز اینکه تاسف بخوریم چیز دیگری نداریم. و این موضع گیری صحیح اهل سنت است در دنیا. در قدیم هم همینطور بوده است حتی در مسائل خانوادگی.می گویند شخصی به حضور حسن بصری – از شاگردان حضرت علی و از علمای قرن اول هجری و از راویان معتبر حدیث  – آمد به او گفت: فلان کس به تو فحش می داد. حسن به او گفت: خب! چه گفت؟ او فحش های خیلی علنی و صریح به حسن داد و گفت: او این طور می گفت. حسن گفت: خدا او را ببخشد، او پشت سر می گفت، تو که روبروی من فحش می دهی! او خیلی گناهانش از تو کمتر است. لا اقل لطفش در باره من از تو بیشتر است.والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته——————————————————————————–* البته اختلافات یا مسائلی که احیانا میان نسل اول روی می داده است مسائلی گاه اجتناب ناپذیر و استثنایی بوده و فضای غالب در میان آنها دوستی و محبت بوده است. به زیر ذره بین بردن چنین مسائلی هرگز به نفع امت مسلمان نیست و بیشتر جریان سکولار و بی دین از این مسائل سود می برد. تاریخ اسلام با وجود اشتباهات و مسائل خیلی ریز در میان تاریخ تمام جنبشها و ادیان سفیدترین و روشن ترین آنهاست. البته حساب روایات جعلی و دروغین از اینگونه مسائل جداست.منبع: بیداری اسلامی با تلخیص


قصر شیشه‌ای/داستان‌های عبرت‌آموز
ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢٧   کلمات کلیدی: قصر شیشه‌ای/داستان‌های عبرت‌آموز

محمد امین الجندی / ترجمه: عادل حیدری

دختر دانشجویی در رشته‌ی روانشناسی مشغول تحصیل بود، سه خواهر داشت که یکی از آن‌ها در دوره‌ی دبیرستان تحصیل می‌کرد و دو خواهر دیگر دوران راهنمایی را پشت سر می‌گذاشتند، پدرشان بقالی کوچکی داشت که از عرق جبینش چندرغازی کسب می‌کرد تا هزینه‌ی تحصیل دخترانش را بپردازد.

از میان دخترانش، دختر دانشجویش یک دختر استثنایی بود، بسیار باهوش و زرنگ و نیز خوش مشرب و خوش اخلاق، بگونه‌ای که هم‌کلاسی‌هایش برای دوستی با او با هم رقابت می‌کردند.

خودش داستان زندگی‌اش را چنین تعریف می‌کند:

روزی از روزها که پس از پایان درس از دانشگاه خارج می‌شدم ناگهان جوانی زیبا رو با قامتی رعنا و لباسی برازنده روبرویم سبز شد، چنان به من خیره شده بود که گویا سالهاست مرا می‌شناسد! با بی‌توجهی به راهم ادامه دادم اما رهایم نمی‌کرد و قدم زنان پشت سرم حرکت می‌کرد، با صدایی آرام و کودکانه گفت: به خدا دوستت دارم، عاشقتم، مدتهاست به تو می‌اندیشم، می‌خواهم با تو ازدواج کنم! شیفته‌ی اخلاقت شده‌ام!

به سرعتم افزودم، قدمهایم می‌لرزید و عرق از پیشانی‌ام سرازیر شده بود. تاکنون با چنین صحنه‌ای مواجه نشده بودم، هراسان به خانه رسیدم و آن شب تا صبح صحنه‌ای که اتفاق افتاده بود را مرور می‌کردم.

روز بعد هنگام خروج از دانشگاه دوباره او را دیدم… درحالی که لبخندی زیبا بر لبانش نقش بسته بود در مقابلم ایستاد و سخنان عاشقانه‌ی دیروزش را تکرار کرد. دوباره با بی‌توجهی راه خانه را در پیش گرفتم اما رهایم نمی‌کرد، نهایتا نامه‌ای بسویم انداخت و راه بازگشت را در پیش گرفت… متردد بودم نامه را بردارم یا نه؟ دستانم می‌لرزید، دلهره داشتم، پس از چند دقیقه کشمکش با درونم بالاخره نامه را برداشتم، نامه‌ای مملو از جملات عاشقانه و همچنین حاوی معذرت خواهی بابت اعمال نسنجیده‌اش. نامه را پاره کرده و در سطل آشغال انداختم.

دیری نگذشت که صدای زنگ تلفن را شنیدم، گوشی را برداشتم، خودش بود، می‌خواست بداند نامه‌اش را خوانده‌ام یا نه، گفتم: اگر می‌خواهی پا از گلیمت فراتر بگذاری خانواده‌ام را خبر می‌کنم، و تلفن را قطع کردم.

ساعتی نگذشته بود که بار دیگر تماس گرفت. قسم می‌خورد که هدفش پاک است و قصد ازدواج دارد، می‌گفت: بازمانده‌ی یک خانواده‌ی ثروتمند است و شاهزاده‌ی رؤیاهایم خواهد شد و برایم قصری بلورین خواهد ساخت.

1235438922قلبم نرم شد و باب سخن با او را آغاز کردم، از سخن گفتن با او خسته نمی‌شدم، همواره به تلفنم نگاه می‌کردم به امید اینکه صدای زنگش آرامم کند. پس از پایان وقت دانشگاه لحظه‌های طولانی منتظرش می‌ماندم بلکه ببینمش. روزی از روزها که از دانشگاه خارج شدم ناگهان جلو دانشگاه دیدمش، از خوشحالی می‌خواستم پرواز کنم، سوار ماشینش شده تا خیابان‌های شهر را دور بزنیم، چنان عاشق و شیفته‌اش بودم که هیچ اراده‌ای از خود نداشتم، تمام حرف‌هایش را باور داشتم بویژه وقتی می‌گفت: تو پری قصه‌هایم هستی، و بی تو نمی‌توانم زندگی کنم.

چنان احساس خوشبختی می‌کردم گویی که خوشبخت‌تر از من در دنیا کسی نیست.

روزی از روزها که تاریکترین روز زندگی‌ام بود با آینده‌ام بازی کرد و رسوای کوی و برزنم کرد… طبق معمول سوار ماشینش شدم تا خیابان‌ها را دور بزنیم اما مرا به خانه‌ای برد که کسی در آن زندگی نمی‌کرد. با هم خلوت کردیم و گفتیم و شنیدیم و خندیدم، در آن هنگام حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را فراموش کردیم که فرمودند: «هیچ زن و مرد نامحرمی باهم خلوت نمی‌کنند مگر اینکه شیطان سومین آنهاست».

ولی شیطان مرا اسیر خود کرده و با عشق این جوان فریفته بود. تا به خود آمدم دیدم قربانی هوسرانی‌اش شده‌ام و گوهر پاکدامنی‌ام را از دست داده‌ام!! دیوانه‌وار فریاد زدم: با من چه کردی!؟

- نترس من باهات ازدواج می‌کنم.

- چطور!! درحالیکه با من عقد نکرده‌ای؟

- بزودی مراسم عقد را برگزار می‌کنیم.

دیوانه‌وار روانه‌ی خانه شدم… پاهایم بزور مرا تحمل می‌کرد، آتشی در درونم شعله می‌زد و دنیا در مقابل چشمانم تار شده بود، بشدت می‌گریستم، چنان روحیه‌ام را باخته بودم که بناچار پس از مدتی دانشگاه را رها کردم.

هیچ یک از اعضای خانواده نمی‌دانستند که قصه چیست.

روزها یکی پس از دیگری می‌گذشت تا اینکه روزی تلفنم زنگ خورد. خودش بود!! گوشی را برداشتم، می‌گفت: باید ببینمت.

خوشحال شدم، تصور کردم می‌خواهد مقدمات خواستگاری را فراهم کند.

به ملاقاتش رفتم، در اولین لحظه که با چهره‌ی عبوسش مواجه شدم بلافاصله گفت: به ازدواج فکر نکن!! می‌خواهم بدون هیچ قیدی با من زندگی کنی، همانگونه که من می‌خواهم!!

ناخود آگاه سیلی محکمی به گونه اش نواخته و گفتم: ای پست فطرت فکر می‌کردم می‌خواهی اشتباهت را جبران کنی اما می‌بینم خیلی رذل هستی!

گریان از ماشینش پیاده شدم.

گفت: یک لحظه صبر کن..

ناگهان متوجه شدم یک نوار ویدئو را در دست دارد.

با لحنی موذیانه فریاد زد: با این نوار نابودت می‌کنم!

گفتم: چیست؟

گفت: بیا با هم برویم خودت ببین.

رفتم و فیلم را تماشا کردم!! دنیا برسرم فرود آمد، تمام آنچه بین ما گذشته بود را فیلمبرداری کرده بود! فریاد زدم: ای پست فطرت!

گفت: دوربین مخفی همه چیز را ضبط کرده، بهتر است تسلیم شوی وگرنه نابودت می‌کنم، بشدت گریه کردم و چون آبروی خانواده‌ام در میان بود بناچار تسلیم شدم.

تا بخود آمدم اسیر دستانش شده بودم و مرا از مردی به مرد دیگر پاس می‌داد و در مقابل آن پول هنگفتی دریافت می‌کرد و چنین بود که زندگیم به هرزگی کشیده شد در حالی که خانواده‌ام از همه جا بی‌خبر بودند.

دیری نگذشت که فیلم پخش شد و بدست پسر عمویم افتاد، و خبرش چون بمبی در شهرمان صدا کرد، و قصه‌ی رسوایی‌ام سراسر شهر پیچید.

برای حفاظت از جانم از خانه گریخته و از دیده‌ها مخفی شدم. پس از مدتی فهمیدم که خانواده‌ام به شهر دیگر کوچ کرده‌اند تا بلکه این لکه‌ی ننگ را از پیشانی خود پاک کنند.

قصه‌ی ما نقل مجالس شده بود و فیلم رسوایی‌ام میان جوانان دست بدست می‌شد.

آن جوان ناپاک مرا چون عروسکی بازی می‌داد.

تا اینکه…. تصمیم گرفتم انتقام بگیرم.

روزی از روزها که مست و بیخود بود از فرصت استفاده کردم و چاقو را در قلبش فرو بردم و به زندگی ابلیسی‌اش پایان دادم.

اکنون پشت میله‌های زندان خواری و ذلت را تحمل می‌کنم و به گذشته‌ی خود می‌اندیشم که چگونه نابودش کردم… به آن قصری که با شیشه ساختم غافل از اینکه با خرده سنگی شکسته خواهد شد.

هر وقت بیاد آن فیلم می افتم احساس می‌کنم دوربین‌ها مرا زیر نظر دارند، داستان زندگی خود را نوشتم تا عبرتی باشد برای همه‌ی دختران جوان تا اینکه فریب سخنان زیبا وپیام‌های عاشقانه‌ی جوانان شیطان صفت را نخورند.

خواهرم!

داستان زندگی نابود شده‌ام را برایت می‌نویسم؛ پدرم با حسرت از دنیا رفت و تا آخرین لحظه‌ی زندگیش می‌گفت: نمی بخشمت.

برگرفته از سایت:http://www.bidary.net


زندگینامه شیخ شهید محمد ضیایی رحمة الله علیه
ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢٧   کلمات کلیدی: زندگینامه شیخ شهید محمد ضیایی رحمة الله علیه

 

گذری کوتاه بر زندگی شیخ محمد ضیایی رحمة الله علیه

قال الله تعالی: «من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا»در میان مومنان مردانی هستند که با خدا راست بوده اند در پیمانی که با او بسته اند. برخی پیمان خود را بسر برده اند (و شربت شهادت سر کشیده اند) و برخی نیز در انتظارند (تا کی توفیق رفیق می گردد و جان را به جان آفرین تسلیم خواهند کرد). آنان هیچگونه تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده اند (و کمترین انحراف و تزلزلی در کار خود پیدا نکرده اند.)

ولادت، خانواده و تربیت اسلامی

شیخ محمد ضیایی فرزند محمد صالح فرزند محمد فرزند محمد صالح فرزند اسماعیل فرزند شمس الدین روز چهارشنبه 13 تیر ماه 1318 (هـ.ش) مطابق با 17 جمادی الاولی 1358 (هـ.ق) در خانواده ای مومن و متدین در روستای هود از توابع بخش اوز لارستان فارس متولد شد. پدرش حاج محمد صالح امام جماعت روستا بود و همچنین اجدادش تا پنج پشت امام جماعت و قاضی هود بودند. مردم اختلافات، مسائل و مشکلات دینی و اجتماعی خود را نزد او حل می کردند و بدین سبب او را قاضی می نامیدند حاج محمد صالح علوم دینی را در مدرسه شیخ احمد فقیهی در شهراوز فرا گرفته بود. بسیار مطالعه می کرد و به دلیل حافظه قویش از معلومات دینی، تاریخی و ادبی خوبی برخوردار بوده و از این نظر سرآمد بزرگان منطقه به حساب می آمد.

مسجد جامع روستا را خود اداره می کرد و خودش اذان می گفت: می گویند صدای بسیار رسایی داشت به گونه ای که صدای اذان او از فاصله 5 کیلومتری -در آن زمان بدون بلندگو- شنیده می شد. به تربیت فرزندانش بسیار اهمیت می داد و با وجود اینکه به کشاورزی و باغداری هم مشغول بود اجازه نمی داد حتی یک وعده نماز جماعت مسجد از او فوت شود. مادر شهید نیز از خانواده ای متدین و اهل علم از شیوخ روستای هَرم بود. شیخ محمد ضیایی در چنین محیطی و زیر نظر چنین پدر و مادری پرورش یافت.

در جستجوی علم و دانش

دوران کودکی را در روستای خود پشت سر گذاشت، مدت یک سال یا بیش در روستای بیدشهر در مکتبخانه مرحوم سید عقیل کاملی - دایی مادرش- به فراگیری قرآن مشغول بود. چهار سال از دوران دبستان را در روستای کوره سپری کرد. پس از آن به تشویق پدرش به مدت 4 سال در مدرسه دینی اوز - مدرسه شیخ احمد فقیهی - به تحصیلات دینی پرداخت. سپس به اصرار خودش و تشویق مادرش به قصد ادامه تحصیلات دینی راهی خارج از کشور شد. در ابتدا پدرش مخالف خارج رفتن وی بود و اصرار داشت که او تحصیل علوم دینی را در همان مدرسه اوز به پایان رساند و در غیر اینصورت به کشاورزی و باغداری مشغول شود. اما اصرار شهید برای تحصیل در مدینه منوره و پشتیبانی مادرش باعث شد تا پدرش در سال 35 یا 36 شمسی او را به قطر بفرستد. در آن زمان شیخ 17 یا 18 ساله بود. مدت 6 ماه در آنجا مشغول کار بود. تا اینکه شیخ صدیق منصوری که پیش از او از روستای کوره برای تحصیل به مدینه رفته بود ضمن نامه ای به شهید خبر می دهد که برای او در مدینه منوره مجالی برای درس خواندن مهیا کرده است و بهتر است هرچه زودتر راهی مدینه شود. شهید برای کار، قرارداد یکساله داشت اما پس از دریافت نامه در حالیکه شش ماه از قراردادش گذشته بود بدون گرفتن حقوق، کارش را رها کرده و همراه کاروان حج از قطر رهسپار مدینه منوره گردید.

سال 1336 هـ.ش در سن 18 سالگی وارد مدینه شد. تحصیلات خود را همراه با شیخ صدیق منصوری بصورت غیر رسمی شروع می کند. در آن زمان هنوز دانشگاه مدینه افتتاح نشده بود ابتدا در مدرسه «دارالحدیث» درس می خواندند. بیشتر علوم دینی را در حلقه های درسی که علمای مدینه در حرم نبوی تشکیل می دادند فرا گرفتند. این حلقه های درس در روضه مسجد النبی برگزار می شد. در آن مکان شریف صحیح بخاری، صحیح مسلم، سیرت و تفسیر را نزد شیخ محمد مختار شنقیطی آموخت. «احیاء علوم الدین» امام محمد غزالی را نزد شیخ ابراهیم خُتَنی که اصلیتش بخارایی و فارسی زبان بود فرا گرفت. در حلقه درس حدیث در هر جلسه حدیث جدید را با شرح و تفسیر و دلایل می خواندند و در جلسه بعد از اول شروع کرده تا به حدیث جدید می رسیدند. شیوه درس خواندنشان به گونه ای بود که شهید پیش از ورود به دانشگاه چندین بار صحیح بخاری و صحیح مسلم را دوره کرده بود. و حفظ قرآن را زیر نظر استاد حفظ در روضه شریف شروع کرده بود به صورتی که پیش از ورود به دانشگاه حافظ کل قرآن شد. 4سال بدین شکل بصورت غیر رسمی علوم دینی را کسب کرد یکی از هم دوره های عرب ایشان در دانشگاه مدینه پس از شهادتش در مورد وی گفته بود: دخل الجامعة و هو مجتهد.

وقتی در سال 1340 هـ.ش دانشگاه مدینه افتتاح شد، شهید جزء اولین گروه دانشجویان این دانشگاه بود. شهید ضیایی و شیخ صدیق منصوری تنها ایرانیان دانشگاه مدینه بودند. و به تشویق و تاکید شهید، برادرش شیخ عبدالوهاب ضیایی نیز دو سال بعد به مدینه رفت و به عنوان سومین ایرانی وارد دانشگاه مدینه شد. دانشگاه مدینه شامل چهار بخش مقدماتی، اعدادی، ثانوی و دانشگاه بود. شهید ضیایی از دوره ثانوی شروع به تحصیل کرد که معادل دوره دبیرستان ایران است. تحصیلات دانشگاهی را در رشته شریعت گذراند. در طول تحصیلات همواره جزء دانشجویان ممتاز بود. به اندازه ای به زبان عربی مسلط بود که خود می گفت: «در مدینه وقتی عربی صحبت می کردم کسی متوجه ایرانی بودنم نمی شد.»

پس از 8 سال با مدرک لیسانس در رشته شریعت با درجه جید جداً (بسیار عالی) از دانشگاه مدینه فارغ التحصیل شد. از جمله اساتید وی در دانشگاه: عبدالمحسن عباد، شیخ عبدالعزیز بن باز (رئیس دانشگاه)، شیخ محمد امین شنقیطی، شیخ عطیه محمد سالم، شیخ ابوبکر جزایری و شیخ عمر فلاته بودند، لازم به ذکر است که شهید در تمام مدت تحصیل و اقامت در مدینه منوره از حمایتهای مالی و غیر مالی و راهنمایی های مرحوم شیخ عبدالرحیم انصاری یکی از علمای ایرانی ساکن مدینه برخوردار بودند. شهید ضیایی در مجموع حدود 13 سال در مدینه منوره اقامت داشتند و در این مدت 13 بار به سفر حج مشرف شد.

 

مبارزه با جهل، بی دینی و نفاق

وقتی شهید از سال 48 فعالیت مذهبی خود را شروع کرد با مردمی روبرو بود که از دین و مذهب چیز زیادی نمی دانستند و زمینه بی دینی و گمراهی با توجه به وضعیت پیش از انقلاب، فراهم بود. از همان ابتدای فعالیت همواره با تهدیدات، تمسخرها و مخالفت های افراد بی دین و منافق روبرو بود. از جمله این افراد، کسرویها و بهایی ها بودند که مدتی بود در میان اهل سنت نفوذ کرده و پیروانی داشتند شهید یکی دو سخنرانی تند علیه آنها ایراد نمود، مانند : انتقاد شدید از جماعت مسجد در مورد شرکت کردن در تشییع جنازه چنین افرادی که منجر به توطئه ای شد که در سال 53 علیه وی طرح ریزی کردند. در این حادثه شیخ ضیایی با خوردن شربتی مسموم در خانه یکی از این افراد دچار ناراحتی اعصاب شد. پس از مدتی تحمل بیماری، در شیراز تحت درمان قرار گرفت و بعد از سه - چهار ماه مشکلات روحی روانی بهبود یافت.

تاسیس مدرسه علوم اسلامی اهل سنت و جماعت در بندرعباس

در سال 1360 هـ.ش مدرسه علوم اسلامی اهل سنت و جماعت بندر عباس را با تشویقات و حمایت های مالی حاج ابراهیم عباسی و تشویقات شیخ مصطفی کهتویه تاسیس کرد. اگر چه ابتدا با مخالفتهایی روبرو شد، اما با حمایت جناب آقای حقانی نماینده وقت بندر عباس در مجلس توانست اجازه تاسیس مدرسه را بگیرد. تنها گردانندگان مدرسه در بدو تاسیس شهید ضیایی و مولوی محمد حسین واحدی (افغانی) بودند و تعداد طلبه ها در این سال 30 نفر از مناطق مختلف جنوب بودند. دروسی که خود شهید تدریس می کرد، تفسیر، حدیث، سیرت، نحو و میراث بود. مدرسه ایشان اولین مدرسه اهل سنت در ایران بود که کلاس بندی شده  و طلاب دروس دینی و دولتی را با هم می خوانند. در سایر مدارس در آن زمان هر چند سابقه بیشتری داشتند فقط دروس دینی را می خواندند. شهید اکثر اوقات خود را در مدرسه می گذراند فاصله منزلش تا مدرسه حدودا پنج کیلومتر بود اما با این وجود بیشتر نمازها را در مدرسه با طلاب می خواند. رابطه خوبی با طلبه ها داشت و در مواقع لزوم برای آنها به منزله پدر بود. به گونه ای که شاگردانش مشکلات خانوادگی، مالی و ... خود را نیز با وی در میان می گذاشتند. او معتقد بود که مدرسه را خدا اداره می کند و نه شخص خاصی. و وجود یا عدم وی هیچ مشکلی در روند اداره مدرسه ایجاد نخواهد کرد. همواره می گفت: «هر چه دارم از برکت مسجد رسول الله و مدینه منوره است، اگر خوبی می بینید از برکت آیات و احادیثی است که در روضه خوانده ام و اگر بدی می بینید از خودم است»، مدرسه بیش از هر چیزی برایش اهمیت داشت. و معتقد بود اداره مدرسه باید توسط شورای مدرسین باشد نه شخص واحد. و بر همین اساس مدرسه به صورت شورایی با مدیریت خود ایشان اداره می شد.

سلوک اخلاقی و کمالات انسانی و ایمانی شیخ شهید

رابطه شهید با مردم بسیار خوب و به صله رحم بسیار اهمیت می داد. در حل و فصل مشکلات نیازمندان نهایت تلاش خود را می کرد. با افرادی که بنیه مالی ضعیفی داشتند به گونه ای بر خورد می کرد که هرگز احساس حقارت نمی کردند. اما به یقین آنچه بیشترین تاثیر را بر مردم بخصوص جوانان می گذاشت سخنرانیهای جذاب و جامع ایشان بود. موضوعات سخنرانی ایشان همواره بر محور تبلیغ دین وعقائد اهل سنت و بیان شیوا و درس آموز تاریخ اسلام قرار داشت. هرگز در هیچ سخنرانی و هیچ خطبه ای به هیچ مذهب و فرقه ی اسلامی توهین نمی کرد. شهید معتقد بود برای تبلیغ دین هیچ نیازی به کوبیدن و توهین نیست. در همه چیز میانه رو بود. با وجودی که اکثر خطبه های جمعه را خود ایراد می کرد، اما هر گز از این جایگاه برای توهین به سایرین استفاده نکرد و لیکن ظاهرا آنچه برای منافقین قابل تحمل نبود همان تبلیغ اسلام بود.

هنگام رفع مشکلات دیگران هیج توجهی به مذهب شخص محتاج نمی کرد. به نماز بسیار اهمیت می داد بویژه نماز صبح با جماعت در مسجد. فرزندانش را از هفت-هشت سالگی به مسجد می برد بخصوص برای نماز صبح.

هنگامی که راهی مسافرت می شد توصیه اش این بود که: بی نماز نشوید. همواره دوست داشت که فرزندانش چه دختر و چه پسر تحصیلات عالیه داشته باشند. با بچه ها بسیار مهربان بود و مخالف تنبیه بدنیشان بود. برای سادات احترام خاصی قایل بود. و بطور کلی آنچه باعث محبوبیت و احترام وی نزد دیگران می شد اخلاق و تواضع و فروتنیشان در برخورد با مردم چه شیعه چه سنی بود.

خونی که چراغ هدایت و بیداری را بر افروخت

 شیخ محمد ضیایی پس از عمری دعوت. در سن 55 سالگی در روزی ما بین چهارشنبه 22 تیرماه 1373 تا چهار شنبه 29 تیرماه 1373 مطابق با 4 الی 11 صفر 1415 ه_.ق به درجه رفیع شهادت رسید. شهادت شیخ آخرین و بزرگترین افتخار در زندگی دنیوی او بود که به آن نایل آمد.

پس از شهادت او مدرسه ای که با اخلاص او اداره می شد استوارتر از همیشه به کار خود ادامه داد و نوارهای سخنرانی او بین مردم دست به دست شد، مراسم تشییع جنازه ای که مردم برای او ترتیب دادند و نه خانواده وی، بی نظیر بود.

نه تنها از طرفداران شهید کاسته نشد بلکه کسانی که تا آن روز نام ضیایی را هم نشنیده بودند، آن روز شنیدند و مشتاق شناختن او شدند. اغراق نیست اگر بگوییم شیخ ضیایی دائره المعارفی از تاریخ اسلام و احکام اسلامی بود که جامعه اهل سنت از دست داد. اما بدون شک شاگردانی از خود بجای گذاشت که توانستند جای خالی او را پر کنند.

                                    ************

دنیا و هرچه بود به دنیا نهاد و رفت

چون لاله داغ بر دل صحرا نهاد و رفت

مـثل عـبـور حـادثه از مــرز التهــاب

بر روی لحظه های خطر پا نهاد و رفت

مثل نسیم خانه به دوش زمانه بود

مــا را در کنـارپنجـره تنهـا نهـاد و رفت

وقت غروب خورشید همانند آفتـاب

آیـنــه در مقـابــل فــردا نهــاد و رفــت

گـل بود کـز مهاجرت ناگهان خویش

داغ بهــاره ای بـــر مـا نهـــاد و رفــت

 

برگرفته از سایت:http://www.ziyaei.com

 

 


"حیاء" سرمایه مسلمان
ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢٧   کلمات کلیدی: حیا ،"حیاء" سرمایه مسلمان ،حیاء ،حیا از اخلاق

 1- حیاء، اخلاق زیبایی است که خدا آن را دوست دارد. «همانا خداوند عزوجل بسیار با حیاء است و عیب ‌هایت را می‌پوشاند و حیاء وپوشش را دوست دارد.» (روایت ابوداود)

2- حیا از اخلاق رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است و همانا او با حیاء ترین افراد است و «حیاء او از دختری که خود را در چادر پیچیده، بیشتر است.» (روایت بخاری)

3-  حیاء از جانب الله عزوجلمی باشد و بهترین راه برای رسیدن به طاعات و شتافتن به سوی خیرات و دوری و اجتناب  از رذائل و گناه می باشد. «از خداوند متعال آن چنان حیاء کنید که حقِّ حیاء است». (روایت بخاری)

هر کس مغز و فکرش را از وسوسه های شیطانی و شکمش را از غذاهای حرام و همه بدنش را از شهوات و هواهای نفسانی، حفظ کند، مرگ و عذاب قبر را بیاد ‌آورد، هدف خویش را آخرت قرار دهد، از عیش ونوش دنیا دست بردارد، در حقیقت او حقِّ حیاء را اداء کرده است. (روایت ترمذی)

4- حیاء شاخه‌ایی از ایمان است و جایگاه ایمان بهشت است و بی حیائی و بی شرمی، شرّ و بدی است و بدی به دوزخ می برد. (روایت ترمذی)

5- حیاء همه‌اش خیر است و خیر و خوبی را به همراه می‌آورد. ( روایت مسلم و بخاری)

6- حیاء نشانه ایمان و خوبی‌هاست و بی حیائی و بی شرمی، نشانه نفاق و بی‌شرمی است. (روایت بخاری) 

7- حیاء صاحب خود را زیبا و مزین می‌کند.

«ما کان الفحش فی شی ءٍ الّا شانه و ما کان الحیاء فی شی ءٍ الّا زانه.» (روایت ترمذی)

دشنام و ناسزا در هرچه باشد، آنرا زشت‌ می سازد و حیاء در هرچه باشد آنرا مزیّن و زیبا می سازد.

1- بالاترین درجه حیاء برای کسی است که در مقابل نعمتهای خدا شاکر باشد و درمقابل آن ناسپاسی و کفران  نکند ودرمقابلِ سختیها و بلاها، خدا را فراموش نکند، حرفهای کفرآمیز نزند و به درگاهش زبان اعتراض نگشاید وهمیـشه او امر خدا را اطاعت کند و از محرمات دوری کند و از خداوند متعال در تمامی حرکاتش و لحظاتش بترسد، آنچنانکه سزاوار و شایسته است.

2- حیاء شخص در نفس خودش :

طوریکه مسائل و اسرار خانوادگی را برای دوستانش بازگو نکند و گناهان وکارهای زشت خود را برای دیگران نگوید، زیرا بازگو کردنِ گناه، گناه و عملی زشت است، بلکه بر تزکیه و پاکی نفس خود حریص باشد وآن را به سوی خیر و صلاح سوق دهد.

3- حیاء از مردم:

شخصی که از خدا و نفس خودش شرم دارد، طبعاً دارای اخلاق بزرگی است که حتی اثر آن را در رفتار با مردم می بیند و از انجام دادن اعمال و رفتار زشت در حضور مردم دوری می‌کند. همان طور که از خدا شرم می‌کند، از مردم هم شرم می‌کند.

4- حیاء با پدر و مادر:

انسان با حیاء هیچ وقت درمقابل پدر و مادرخود کمترین بی‌ادبی مرتکب نمی‌شود بلکه با بهترین اخلاق و رفتار با آنها برخورد می‌کند.

الله تعالی می فرماید: «وَقَضَى رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً کَرِیماً»(إسراء:23 )

به آنها (پدر و مادر) حتی یک اُف هم مگو و بر ایشان فریاد نزن.

سیدنا ابوهریره رضی الله عنه پسر بچه‌ایی را دید که همراه مردی راه می رود فرمود؛ این کیست؟ گفت پدرم، فرمود هرگز جلو او راه نرو، قبل از او منشین و او را با اسمش صدا نزن. (یعنی او را هنگام صدا زدن بابا یا پدر بخوان، نا با اسم کوچکش.)                                                                                                                                                 

5- حیاء زن در پوشش و پاکدامنی؛

که بهترین وسیله برای حفظ و کرامت اوست و کسانی که آن را خدشه دار می‌کنند، خشم و غضب خدا شامل حالشان می‌گردد و در دنیا و آخرت خوار و ذلیل می‌شوند.

برادر عزیز! خواهر گرامی!

بیایید باهم گوشه‌ هایی از زندگی خود و اطرافیان را بازبینی کنیم. چه اندازه آثار «حیاء» در آنها مشاهده می‌کنیم؟

1- شخص مسلمانی که در خانه خود فیلم های مبتذل و کانال‌های مخرب ماهواره‌ای گرفته و برای خانواده و فرزندانش پخش می‌کند و آنها را بسوی زشتی‌ها و فساد سوق می‌دهد.

2- حضور زنان در کوچه و بازار ، مجالس و عروسی‌ها با لباسهای تنگ و کوتاه و نازک... و لباسهایی که شبیه لباس مردان است.

3- کسانی که از مردم اموال زیادی را قرض می‌گیرند امّا در پس دادن آن در حالی که می‌توانند، کوتاهی و ظلم می کنند.

4- کسانی که با مردم و دوستان با بهترین اخلاق و رفتار، برخورد می‌کنند امّا با پدر و مادر و خانواده خود بسیار بد زبان، ترش ‌رو و عبوس هستند.

5- کسانی که با صدای موسیقی و ترانه که فسق و فجور است، آرامش را از مردم می‌گیرند.

6- کسانی که آشکارا در حضور خانواده و مردم سیگار و قلیان می‌کشند و دود سمّی و کشنده‌اش را با بی شرمی تقدیم می‌کنند به دهان و بینی و حلق و ریه و قلب آنها. 

7- کسانی که مال فراوانی را در راه شهوات و لذّت‌های حرام بکار می برند امّا دریغ از انفاق و صدقه‌ای ناچیز.

8- کسانی که شب هنگام گناه می‌کنند، و الله عزوجل از سر لطف و رحمتش، بر گناهشان پرده می اندازد؛ امّا خودشان صبح برای دوستانشان بازگو می‌کنند. اینها بی گمان شامل این فرموده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می شوند؛ «همه امت من بخشیده می شوند، مگر کسانی که گناه خود را آشکارا بازگو می کنند.»                

 راههای کسب حیاء

1- همواره خداوند را حاضر و ناظر بر رفتار وکردار خود بدانیم و در نهان وآشکار از او بترسیم.

2- تفکر در نعمت‌ها و عظمت خداوندمتعال

3- شکرگذاری نعمتهای بی‌شمار خداوند متعال «لَئِن شَکَرْتُمْ لأَزِیدَنَّکُم»(ابراهیم:7 ) (اگر شکرگذار باشید، بیشتر دهم شما را)

4- صادق بودن در رفتار و گفتار و دوری از دروغ

5- نشستن با صالحین وکسانی که متخلّق به اخلاق نیکو هستند.

6- خواندن سیرت صالحین وانسان های با اخلاق.

 تهیه کننده: یاسر نعیمی


عید قربان و روز عرفه بر تمام مسلمانان مبارک باد
ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢۳   کلمات کلیدی:

 آداب عید قربان

آداب عید قربان  

نویسنده : فرزان خاموشی

قال الله (سبحانه و تعالی) :

«ذَلِکَ وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ» [حج/32]

«و هر کس مراسم و برنامه‌های الهی را بزرگ دارد (و از جمله مناسک حجّ را گرامی‌شمارد)، بی‌گمان بزرگداشت آنها نشانه پرهیزگاری دلها (و خوف و هراس از خدا) است.»

آداب عید قربان :

از انس (رضی الله عنه) روایت است هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و سلم) به مدینه آمدند (اهل مدینه) دو روز داشتند که به بازی و سرگرمی مشغول می شدند و جشن می گرفتند، پیامبر فرمودند: خداوند بجای آنها، دو روز بهتری برای شما قرار داده است. روز عید فطر و روز عید قربان.

مسلمانان فقط سه عید دارند :

1. عید فطر 2. عید قربان 3. روز جمعه عید هفتگی

اذکار و فضایل روز عرفه و ایام التشریق (11و12و13 ذی الحجه) :

پیامبر در مورد روزه ی روز عرفه فرمودند: گناهان سال گذشته و سال آینده را محو می کند.

و در جایی دیگر نیز می فرمایند: بهترین چیزی که پیامبران در روز عرفه گفته اند و من نیز آن را می گویم: «لا اله الا الله وحده لاشریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیءٍ قدیر»    می باشد.

روایت است که عبدالله بن عباس (رضی الله عنه) و دیگر اصحاب رسول الله تکبیر عید قربان را بعد از نماز صبح روز عرفه شروع می نمودند و بعد از نماز عصر آخرین روز از ایام تشریق به پایان می رسانیدند.

لفظ تکبیر :

«الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، و الله اکبر، الله اکبر، و لله الحمد»

آداب و سنت های عید قربان :

الف: سنت است نماز عید در مصلی (عیدگاه) خوانده شود.

ب: رعایت نظافت، استعمال بوی خوش، مسواک زدن و غسل نمودن چنانچه در روز جمعه تأکید شده است.

ج: پوشیدن بهترین لباس خود

د: صدقه دادن

هـ: پیامبر در روز عید قربان قبل از نماز چیزی نمی خورد تا از نماز بر می گشت.

نظر علماء این است که بعد از نماز عید غذای خود را با گوشت قربانی اش شروع کند.

و: رسول الله در مسیرِ رفتن به مسجد در روز عید تکبیر می گفتند.

اهمیت نماز عید :

نماز عید جزء شعائر ظاهری اسلام بوده که رسول الله همواره بر آن مواظبت داشتند و برخی علماء نیز حکم وجوب نماز عید را داده اند.

شایسته است که فرزندانمان را نیز همراه خود به نماز عید ببریم.

آداب رفتن به نماز عید :

الف: پیامبر پیاده به مصلی می رفتند و بر می گشتند.

ب: پیامبر در روز عید از راهی به مصلی می رفتند و از راه دیگر باز می گشتند.

ج: برای مأمومین مستحب است که برای نماز عید زود به مصلی بروند اما برای امام سنت است که دیرتر به مصلی برود.

د: طبق دستور پیامبر وقتی وارد مسجد شدیم می توانیم دو رکعت نماز سنت تحیة المسجد بخوانیم.

کیفیت نماز عید :

نماز عید دو رکعت است که پس از تکبیرة الاحرام و دعای استفتاح، هفت تکبیر دیگر می گوییم.

در رکعت دوم بعد از تکبیر انتقال (بالا آمدن از سجود) پنج تکبیر دیگر می گوییم. در هر رکعت پس از تکبیرات «أعوذ بالله...» گفته و سوره حمد را می خوانیم.

در بین تکبیرات، حمد و ثنای خدا را می گوییم و او را مورد مجد و تعریف قرار می دهیم:

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»

توجه: کسانی که به نماز عید همراه امام نرسند و همچنین زنانی که در خانه هستند می توانند نماز عید را بجا آورند.

در صورت نرسیدن به نماز جماعت (نماز عید) تعداد رکعات نماز و چگونگی آن هیچ تغییری نمی کند. آنطور که از انس روایت شده است.

تبریک و تهنیت گفتن به یکدیگر :

از جبیر بن نفیر (رضی الله عنه) روایت است که اصحاب رسول الله هنگامی که روز عید همدیگر را ملاقات می کردند به یکدیگر می گفتند:

«تَقَبَّلَ الله مِنَّا وَ مِنکَ»

(خداوند از ما و شما قبول بگرداند)

آداب اجتماعی روز عید :

رسول الله فرمودند: خداوند بلند مرتبه به من وحی نمودند که نسبت به یکدیگر فروتن و متواضع باشید تا یکی بر دیگری ظلم و تعدی ننموده و فخر و تکبر نورزد.

رسول الله فرمودند: اگر سوزن آهنی در سر یکی از شما فرو برده شود، برای او بهتر از این است که زن نامحرمی را لمس کند.

رسول الله فرمودند: ذلت و حقارت بر کسی قرار داده شده است که با دستور من مخالفت کند و هر کس خود را به قوم و گروهی شبیه کند پس او از همان قوم محسوب می شود.

رسول الله مردانی که خود را شبیه زنان و زنانی که خود را شبیه مردان می سازند، لعنت نمودند و فرمودند: آنها را از خانه هایتان بیرون کنید.

رسول الله فرمودند: زنانی که لباس های نازک می پوشند و نیمه برهنه به نظر می رسند و (موی) سرشان مانند کوهان شتر (برآمده) است، خودشان منحرف هستند و دیگران را هم منحرف می سازند. دوزخیانی هستند که من آنها را ندیده ام، وارد بهشت نمی شوند و بوی بهشت به مشامشان نمی رسد.

رسول الله فرمودند: بخورید، بپوشید، بنوشید و به یکدیگر صدقه دهید اما اسراف نکنید و تکبر نورزید.

رسول الله فرمودند: کسی که می خواهد روزیش وسیع گردد و بقیه عمرش پر خیر و برکت باشد باید صله ی رحم را بجای آورد و در روایتی دیگر آمده است که قطع کننده ی (ترک کننده) صله ی رحم وارد بهشت نمی شود.

منبع : تابش


100 وسیله برای نصرت و یاری رسول الله صلی الله علیه و سلم
ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/۱۱   کلمات کلیدی:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد:
نخستین رکن از ارکان بزرگ اسلام، همانا گفتن لا اله الا الله و محمد رسول الله می‌باشد و قسمت دوم این شهادت یعنی: محمد رسول الله در خلال اموری که ذکر می‌شود. تحقق پیدا می‌کند:
اولاً: تصدیق نمودن هر آنچه پیامبر ص فرموده و یا به هر نحوی تایید کرده است، و نخستین آنها این است که او فرستاده خدا است و او را برای هدایت همه انسان‌ها و اجنه فرستاده تا وحی خداوند را بوسیله قرآن و سنت که در بر گیرنده دین اسلام می‌باشند، تبلیغ کند، دینی که خداوند، بجز آن را نمی‌پذیرد.
ثانیاً: اطلاعات و فرمانبرداری از پیامبر ص و گردن نهادن در برابر هر حکمی که صادر می‌کند و کاملاً تسلیم او شدن و پیروی نمودن از سنت او و ترک کردن هر آنچه که با آن در تضاد می‌باشد.
ثالثاً: محبت ورزیدن به پیامبر ص بگونه‌ای که محبت او بالای محبت پدر و مادر، فرزند و حتی بیش از محبت نفس خویش قرار گیرد. آنگونه که باعث تعظیم، توقیر، نصرت و یاری او و دفاع از او گردد.
پس هر مسلمانی برای اینکه ایمانش صحیح باشد و شرط دوم توحید را تحقق بخشیده باشد، باید برای تحقق بخشیدن این امر مهم یعنی محبت و مهرورزیدن به پیامبر ص بکوشد. و نیز برای اینکه شهادتش پذیرفته شود که می‌گوید محمد رسول خدا است چون منافقین می‌گفتند: (إِذَا جَاءکَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَکَاذِبُونَ) [ سورة المنافقون من الآیة :1 ]
یعنی: «ما گواهی می‌دهیم که تو حتماً فرستادة خدا هستی ـ خداوند می‌داند که تو فرستاده خدا هستی ـ ولی خدا گواهی می‌دهد که منافقان در گفته خود دروغگو هستند».
پس می‌بینیم که شهادت آنان هیچ نفعی برایشان در بر نداشت، چون معنای شهادت را در خود تحقق نبخشیده‌اند.
در اینجا برخی از اموری را که می‌توان بوسیله آنها به حقیقت محبت عمل نمود، می‌آوریم تا بتوان بدینوسیله در قبال این حق که برای پیامبر ص گذاشته شده است عمل نمود، و در برابر هجوم و حملات گمراه‌کننده‌ای که بر علیه پیامبر ص پیش گرفته شده است جلوگیری کرد، و در برابر آن جان و مال و پدر و مادر و هر آنچه که داریم فدا کنیم؛ بلکه هر کس هر آنچه در توان دارد و به قدر امکان و توانایی خویش به این امر مهم جامه عمل بپوشد:
1- تفکر نمودن در دلایل نبوت پیامبر ص دلایلی که بطور قطع نبوت او را ثابت می‌کنند که اصل آن هم قرآن می‌باشد.
2- یادگیری دلایلی که دلالت می‌کند بر وجوب اتباع و فرمانبرداری از پیامبر ص و اقتداء به او از جمله: دلایل قرآنی، سنت و اجماع.
3- آشنایی و آگاهی یافتن بر حفظ خداوند در قلب‌ها بوسیله سنت پیامبر ص، و این امر هم در خلال زحمات بزرگی که اهل علم در طول تاریخ متحمل گشته‌اند شناخته می‌شود که آنان صحیح و غلط را از هم جدا کرده‌‌اند و به بهترین شیوه آن را جمع‌آوری نموده‌اند که امت پیامبر ص در میان تمام امت‌های پیشین به این ویژگی برتری یافته است.
4- اظهار محبت نمودن به او در دل‌ها و آن هم با یادآوری صفات پسندیده و زیبای او و خواندن شمایل و سجایای برگزیده او، و او تنها کسی است که تمام کمالات بشری را دارا می‌باشد.
5- یادآوری فضیلت و احسان او در حق تک تک ما، زیرا او بود که دین خدا را بسوی ما آورد و آن را تکمیل و تبلیغ نمود.
6- به دنبال هر کار خیری، خواه دنیوی باشد و یا اخروی، بعد از فضل و سنت پروردگار، او است که ما را موفق گردانیده و بوسیله او است که متنعم گشته‌ایم، زیرا او راهنمای ما بوده، پس خداوند او را جزای خیر دهد آنگونه که شایسته پیامبری او است.
7- یادآوری اینکه او مهربانترین، مهرورزترین و حریص‌ترین کسی است بر امتش آنگونه که خداوند می‌فرماید: (النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ). [الأحزاب من الآیة :6 ]
یعنی: «پیغمبر از خود مومنان نسبت به آنان اولویت بیشتری دارد».
8- آشنایی و آگاهی بر آیات و احادیثی که مشعر بر فضل و عظمت و بزرگواری او نزد خداوند است، و نیز دال بر محبت ورزیدن خداوند و احترام و اکرام پروردگار برای پیامبر ص می‌باشد.
9- ملتزم بودن به دستور خداوند که ما را امر می‌کند که به پیامبر ص محبت بورزیم، بلکه محبت پیامبر ص را بر نفس خویش مقدم بداریم. زیرا پیامبر ص می‌فرماید: «لن یؤمن أحدکم حتى أکون أحب إلیه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعین».
یعنی: «ایمان هیچ کدام از شماها تکمیل نمی‌گردد مگر اینکه من را از نفس خویش، فرزندان، پدر و مادر و از همه مردم بیشتر دوست بدارد».
10- ملتزم بودن به فرمان خداوند که ما را دستور می‌دهد که با پیامبر ص و سنت‌هایش مودبانه رفتار نماییم، خداوند می‌فرماید: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُکُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ). [الحجرات الآیة : 2].
یعنی: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، صدای خود را از صدای پیغمبر بلندتر مکنید، و همچنان که با یکدیگر سخن می‌گویید، با او به آواز بلند سخن مگویید تا نادانسته اعمالتان بی اجر و ضایع نشود».
و باز می‌فرماید: (إِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِیمٌ). [الحجرات الآیة : 3 ]
یعنی: «آنان که صدای خود را نزد پیامبر خدا پایین نموده و آهسته بر می‌آورند. کسانی‌اند که خداوند دلهایشان را برای پرهیزگاری پاکیزه و ناب داشته است. ایشان آموزش سترگ و پاداش بزرگی دارند.»
همچنین می‌فرماید: (لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعَاء بَعْضِکُم بَعْضًا). [النور من الآیة : 63 ].
یعنی: «(ای مومنان) دعوت پیغمبر را در میان خویش (برای اجتماع و شرکت در کارهای مهم) همسان دعوت برخی از خود بشمار نیاورید. (چرا که فرمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است.»
فرمانبرداری و مطیع بودن برای فرمان خداوند که دستور می‌دهد باید از پیامبر ص دفاع نمود و او را در برابر هر گونه اذیت و آزاری یاری و حمایت نمود و از انتساب هر گونه نقصی به او امتناع و جلوگیری نمود؛ آنگونه که می‌فرماید: (لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا). [الفتح الآیة : 9 ]
یعنی: «(ما محمد را به سوی شما مردمان فرستاده‌ایم) تا به خدا و پیغمبرش ایمان بیاورید، و خدا را (با یاری دادن دینش) یاری کنید و او را بزرگ دارید و سحرگاهان و شامگاهان به تسبیح و تقدیسش بپردازید».
11- همیشه و مدام نیت صادقانه داشتن و همواره برای یاری دادن پیامبر ص و دور نمودن هر گونه گزندی از او آماده باشیم.
12- دادن بهترین پاداش در آخرت برای کسانی که محبت پیامبر را به بهترین وجه در عملکرد خویش نشان داده‌اند، بگونه‌ای که در بهشت رفیق پیامبر ص خواهد بود، بدلیل فرمایش خود حضرت در جواب کسی که گفت: من خدا و رسولش را دوست می‌دارم و او فرمود: «أنت مع من أحببت» یعنی: شما با کسی خواهی بود که دوستش داشته‌اید.
13- درود و صلوات فرستادن بر پیامبر ص خصوصاً وقتی که از وی نام برده شود، و بعد از اذان، و در روز جمعه و در هر وقتی که مجال داشته باشید، زیرا پاداش بزرگی خواهد داشت، و نیز پیامبر ص بر ما حق بزرگی دارد.
14- خواندن و مرور کردن سیره و زندگی‌نامه پیامبر ص و از احکام و دستوراتیکه در هر حادثه و واقعه‌ای که صادر فرموده بهترین استفاده را ببریم، و سعی کنیم آن را با زندگی خویش ربط داده و از آن الگو بگیریم.
15- یادگیری سنت پیامبر ص با خواندن احادیث صحیحی که اهل حدیث آن را تایید و صحیح دانسته‌اند، و تلاش و سعی‌نمودن در پی فهم صحیح این احادیث و حفظ تعالیم و دستورات آن و یاد گرفتن اخلاق پسندیده و بلندمرتبه از آن و عبادت کامل برای پروردگار و فرمانبرداری بدون چون و چرا از پروردگار.
16- تبعیت و پیروی نمودن از تمامی سنت‌های پیامبر ص به ترتیب اولویت.
17- در اقتداء نمودن به پیامبر ص در مستحبات پافشاری نماییم، اگر برای یک بار هم شده در زندگی خود آن را انجام دهیم.
18- از هر گونه استهزاء به سنت‌های پیامبر ص دوری جوییم.
19- خوشحال شدن به شایع گشتن سنت‌های پیامبر ص در میان مردم.
20- ناراحت شدن و محزون گشتن با نادیده گرفتن سنت‌های پیامبر ص در میان برخی از مردم.
21- کینه‌ورزی با هر منتقدی که بخواهد پیامبر ص و یا سنت‌هایش را نقد کند.
22- دوست داشتن اهل بیت پیامبر ص اعم از همسران او و اولاد و فرزندانش و تقرب جستن به خداوند بوسیله محبت ورزیدن به آنها، زیرا که با پیامبر ص قرابت فامیلی دارند، و نیز بخاطر اسلام آوردنشان، و برای افراد گناهکار آنان درخواست هدایت را از خداوند طلب کنیم چون که هدایت آنان از هدایت دیگران برای  به عباس عموی پیامبر صtپیامبر ص خوشایندتر بوده است، همانگونه که عمر بن خطاب می‌گوید: مهلاً یا عباس لإسلامک یوم أسلمت کان أحب لی من إسلام الخطاب، ومالی إلا أنی قد عرفت أن إسلامک کان أحب إلى رسول الله ص من إسلام الخطاب ای عباس چه قدر خوشایند بود روزی که مسلمان شدی، حتی از ایمان آوردن پدرم خطاب برایم خوشایندتر بود، و این بدان علت بود که می‌دانستم پیامبر ص با مسلمان شدن شما خیلی خوشحالتر خواهد شد تا با ایمان آوردن خطاب.
23- عمل به وصیت پیامبر ص در مورد اهل بیتش که فرموده: « أذکرکم الله فی أهل بیتی». در مورد اهل بیتم شما را سفارش می‌کنم.
24- دوست داشتن اصحاب پیامبر ص و احترام گذاشتن به آنها و معتقد بودن به اینکه آنان بر تمام کسانی که بعد از آنها آمده‌اند برتری و فضل دارند چه از لحاظ علم و عمل، و چه از لحاظ مکانت جایگاه و مکانت نزد خداوند.
25- دوست داشتن علماء و احترام گذاشتن به آنها چون آنان ادامه دهندگان میراث پیامبرانند، زیرا که علما وارثان انبیاء هستند، پس شایسته است که آنها را دوست داشت و این حق پیامبر ص بر امتش می‌باشد.
در مستوای خانواده و جامعه
26- تربیت فرزندان بر محبت ورزیدن به پیامبر ص.
27- تربیت فرزندان براساس اقتداء نمودن به پیامبر ص در همه احوال زندگی.
28- داشتن کتاب درباره زندگی پیامبر ص.
29- داشتن نوارهای حاوی زندگینامه پیامبر ص.
30- پخش و ایجاد فیلم‌های کارتونی که دارای منهج تربیتی پیامبر ص باشد.
31- اختصاص دادن یک درس و یا بیشتر در هفته به سیره پیامبر ص که همه افراد خانواده از آن بهره ببرند.
32- اقتدا نمودن مرد به پیامبر ص در رفتارش با همسر و خانواده.
33- تشویق نمودن فرزندان به حفظ اذکار نبوی و تطبیق آن در زندگی.
34- تشویق کردن فرزندان به اختصاص دادن مقداری از مخارج روزانه برای تطبیق عملی برخی از احادیث نبوی مانند کفالت یتیم، اطعام مساکین و کمک نمودن نیازمندان.
35- عادت دادن فرزندان برای بکارگیری ضرب‌المثل‌های حدیثی مانند: المؤمن کیس فطن، لا یلدغ المومن من جحر مرتین، یسروا و لا تعسروا.
36- برگزاری مسابقات خانوادگی درباره زندگی و سیرة پیامبر ص.
37- تعریف خانواده مسلمان بوسیله زندگی پیامبر ص براساس تطبیق مشروع و درست که روزی در خانه پیامبر ص ... .
در مستوای آموزش و پرورش و کارمندان آن
38- کاشتن محبت پیامبر ص در دل و نفوس دانش‌آموزان و دانشجویان در خلال ابراز حق پیامبر ص بر امتش.
39- برگذاری سمینارها و کنفرانس‌ها در زمینه زندگی پیامبر ص.
40- تشویق و وادار کردن مسئولان تدوین کتاب‌های درسی برای گنجاندن درسی بنام سیره پیامبر ص در رشته‌های علوم انسانی.
41- تلاش و کوشش برای ایجاد شاخه‌ای در دانشگاه‌های غربی برای تحقیق و کنکاش درباره زندگی و سیره پیامبر ص.
42- تشویق کردن تحقیق‌های علمی دربارة سیرة پیامبر ص و وادار کردن محققین برای نوشتن کتاب‌های سنت در زمینه‌هایی همچون مغازی و شمائل.
43- بر پا کردن نمایشگاها و برنامه‌های مدرسه‌ای و دانشگاهی‌ای که معرّف شخصیت پیامبر ص با رعایت کردن نقشه جغرافیایی گسترش اسلام باشد.
44- اختصاص مکان خاصی از کتابخانه به کتاب‌های سیره و اهتمام ورزیدن به آن به خاطر محبت ورزیدن به پیامبر ص.
45- کوشش برای ایجاد و نوشتن موسوعه‌های دانشگاهی درباره سیره نبوی که بتوان بعنوان مرجع از آن استفاده نمود، و ترجمه آن به زبان‌های زنده دنیا.
46- برگزاری مسابقات سالانه برای دانشجویان در موضوعات مهم سیره نبوی و اختصاص جوایز گران‌بها برای آن.
47- برگذاری اردوهای جوانان که در بر گیرنده مضامین و برنامه‌هایی باشد که باعث ایجاد محبت پیامبر ص در دلها و تعلق خاطر به سنت پیامبر ص بشود.
48- برگذاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای پرورده رهبرانی که به پیامبر ص اقتدا نمایند.
در حد و مستوای ائمه، دعات و طالبان علم.
49- بیان خصایص دعوت و رسالت پیامبر ص و اینکه او براساس دین حنیفی مبعوث گشته و اینکه اصل در دعوت او پافشاری بر هدایت همه مردم تا فقط پروردگار را پرستش نمایند.
50- کوشش و تلاش برای دعوت مردم و هدایت همه قبایل، اقوام و ملل مختلف به این دین.
51- بیان صفات و ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری چه قبل از رسالت و چه بعد از رسالت.
52- بیان فضایل پیامبر ص و اختصاص یافتن امتش به اسلوبی مناسب و خوب.
53- بیان موقف‌های پیامبر ص نسبت به خانواده و همسایه‌ها و اصحابش.
54- بیان چگونگی تعامل پیامبر ص با دشمنانش اعم از اهل کتاب، مشرکین و منافقین.
55- بیان منهج و روش‌هایش در زندگی روزمره خویش.
56- اختصاص دادن خطبه دوم برای یادآوری بعضی از وقایع سیره و زندگی پیامبر ص و نیز بعضی اوقات باید خطبه را بطور کامل به این موضوع اختصاص داد.
57- مکث کردن بر آیاتی که درباره پیامبر ص بحث می‌کند خصوصاً موقعی که در نماز خوانده می‌شوند و برای مدت چند دقیقه بر آنها توجه و تفکر نمودن.
58- برگذاری کلاس‌های حفظ احادیث نبوی همراه کلاسهای حفظ قرآن در مساجد.
59- تصحیح نظریات و مفاهیم اشتباه عامه مردم در ارتباط با سنت پیامبر ص و دعوت به تمسک به احادیث صحیح با اسلوبی صحیح و درست.
60- یادآوری فتاوای علما درباره آنانیکه تنقیص شخصیت پیامبر ص را می‌کنند و اعلام اینکه واجب است با آنان قطع رابطه نموده و باید بغض آنان را به دل گرفت.
61- تلاش و کوشش برای برگرداندن مردم بسوی دینشان و آن هم با بکار گرفتن روش‌های دعوی پیامبر ص میسر می‌شود.
62- هشدار دادن به مردم و آگاه کردن آنان از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون، رادیو و روزنامه و مجلات به اینکه در شخصیت پیامبر ص غلو ننمایید و توضیح آیاتی که غلو و زیاده‌روی را نهی می‌کنند« مانند حدیث: (لا تغلوا فی دینکم) و ذکر احادیثی که در این باره آمده‌اند مانند: «لا تطرونی کما أطرت النصاری ابن مریم» و توضیح اینکه محبت صادقانه عبارت است از تبعیت از پیامبر ص.
63- وادار کردن مردم بر مطالعه کردن سیره پیامبر ص از مصادر و منابع دسته اول و توضیح و تبیین آن.
64- برداشتن و نابود کردن شبهات و اباطیلی که درباره پیامبر ص و سیره او گفته می‌شود.
در حد و مستوای روشنفکران وخبرنگاران و روزنامه نگاران.
65- ابراز شخصیت پیامبر ص و ویژگی‌های امتش بوسیله انتشار و یا ذکر آن در مناسبت‌های اعلامی و فرهنگی.
66- انتشار ندادن هر گونه موضوعی که باعث تنقیص شخصیت پیامبر ص بشود.
67- مقابله و رد وسایل اعلامی غربی و یهودی که بر ضد دین و پیامبر اسلام ص گفته می‌شود.
68- برگزاری کنفرانس‌های اعلامی و روزنامه‌ای با افراد منصف غیر مسلمان درباره شخصیت پیامبر ص و رسالت او.
69- انتشار آنچه افراد منصف غیر مسلمان درباره پیامبر ص نوشته‌اند.
70- برگزاری اردوها و مناسبت‌های فرهنگی برای ابراز منهج و سیره پیامبر ص و بیان اینکه منهج پیامبر ص برای هر زمان و مکانی سازگاری دارد.
71- آماده کردن مسابقات اعلامی در زمینه سیره پیامبر ص و اختصاص دادن جوایز گرانبها برای آن.
72- نوشتن مقالات و داستان و جزوات درباره پیامبر ص
73- پیشنهاد دادن به مسئولین روزنامه‌ها و مجلات تا اینکه جایگاه ویژه‌ای در روزنامه و یا مجله خویش را به آیات و احادیثی اختصاص دهد که درباره شخصیت پیامبر ص بحث می‌کنند و بیان اینکه محبت پیامبر ص واجب است و باید آن را بر همه چیز مقدم شمرد حتی بر نفس خویش.
74- پیشنهاد دادن به مدیران کانال‌های ماهواره‌ای تا برنامه خاصی را به سیره پیامبر ص اختصاص دهند و در آن بیان شود که چگونه با همسران، فرزندان، اصحاب و حتی دشمنانش رفتار می‌کرد و نیز درباره صفات و ویژگی‌های رفتاری او بحث شود.
75- تشویق موسسه‌های تبلیغاتی برای ایجاد نوارهای تبلیغی از زندگی پیامبر ص به شیوه کاملاً حرفه‌ای و مناسب.
76- تشویق و وادار کردن شبکه‌های تلویزیونی برای ایجاد و پخش فیلم‌های کارتونی برای کودک و نوجوان که حاوی زندگی و سیره پیامبر ص و برخی از داستان‌های زندگی پیامبر ص می‌باشد.
در حد و مستوای موسسه‌های خیریه و تبلیغاتی.
77- ایجاد انجمن‌ها و گروه‌هایی برای حمل پرچم یاری و نصرت پیامبر ص.
78- اختصاص غرفه‌هایی در نمایشگاه‌ها و همایش‌های کشوری و یا بین‌المللی کتاب برای عرضه نوارهای ویدئویی و نوارهای کاست مربوط به شخصیت پیامبر ص.
79- اختصاص مکان‌هایی دائمی برای توزیع نوارهای گوناگون مربوط به پیامبر ص.
80- اختصاص جایزه گرانبها و قابل توجه به کسانی که بیشترین خدمت را در زمینه سنت و سیره نبوی انجام داده باشند، و مراسم بزرگداشت از شخصیت‌های بزرگ مرتبه در این زمینه‌ها.
81- ایجاد انتشاراتی کتاب‌های سیره به زبان‌های زنده دنیا و انتشار آن در تمام کتابفروشی‌ها و کتابخانه‌های عمومی و دانشگاه‌ها.
82- انتشار مجله و یا گاهنامه‌ای که مربوط به سیره نبوی و تعالیم دین باشد و تمام صفات و ویژگی‌های امت اسلامی را بیان کند.
83- اختصاص صندوق‌هایی برای کمک در راه نصرت و یاری رسول الله ص از طریق تالیف و ترجمه و ایجاد کانال‌های ماهواره‌ای و ... .
84- ایجاد کانون‌ها و انجمن‌هایی که برای ابراز محاسن این دین و دیدگاه اسلام درباره انبیاء و محبت و احترامی که در دین اسلام نسبت به آنان وجود دارد فعالیت نمایند.
85- ایجاد مواقع و مکان‌هایی که به سیره پیامبر ص اهتمام بورزد.
86- مشارکت نمودن در گفتگوهای مسالمت‌آمیز با غیر مسلمانان و دعوت از آنان برای تحقیق و تفحص درباره شخصیت پیامبر ص و دین اسلام.
87- نامه‌های الکترونی را که به پایگاههای اینترنتی مخصوص فرستاده می‌شوند، بوسیله احادیث و مواعظ نبوی مزین نمائیم.
88- آماده کردن نشریه‌های الکترونی هر چند مدت درباره شخصیت پیامبر ص و دعوت او، خصوصاً در مناسبات و رویدادهای پیش آمده.
89- اعلان در سایت‌های مشهور و تحریک‌آمیزی از کتاب‌ها و یا کنفرانس‌ها درباره شخصیت پیامبر ص.
در مستوای ثروتمندان و دولت‌های اسلامی
90- کمک و پشتیبانی کردن تمام فعالیت‌های دعوی که مربوط به سیره نبوی می‌باشد.
91- چاپ پوسترهایی که در برگیرنده احادیث و مواعظ پیامبر ص می‌باشند.
92- مشارکت در راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیو و مجلاتی که از اسلام و پیامبر ص بحث می‌کنند مخصوصاً با لغات زنده دنیا و بالاخص زبان انگلیسی.
93- اجاره کردن دقایقی از شبکه‌های بیگانه و غیر اسلامی برای تبلیغات اصول و مفاهیم ارزشمند اسلام و پیامبر ص.
94- ایجاد مراکز متخصص برای بحث و بررسی جنبه‌های مختلف سیره نبوی و ترجمه آن به زبان‌های زنده دنیا.
95- ایجاد موزه‌ها و کتابخانه‌های مخصوص به سیره نبوی و فرهنگ و تراث نبوی ص.
96- ایجاد سایت‌های انترنتی مخصوص به سیره وسنت نبوی ص.
97- چاپ و نشر کتاب‌ها و نوارهای مخصوص که در بر گیرنده محاسن دین اسلام و اخلاق و شمائل پیامبر ص باشد مخصوصاً با زبان‌های زنده مانند انگلیسی.
98- مشارکت و کمک کردن در مسابقات دعوی که به سیره نبوی اهتمام می‌ورزند.
99- شماره صد را به شما واگذار می‌کنیم تا آن را نوشته و برای ما به آدرس زیر ارسال فرمایید.
برادر و خواهر مسلمان بر همه ما واجب است به هر اندازه که در توان می‌باشد پیامبرمان پیشوا و حبیب خود را کمک و یاری نماییم و به همین خاطر این یادآوری را آماده و چاپ کردیم تا برای هیچ یک از ما عذر و بهانه‌ای وجود نداشته باشد.
پس باید همه ما برای نشر و توزیع آن بکوشیم، و خانواده و عموم مردم را به آن دعوت نمائیم خواه در مجالس و مراسمات خانوادگی باشد و یا تماس‌های تلفنی و یا نامه‌های الکترونی و غیره برای نصرت و یاری رسول الله ص.
تهیه و تنظیم: انجمن جهانی نصرت خاتم الانبیاء.
آدرس اینترنتی: http://www.Icsfp.com/
ترجمه: إسحاق بن عبدالله دبیری العوضی
الریاض: ص.پ 150103 الرمز: 11757

تاریخ 21 محرم 1427 هـجری قمری
------------------------------------------------------
منبع: www.aqeedeh.com سایت عقیده


← صفحه بعد